Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionens befolkning demografiska data Slutenvårdskostnad, kronor per individ i befolkningen i ettårsklasser, VGR 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionens befolkning demografiska data Slutenvårdskostnad, kronor per individ i befolkningen i ettårsklasser, VGR 2004."— Presentationens avskrift:

1

2 Regionens befolkning demografiska data

3 Slutenvårdskostnad, kronor per individ i befolkningen i ettårsklasser, VGR 2004

4 051015 HSN 12 HSN 7 HSN 11 HSN 4 HSN 5 HSN 6 VGR HSN 3 HSN 8 HSN 10 HSN 9 HSN 1 HSN 2 procent kvinnor män Andelen kvinnor respektive män 2004, 65 år och äldre av hela befolkningen i resp. nämndområde

5 Befolkningsutveckling 1995-2004 och prognos (SCB) till 2010

6 Den procentuella andelen av befolkningen som är 65+ respektive 75+ i Sverige. Källa. SCB

7 Andelen individer 65 år och äldre år 2002. Källa. OECD health data

8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning

9 0400080001200016000 Norrbotten Stockholm Gotland Västernorrland Blekinge Västmanland Västerbotten Jämtland Dalarna Örebro Gävleborg Kalmar Värmland Skåne Västra Götaland Jönköping Kronoberg Sörmland Uppsala Halland Östergötland Genomsnitt Landstingens nettokostnader för hälso- och sjukvård (exklusive tandvård) per invånare 2003

10 020406080100120 Stockholm Gotland Västmanland Blekinge Dalarna Norrbotten Västernorrland Örebro Västerbotten Jämtland Uppsala Gävleborg Kalmar Värmland Skåne Kronoberg Halland Jönköping Östergötland Västra Götaland Sörmland Relationen mellan faktisk sjukvårds- kostnad per invånare och kostnad enligt utjämnings- systemet 2003 (genomsnitt= 100)

11 Sjukvårdskostnader per capita i US$ PPP (OECD health data 2002).

12 produktivitet

13 010 00020 000 30 00040 000 50 000 Västerbotten Västmanland Norrbotten Örebro Västernorrland Dalarna Kronoberg Blekinge Östergötland Värmland Sörmland Kalmar Skåne Gävleborg Västra Götaland Riket Stockholm Jönköping Jämtland Halland Kostnad per producerad DRG-poäng för specialiserad somatisk vård 2003. Landstingsförbundet. I beräkningen har även all specialiserad öppenvård vid, och utanför sjukhus, omvandlats till DRG-poäng

14 Kostnadsjämförelse 2002 mellan sjukhus i det nationella KPP-samarbetet. Index kostnad är kostnad per DRG-poäng för sjukhusens slutenvård efter det att vårdtillfällen med extrema kostnader tagits bort. Genomsnitt = 100

15 Procentuell förändring av kostnad per prestation för de offentligt drivna sjukhusen i VGR 1998-2003.

16 Nettokostnadsutveckling 1998-2003, fast pris 05101520253035 Karolinska sjukh Danderyds sjukh Södersjukh. Södertälje sjukh. Huddinge sjukh Norrtälje sjukh Frölunda sjukh SU Kungälvs sjh NU-sjukvården SÄS SkaS

17 Den självupplevda hälsan i befolkningen

18 Andel av tillfrågade som upplever bra eller mycket bra hälsotillstånd. Källa: Vårdbarometern 2004

19 Förtroende för institutioner i Sverige, SOM- institutets undersökningar 1986-2003

20 Befolkningens förtroende för vården 2004, Vårdbarometern. Procentuell andel av respektive grupp som svarat ”ganska stort” eller ”mycket stort”.

21 020406080 Halland Jönköping Blekinge Kronoberg Västernorrland Östergötland Kalmar Skåne Västmanland Västerbotten Norrbotten Stockholm Uppsala Södermanland Örebro Värmland Västra Götaland Dalarna Jämtland Gävleborg procent Befolkningens bedömning av tillgång på vård. Andel med betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala. Genomsnitt 2001-2004

22 Befolkningens uppfattning om tillgång till sjukvård. Betyg 4 eller 5 på en 5-gradig skala. Källa: Vårdbarometern 2004

23 Sammanfattande betyg på besöket. Andel med betyg 4 och 5 på en femgradig skala. (2004)

24 Sammanfattande betyg på besöket. Andel med betyg 4 och 5 på en femgradig skala. Källa: Vårdbarometern 2004

25 Konsumtion av hälso- och sjukvård

26 04080120160 HSN 5 HSN 7 HSN 8 HSN 4 HSN 1 VGR HSN 11 HSN 6 HSN 9 HSN 2 HSN 12 HSN 10 HSN 3 Konsumtion av somatiska vårdtillfällen inom regionen per 1000 individer 2004. Åldersstandardiserade data

27 Konsumtion av läkarbesök i specialiserad vård, allmänläkarvård (exkl. MVC, BVC) per 1000 invånare och per nämnd. Ej åldersstandardiserade data, 2004

28 Konsumtion av besök hos andra vårdgivare än läkare per 1000 invånare och per nämnd 2004

29 Antal vårdtillfällen per 1000 invånare i VGR 2004. I ettårsklasser

30 Antal läkarbesök i öppen specialiserad vård per 1000 kvinnor eller män i VGR 2004. I ettårsklasser

31 Antal läkarbesök i primärvård per 1000 kvinnor eller män i VGR 2004. I ett-årsklasser

32 6 930 1 070 531 5 230 11 310 2 830 Ischemisk hjärtsjukdom Diabetes Stroke 1 363 Antal individer som förekommit i slutenvård i VGR 2004 med angivna diagnoser. Figuren visar hur individer samtidigt kan förekomma i flera diagnosgrupper

33 Tillgänglighet

34 Väntetid till 11 olika mottagningar i VGR. Gäller för patienter som fått vård. Källa: Landstingsförbundet, väntetider i vården

35 Väntetider till mottagningar i Sverige och VGR 2004-12-31. Gäller för patienter som fått vård. Källa: Landstingsförbundet, väntetider i vården

36 Väntetid i VGR till 10 olika behandlingar. Gäller för patienter som fått vård. Källa: Landstingsförbundet, väntetider i vården

37 Väntetid i veckor i Sverige och VGR till 10 olika behandlingar. Gäller för patienter som fått vård. Källa: Landstingsförbundet, väntetider i vården 2004

38 Andel som fått tid hos en allmänläkare 2004

39 Hur lätt eller svårt var det att komma fram på telefon till vårdcentralen? Procentuell andel som anser det svårt att komma fram på telefon. Källa:Vårdbarometern

40 Vårdkonsumtion av särskilda planerade operationer

41 Konsumtion av operationer av planerad vård och antal väntande vid respektive årsskifte. *=innehåller även akuta operationer av frakturer

42 Antal väntande och antal operationer av godartad prostataförstoring

43 Antal väntande och antal utförda knäledsplastiker

44 Antal väntande och antalet utförda inkontinensoperationer

45 Garanti och valfrihetsvård

46 Garantivård i VGR 2004

47 Valfrihetsvård i VGR 2004

48 Medicinska resultat och uppföljning Kvalitet ökar i vården Ingen samlad regional redovisning att hämta data ifrån Enskilda kvalitetsregister öppna Regionala vårdprogram Lågt antal anmälningar som lett till påföljd

49 Andel av patienter < 80 års ålder med akut hjärtinfarkt som behandlas med lipidsänkare 2003. (95% konf. Intervall). www.riks-HIA.se

50 Kostnader för hälso- och sjukvård

51 Kostnader 2004 för hälso- och sjukvård (kronor) per invånare uppdelat på typ av vård

52 Kostnad 2004 för hälso- och sjukvård (exkl tandvård) per invånare i nämndområdena

53 Faktisk kostnad 2004 för hälso- och sjukvård (exkl tandvård) per invånare i förhållande till förväntad kostnad enligt det nationella utjämningssystemet för kostnaderna mellan landsting (genomsnitt = 100).

54 Läkemedelskostnader och konsumtion 2004 Kostnad är apotekets utförsäljningspris, patientens egenavgift och regionens kostnad. Regionens kostnad är förmånsbelopp, DDD är antal definierade dygnsdoser. Diff % är procentuell förändring jämfört med föregående år.

55 Läkemedelskonsumtion 2004. Uppgifterna redovisas per invånare. Ålders- och könsstandardiserat mot VGR. DDD är definierade dygnsdoser

56 Antal sjukresor i VGR 2002-2004

57 Kostnader (Mkr) för sjukresor i VGR 2002-2004

58 Basala uppgifter om sjukvårdens struktur


Ladda ner ppt "Regionens befolkning demografiska data Slutenvårdskostnad, kronor per individ i befolkningen i ettårsklasser, VGR 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser