Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Landskapskarakterisering för vindkraft. 2 Finansieras av Boverket och med regionala projektmedel Helhetssyn på landskapet Projektet syftar till att…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Landskapskarakterisering för vindkraft. 2 Finansieras av Boverket och med regionala projektmedel Helhetssyn på landskapet Projektet syftar till att…"— Presentationens avskrift:

1 1 Landskapskarakterisering för vindkraft

2 2 Finansieras av Boverket och med regionala projektmedel Helhetssyn på landskapet Projektet syftar till att… …behandla principer för vindkraftsetableringar och …ge länsstyrelser och kommuner förutsättningar att bedöma påverkan på landskapsbilden, estetiska värden samt rekreations- och upplevelsevärden

3 3 En metodbeskrivning Målet är att metodiken ska ge vinster i form av… …bättre samrådsunderlag …tydligare myndighetskrav …ökad kvalitet vad avser miljökonsekvens-beskrivningar …kortare handläggningstider …färre ingrepp och skador på kulturhistoriskt värdefulla miljöer och landskap …ökad kunskap inför implementering av den europeiska landskapskonventionen.

4 4 Pilotområden (riksintresse för vindbruk) Definierar, beskriver och analyserar samband i landskapet utifrån begrepp

5 5 Landskapselement Landskapsstruktur Landmärken Riktning/gräns/barriär Landskapsrum Komplexitet Skala Topografi Allmänt/specifikt Sällanlandskap/ vardagslandskap Äldre/modernt

6 6 Exempel: Östra Vätterstranden Storskaligt och sammansatt landskap med växlande topografi och som har många utblickar. Inom området återfinns ett typiskt småländskt mosaiklandskap av små brukningsenheter, odlad och öppen mark, vilket ger landskapet en öppen karaktär. Skogsplatån bidrar till ett slutet landskap. Båda landskapstyperna har genom åren påverkats men behåller sitt äldre uttryck och är, för Småland, säreget och specifikt. Således uppfattas landskapet som både ett sällanlandskap och ett vardagslandskap.

7 7 Naturvärden Riksintresse för Natura 2000 Riksintresse för Naturvård Naturreservat Strandskydd Biotopskydd Myrskyddsplan Stort opåverkat område Nyckelbiotoper Naturvärdesobjekt Objekt utpekade i våtmarksinventeringen och ängs och betesinventeringen

8 8 Kulturvärden Riksintresse för kulturmiljövård Kulturreservat Fornvårdsområden Fornminnen (RAÄ) Byggnadsminnen

9 9 Rekreationsvärden Riksintresse för friluftsliv Utpekat friluftsliv inom Naturvårdsprogrammet 1995 och översiktsplan Badplats Cykelled Kanotled Vandringsled

10 10 Övriga värden 150 meter från allmän väg 400 meter från bebyggelse Riksintresse för flyg Riksintresse för geografisk utbredning Riksintresse för vägar och järnvägar Riksintresse för totalförsvar Riksintresse för värdefulla ämnen och material

11 11 Ni har väl inte missat!? Som en del i projektet inbjuder Länsstyrelsen till en heldag med seminarium och workshop den 29 april. Elite Stora Hotellet i Jönköping, 09.00 – ca 16.00 Anmälan dig senast 17 april via Länsstyrelsens webbplats under fliken ”Kalender”. VÄLKOMMEN!


Ladda ner ppt "1 Landskapskarakterisering för vindkraft. 2 Finansieras av Boverket och med regionala projektmedel Helhetssyn på landskapet Projektet syftar till att…"

Liknande presentationer


Google-annonser