Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktionsföreläsning Arbets- och organisationspsykologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktionsföreläsning Arbets- och organisationspsykologi."— Presentationens avskrift:

1 Introduktionsföreläsning Arbets- och organisationspsykologi

2 Moment 1. Organisationsteori och organisationspsykologi 4,5 hp Moment 2. Arbetspsykologi och hälsa 4,5 hp Moment 3 Arbets- och personalpsykologi 6 hp

3 Kunskapsmål: kunna redogöra för centrala organisationsteorier med relevans för organisationspsykologiskt forsknings- och utvecklingsarbete avseende individer, grupper och organisationer kunna redogöra för arbetets organisering i relation till det övriga samhället kunna redogöra för relevanta författningar (ex. Arbetsmiljölagen) och centrala aktörers roll i svenskt och europeiskt arbetsliv (ex. statliga aktörer, arbetsmarknadens aktörer, företagshälsovård, m fl) kunna redogöra översiktligt för organisationspsykologisk forskning avseende motivation och arbetsresultat/prestation visa kännedom om arbetsgruppens psykologi och ledarskapets betydelse med utgångspunkt i skilda psykologiska teoretiska ansatser kunna redogöra för psykologens roll inom området barn och skola (förskola/skola)

4 Arbets- och organisationspsykologin studerar individers arbetsrelaterade upplevelser, erfarenheter, reaktioner och handlingar i förhållande till arbetets innehåll och organisering, individuella förutsättningar samt de sätt på vilka individerna ingår i och/eller interagerar med grupper och organisationer. Nationalkommittén för psykologi

5 Har att förhålla sig till stora trender som New Public Management Lean Production Toytamodellen Som påverkar olika i olika verksamheter -tydlig inom sjukvård (tidslakt, optimering, kvalitet) Ex. läkare i Sverige träffar 900 pat/år i övriga OECD 2300 per läk och år. Trots det håller svensk sjukvård högsta klass.

6 Raynaud´s fenomen/sjukdom 1887, djup själslig abnormitet (experimentell) Volvo tjänstemän (fält och experimentell) Volvo friskvård (intervention) Volvo löpandeband (experimentella fältstudier) Ericsson (intervention och utveckling) Kassörer (experimentella och fältstudier) Mekanismstudier arbetsrelaterad smärta (experimentella) Malaysia (Singapore) hygien sjh, tenngruva, gummi- och palmoljeplantage, batikindustri, elektronikindustri Callcenter Intelligens (delvis arbetsrelaterad) epidemiologi Fyra SOU el motsvarande

7 EU syn på jobb och tillväxt Svårigheter:  Befolkningsutvecklingen – européerna lever längre och får färre barn  Globalisering – Europas ekonomi får konkurrens från andra delar av världen  Klimatförändringar – utsläppen av växthusgaser måste minska Lösningar: EU-ländernas ledare har därför enats om en strategi för  mer forskning och innovation  ett mer dynamiskt företagsklimat  investeringar i människor  en grönare ekonomi

8 Vad är en organisation? En definition ordnandet av olika delar till inbördes samverkan, eller en större sammanslutning (ex bolag, facklig organisation, ideell förening). Från grekiskans organon "verktyg", "redskap" Organisationsförändring själva skeendet när delarna uppnår en högre grad av samverkan. beskrivs som en förändringsprocess. Organisationsteori Det vetenskapliga studier av organisationers funktionssätt = organisationsteori (sociologi)

9 Graden av komplexitet skiljer sig åt mellan olika organisationer. Sjukhus, skolor och tillverkningsföretag är exempel på komplexa organisationer vilka består av många självständiga delar som tillsammans utgör en helhet, organisationen. Varje del i organisationen bidrar med något, samt tar emot något från organisationen. Organisationens mål är överlevnad och för att organisationen ska kunna uppnå det, krävs att de olika delarna kan samarbeta och lösa problem, annars finns risken att systemet ”spårar ur”.

10 Många def. i termen 1) Organisation samling människor som beslutat att verka tillsammans för att nå eller eller flera kända mål 2) System av roller som knyts samman via kommunikationsvägar för att nå visst mål medvetet, stabilt målinriktat samarbete mellan människor 3) Hierarkisk lösning på ett transaktionsproblem som inte den fria marknadens mekanismer kan lösa på ett effektivt sätt

11 Olika synsätt på en organisation Individer Organisationer är en samling individer, organisationen har ingen existens utan sina medlemmar bakomliggande individuella perspektiv blir viktiga Roller Organisationen är en struktur av samlade roller, oavsett personen som besitter dem personer är utbytbara stor och komplicerad uppgift Att blanda perspektiv är svårt, bra att vara konsekvent i sin analys

12 Vad är samverkan? Individ eller roll perspektiv? Avgränsat mål är målen överens eller finns målkonflikter? kan påverka resten Samarbete Arbetsfördelning, specialisering, samordning social struktur, stabilitet i tid Materiella och immateriella tillgångar En omgivande värld att förhålla sig till

13 Evidens inom fältet Mycket av den organisatoriska forskningen är teoridriven Arbetspsykologin Psykologin är mer uttalat evidensdriven om än inte på långt när som ex den kliniska behandlingsforskningen. Vetenskaplig kunskap om människan (ex från socialpsykologin, kognitionspsykologin etc) omsätts i arbetslivsforskningen. Tonvikt på psykosocial. Stressforskningen är empirisk, experimentella studier och i fält. Uttalat biopsykosocial.

14 Arbetets organisering (arbetsdelning) centralt för vad som definierar en civilisation


Ladda ner ppt "Introduktionsföreläsning Arbets- och organisationspsykologi."

Liknande presentationer


Google-annonser