Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jenny Henriksson Hushållningssällskapet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jenny Henriksson Hushållningssällskapet"— Presentationens avskrift:

1 Jenny Henriksson Hushållningssällskapet
Gödslingsplan Jenny Henriksson Hushållningssällskapet

2 Hur gör man en gödslingsplan?
Gödslingsplan växtföljd Gödslingsplanen beskriver en medelsituation på gården, genom att man använder sig av en ”typväxtföljd” och genomsnittsvärden för markvärdena. Gödslingsplan skifte Gödslingsplanen används när man vill planera eller följa ett enskilt år på gården. Varje skifte har en egen jordart och egna markvärden. Förfrukt måste anges på varje skifte.

3 Stallgödsel i gödslingsplanen
För att man ska kunna lägga till stallgödsel till de olika grödorna i gödslingsplanen, måste tillgängliga mängder och stallgödselns innehåll anges. Detta kan ske två olika sätt: Om det är stallgödsel från den egna gården är det lämpligast att räkna fram uppgifterna via Stallgödselberäkningarna. Om det är införskaffad gödsel matas det in i det vanliga formuläret för Produkter in som nås via knappen Inköp av gödsel.

4 Stallgödsel i gödslingsplanen forts.
För att välja vilka värden på stallgödseln som ska användas kan man göra inställningar i Sammanställning stallgödsel. Här kan man välja enligt schablon, enligt stallbalanser eller enligt eget värde.

5 Gödslingsplan växtföljd
Vid val av gödslingsplan för växtföljd kommer först ett formulär för att hantera flera växtföljder på samma gård.

6 Lägg in grödor i växtföljd

7 Lägg till stallgödsel

8 Lägg till handelsgödsel

9 Ta fram rapport

10 Rapport

11 Diskussionspunkter Hur ser medelvärdet för gården ut, kg/ha? Överskott eller underskott? Använd Stallgödselkalkylen för att se om man kan optimera kväveeffekten och få ett bättre stallgödselutnyttjande genom att ändra spridningstidpunkt/teknink eller välja att sprida på annan gröda. Är gödslingen väl anpassad utifrån gröda, förväntad skörd, förfrukt och baljväxtinnehåll i vall. – Hjälpmedel är Riktlinjer för gödsling och kalkning 2015! Kan man förbättra växtföljden? Val av grödor, liggtid på vall mm.

12 Förslag på förändrad gödslingsplan
Korta ner liggtiden för vallen till tre år. Skörden på vallen sjunker med åldern och genom en kortare liggtid kan man hålla uppe skördenivåerna. Om vallen endast ligger i tre år i rad får man dessutom in den oftare i växtföljden och kan utnyttja dess goda förfruktsegenskaper. Ta bort stallgödselgivan till förstaårsvallen. Genom att dra ner på kvävegödslingen kan man behålla en högre baljväxtinblandning i vallen. Om man behöver sprida ut mer stallgödsel är det bättre att lägga en vårgiva till höstvetet. Allra bäst kvävutnyttjande får man om det är möjligt att även mylla ner gödseln.

13 Förslag till förändrad gödslingsplan

14 Förslag till förändrad gödslingsplan forts.

15 Vanliga frågor Jag upplever att kvävebehoven ligger väldigt lågt jämfört med om man tittar i tabellerna för ”Riktlinjer för gödsling och kalkning”. Svar: Gödslinen stämmer enligt ”Riktlinjer för gödsling och kalkning! Med hänsyn tagen till gröda, förväntad skörd, förfrukt, ev. bortförsel av skörderester, baljväxtinnehåll i vallar och stallgödselns långtidsverkande effekt. Jag har gjort en analys på stallgödseln. Kan jag lägga in egna värden på stallgödseln i gödslingsplanen? Ja, det kan du! Egna värden kan du lägga in i gödslingsplanen under sammanställning stallgödsel. Du bockar i att du vill använda eget värde och anger koncentrationen. Tänk dock på att en analys är en ögonblicksbild och analysvärdena varierar under året beroende på nederbörd och foderstat.

16 Vanliga frågor Hur ska jag göra för att få utnyttja stallgödseln på bästa sätt? Ta hjälp av stallgödselkalkylen! Det är ett mycket användbart hjälpmedel. Det är även pedagogiskt att visa lantbrukaren resultaten och diskutera åtgärder utifrån den.


Ladda ner ppt "Jenny Henriksson Hushållningssällskapet"

Liknande presentationer


Google-annonser