Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärcentret i Åbo Studieplanering i MinPlan, egenlärarens uppgifter och annan rådgivning för nya studerande Introduktion i egenläraruppgiften 24.4.2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärcentret i Åbo Studieplanering i MinPlan, egenlärarens uppgifter och annan rådgivning för nya studerande Introduktion i egenläraruppgiften 24.4.2009."— Presentationens avskrift:

1 Lärcentret i Åbo Studieplanering i MinPlan, egenlärarens uppgifter och annan rådgivning för nya studerande Introduktion i egenläraruppgiften 24.4.2009 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, http://www.abo.fi/personal/egenlarare tove.forslund@abo.fi http://www.abo.fi/personal/egenlarare

2 Översikt över studierådgivningen vid Akademin och utvecklingen av studerandes akademiska studiefärdigheter

3 3 Nybörjar- rådgivning vid ÅA personlig rådgivning egenlärare tutorer studierådgivare (Lärcentret, HF, TkF/IT-avd., PF, SVF, amanuens vid MNF) studiechefer + övrig fakultetspersonal tekniska verktyg MinPlan studieplan kurser Webbstöd - ex. studierådgivning Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp IT-kurser (IT-verktygslådan, fakultetskurser) HFs studieorientering 2 sp TFs Kommunikationsfärdigheter 3 sp ESFs studieorientering 1 sp Studieorienteringsveckan studentpsykolog studentpräst Studentkåren + föreningar Kommunikationskurser (CSK) Informationssökning (ÅAB)

4 4 ”Akademiska studiefärdigheter…” Det studerande behöver behärska för att effektivt kunna studera vid ÅA –Praktisk info om ÅA som studiemiljö (studieorientering, studenttutorverksamhet, Studentkåren) –Förmåga att planera sina studier (MinPlan, egenlärare, studenttutorer) –Integrering i Akademin som vetenskapssamfund (huvudämnet, egenläraren mm.) –ÅA:s IT-miljö, IT-kurser och informationssökning (Datacentralen, Fortbildningscentralen, Åbo Akademis bibliotek och Lärcentret) –Studieteknik (läraren, egenläraren, Lärcentrets studierådgivare Johanna Hedenborg) –Kommunikationsfärdigheter och akademiskt skrivande (Språkcentret, skrivhandledning och –stöd)

5 5 Introduktion till studierna och allmänna färdigheter vid ÅA/Åbo Studieorienteringsvecka –Program och material: https://www.abo.fi/student/studieorientering https://www.abo.fi/student/studieorientering Sp för introduktionskurser vid HF, TF, ESF och TkF/Ekon.utb. –examination via moodle (”HF:s studieorientering” 2 sp, ”Kommunikationsfärdigheter I” (TF) 3 sp, ”ESF: s studieorientering” 1 sp) –obligatorisk kurs: introduktion till studiemiljön, uppgörande av studieplan, studieteknik, informationssökning + IT-basfärdigheter vid HF och TF

6 6 Introduktion till studierna och allmänna färdigheter vid ÅA/Åbo forts. Föreläsning i studieteknik för alla fakulteter Informationssökning /ÅAB –biblioteksintroduktion och grunder i infosökning/huvudbiblioteket (för alla fakulteter i Åbo förutom TkF) IT-basfärdigheter –Windows, Word, Excel, PowerPoint (totalt 12 h) –Obligatoriskt för HF och TF (särskild kurs, 1 sp), integrerat i grundkurserna inom ekonomutbildningen

7 7 ”Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp”

8 8 Akademiska studiefärdigheter 1-3 sp Akademiska studier 1 sp Studieteknik 1 sp Informationssökning 1 sp –Under planering: ASF 4/Informations- sökning forts.kurs 1 sp (för åk 3) Målgrupp för ASF 1-3: första årets studerande –Valbar kurs 1-3 sp vid ESF, MNF och TkF –Kan kompensera ”HFs studieorientering” (2 sp), ”ESF studieorientering” 1 sp och delar av SVF:s ”Introduktion till IKT och informationskompetens” (5 sp) Kursen gick första gången våren 2007; alla delprestationer erbjuds period 3 Helt nätbaserad kurs - arbetsformer/teknik: Moodle, nätföreläsningar, seminarium i webbkonferens ConnectPro, blogg, individuella uppgifter, nätdiskussioner, självrättande test Kontaktperson: Johanna Hedenborg, larcentret@abo.filarcentret@abo.fi

9 9 Stöd för kand-, pro gradu- och diplomarbete http://www.abo.fi/student/gradu http://www.abo.fi/student/gradu Graduvägen – stödmaterial för skrivprocessen (kand-, gradu-, diplomarbete) Inkl. Gradumall (template för word) Kand- och graduklubben för kand.- och pro gradu skribenter Kontaktperson: Johanna Quiroz-Schauman, larcentret@abo.fi

10 10 Direktiv för plagiathantering vid Akademin Styrelsen slog fast direktiven 5.6.2008 Direktiven + stöd för information åt studerandena hittas här: http://www.abo.fi/personal/plagiathanteringhttp://www.abo.fi/personal/plagiathantering Skiljer mellan ”oförsiktig användning” – ”plagiat” –Med oförsiktig användning avses en situation där studeranden oavsiktligt presenterar materialframställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för oförsiktig användning uppfylls ifall studeranden har missförstått arbetsuppgiften, om studerandens misstag klart beror på slarv eller studeranden uppenbart är okunnig i citerings ‐ och annan referensteknik. –Med plagiat avses en situation där studeranden avsiktligt presenterar material framställt av en annan person som sitt eget. Kriterierna för plagiat uppfylls ifall studeranden vet eller borde ha vetat att det återgivna materialet är utarbetat av en annan person eller underlåter att följa lärarens anvisningar för att undvika oförsiktig användning. Dekanus handhar förundersökningen vid fakulteten –Protokollen även för kännedom till egenlärarna –Om plagiat misstänks > alltid disciplinär behandling av rektor

11 11 Projekt 2009: Testning av programvaran Urkund för plagiatdetektion Testning 2009 av Urkund > underlag för ev. anskaffning 2010- Varför testar ÅA programvara för plagiatdetektion? –ur universitetets synvinkel: viktigt att kunna visa på att plagiat inte förekommer Kvalitetshantering: ÅA bör för trovärdighetens skull kunna visa på system för plagiatkontroll –Programvara möjliggör systematisk plagiatkontroll –Programvara underlättar lärarens granskning –ur studentperspektiv: principen om likabehandling förstärks då alla kursdeltagare granskas och plagierare får inte ”konkurrensfördel” Plagiering anses allmänt vara ett ökande problem (jfr ex. undersökning av Sunnuntaisuomalainen nov. 2008) Info på webben –Information för studerande om plagiat www.abo.fi/student/etik_plagiat www.abo.fi/student/etik_plagiat –Information om testningen av programvaran Urkund 2009 www.abo.fi/public/plagiatdetektion www.abo.fi/public/plagiatdetektion

12 12 Stödmaterial för studerandena Graduvägen http://www.abo.fi/student/graduhttp://www.abo.fi/student/gradu Webbmaterial om studieteknik: www.abo.fi/student/studieteknik/ www.abo.fi/student/studieteknik/ Studierådgivningens webb http://www.abo.fi/student/studieradgivning http://www.abo.fi/student/studieradgivning Minguide http://www.abo.fi/student/minguide http://www.abo.fi/student/minguide Serviceguide för studerande http://www.abo.fi/student/vemgorvad http://www.abo.fi/student/vemgorvad Stödsidor för tutorverksamheten https://www.abo.fi/student/fortutorer https://www.abo.fi/student/fortutorer E-guider och textguider för MinPlan http://www.abo.fi/student/minplanmanualer http://www.abo.fi/student/minplanmanualer

13 MinPlan

14 14 Studieplaneringsprocess för livslångt lärande STUDIEUTBUD & ÅRSPLANERING REKRYTERING & VÄGLEDNING ANSÖKAN & ANTAGNING INSKRIVNING & ÅRSANMÄLAN STUDIER UNDER LÄSÅRET UTEXAMINERING & SLUTINTYG FORTBILDNING & KOMPLETTERING Stöder en studerandes hela livscykel –potentiell studerande: evaluerar Akademin som en potentiell studieplats –ny studerande: gör sin första studieplan –äldre studerande: har studieplanen som en rutin i sin årscykel –alumni: planerar sin vidareutbildning efter slutförd examen –extern studerande: planerar att ta enskilda kurser vid Akademin MinPlan

15 15 Varför MinPlan? Universitetet skall ordna undervisning och studiehandledning så att heltidsstuderande kan avlägga examina inom den tid som föreskrivs (universitetslagen) Varje studerande för lägre eller högre högskoleexamen gör upp en personlig studieplan för sin utbildning…En godkänd studieplan är en förutsättning för inskrivning för läsåret och för betygets utskrivande…. På det sätt som fakulteten bestämmer (examensstadgan)

16 16 … men vad är då egentligen idén med att studerande gör studieplaner? förutom att Undervisningsministeriet och examensstadgan så kräver… Studieplanen hjälper den studerande att planera sina studier så att han/hon kan avlägga sina studier inom utsatt tid –En skriftlig plan i elektronisk form möjliggör att rådgivare (egenlärare, studierådgivare) kan handleda i planeringen. –I ett och samma verktyg MinPlan finns flera funktioner som stöder planeringen: studieplan baserad på valt utbildningsprogram, kursbeskrivningar, kurs- och tentanmälan, avlagda prestationer. –Den studerande kan testa och göra hur många studieplaner som helst; studieplanen kan lätt ändras. –MinPlan ger en helhetsbild över studierna redan från början –Den studerande blir uppmärksammad på vilka val som ska göras och får hänvisningar till vilka bestämmelser som gäller vid val av t.ex. biämne (förklaringstexter för studiehelheterna)

17 Egenlärarens roll och uppgifter

18 18 Mikkonen, Eriksson & Pyry (s. 39) i Eriksson, I & Mikkonen, J (ed.): ”Opiskelun ohjaus yliopistossa. Edita 2003. Information – guider, webbsidor, annan information Rådgivning – frågor och svar Handledning – dialog, söka svar tillsammans Specialhandledning

19 19 Bra med kontaktperson för studerandena –”jag tror att studenterna anser att det är bra att det finns en person som de kan vända sig till.” –” tror att de har lättare att ta kontakt med personalen då de har en konkret person som tillskrivits dem individuellt.” –”Av de studerande som kommit längre och börjat jobba mera med sitt huvudämne finns det sådana som börjar inse att de kan komma och diskutera mera fritt. Att egenläraren är en stödperson inte en frågebyrå.” Ur utvärdering av egenlärarverksamheten med egenlärarna (juni 2008)

20 20 Egenlärarnas och studierådvgivarnas roll reaktiv proaktiv Handledarnas roll går från att ha varit mer reaktiv, dvs. att ha agerat då studenterna tagit kontakt, till att bli mer proaktiv, dvs. handledarna förutsätts ta kontakt med de studerande.

21 21 Terapeutisk nivå Känslonivå (t.ex. frågor och studieproblem som har att göra med studerandes privatliv) Verksamhetsnivå (t.ex. planering av studierna, handledning i studieteknik) Kunskapsnivå (t.ex. ämnesspecifika frågor, feedback på övningsuppgifter) Kommunikationsnivå (t.ex. integrering i akademisamfundet och insten Egenlärarens roll Figuren är baserad på en bild från presentationen Pitkin matkaa monin muodoin tuutoroiden, Peda-forums vårdagar 4.4.2001. Tarja Olkkonen & Merja Vanhala, Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö.

22 22 Olika former av HOPS/studieplaner Avgränsad studieplan –planerar in kurser för studietiden –tidsbestämmer kurserna –följer upp hur planerna verkställs Öppen studieplan –reflektion över vad vill göra i framtiden, vad vill studera den egna inlärningen Akademisk studieplan –integrering i universitetssamfundet –utveckling av akad. professionaliteten

23 23 Egenlärarens uppgift i handledningen av studieplaneringen Handleda studerande i uppgörandet av en personlig studieplan i MinPlan, dvs. –kontrollera att alla egenstuderande bedriver sådana studier som leder till den examen som studierätten medger –se att planen utgör en tillräcklig grund för studiernas framskridande och att studierna ser ut att framskrida enligt planerna –granska studieplanerna för terminsanmälan och att förorda planerna för godkännande eller godkänna planerna Initiera diskussion kring studenternas målsättningar med studierna, som grund för uppgörande av studieplanen i MinPlan

24 24 Granskning och godkännande av studieplanen Se särskilda anvisningar för granskningsprocessen av studieplanen (i Guiden för egenlärararbetet) Egenlärarens uppgift (granskning/godkännande) –HF och ESF: Egenläraren granskar och godkänner studieplanerna –MNF: Egenläraren granskar och fakultetebna godkänner studieplanerna –TkF: Egenläraren granskar och fakulteten eller egenläraren godkänner studieplanerna

25 25

26 26

27 27 Egenlärarens övriga uppgifter ge allmän info om ämnet och presentera ämnets forskningsområden handleda i val av biämne berätta om hur och var ämnets studerande placerat sig i arbetslivet (samarbete med Arbetsforum) diskutera akademiska termer och förkortningar som används vid Akademin integrera studerande i Akademin och inspirera till akademiska studier handleda i ämnesspecifik studieteknik –Exempel: hur skriva tentsvar, referensteknik/hur undvika plagiering diskutera inlärningsstil och inlärningsfärdigheter, tidsanvändning och tidsplanering, motivation (inkl. tent- och prestationsångest), studietrötthet, göra SWOT över de studerandes styrkor och svagheter vad gäller studierna

28 28 Egenlärarens uppgifter forts. presentera ÅAs stödtjänster som Arbetsforum, skrivhandledning, studierågivarens tjänster, lärcentrets tjänster erbjuda möjlighet att ge feedback på studierna som helhet: positiva och negativa erfarenheter, egenlärarens egna erfarenheter från studietiden föra en diskussion om varför deltagarna i gruppen valt ämnet – att höra andras motiveringar kan vidga ens egna vyer diskutera trösklar och fallgropar med att skriva kandidatarbetet/pro gradu

29 29 Verktyg att använda i rådgivningen: SWOT för självutvärdering Mina styrkor som studerande (Vad är jag bra på, vad kan jag?) Mina svagheter som studerande (Vad vill jag lära mig, vad måste jag utveckla?) Möjligheter (vilka utmaningar förväntar jag mig i mina studier, vilka möjligheter finns det för mig i mina studier?) Hot i omgivningen (vilka svårigheter förväntar jag mig i mina studier, vad kunde hota mina möjligheter att studera framgångsrikt?)

30 30 SWOT för mitt egenlärarvärv Mina styrkor som egenlärare (Vad är jag bra på, vad kan jag?) Mina svagheter som egenlärare (Vad är jag inte så bra på, vad måste jag utveckla?) Möjligheter (vilka utmaningar förväntar jag mig i arbetet som egenlärare, vilka möjligheter finns det?) Hot i omgivningen (vilka svårigheter förväntar jag mig, vad kunde hota mina möjligheter att vara en bra egenlärare?)

31 31 Egenlärarens resp. tutorns uppgifter Egenläraren formell handledare Tutorn informell handledare –Bollplank för studieplaneringen: hur upplevde du själv dina första kurser, arbetsbördan, innehållet; vilka kurser krävde mer/mindre än du trodde, goda råd för det praktiskaupplägget av studierna, egna erfarenheter –Hjälper gulnäbbarna att logga in, byta lösenord, spara ett dokument på hemområdet, printa ut dokumentet, logga in på MinPlan –Gör upp studieplan med gulnäbbarna och går igenom undervisningsprogrammet –Se tutorns checklista (på webben och på följande ppt- sidor): https://www.abo.fi/student/checklista https://www.abo.fi/student/checklista

32 32 Tutorns checklista (modifierad från Studentkårens tutorguide) jag har deltagit i tutorutbildning jag har bekantat mig med webbinfon för tutorer jag har träffat alla mina gulnäbbar jag vet vem som finns i min tutorgrupp jag har gett mina kontaktuppgifter åt min grupp jag har ordnat tutorträffar jag har bekantat gulnäbbarna med varandra jag har bekantat gulnäbbarna med andra studerande jag har försäkrat mig om att alla mina gulnäbbar har tak över huvudet jag har sett till att mina gulnäbbar har studiestödsärendena i skick jag har uppmuntrat mina gulnäbbar att ställa frågor och svarat så gott jag kan jag har visat runt mina gulnäbbar i akademikvarteren jag har gått med mina gulisar på biblioteksrundvandring jag har förklarat för mina gulnäbbar att det även finns ett liv utanför akademikvarteren

33 33 jag har berättat om Studentkåren - att den finns till för oss jag har varit med min tutorgrupp på gulnäbbskaffe till Studentkåren jag har berättat åt mina gulnäbbar var de kan få mera information jag har varit med min tutorgrupp och träffat ÅA- personal/ämnesenheter/fakulteter jag har tänkt efter hur mina gulnäbbar mår jag har varit med min gulnäbbsgrupp till inskrivningen vid Åbo Akademi jag har hjälpt mina gulisar att beställa Lyyra-studiekort jag har varit med mina gulnäbbar till Datacentralen jag har suttit med mina gulnäbbar i en datorklass och hjälpt dem att logga in, byta lösenord, spara ett dokument på hemområdet, printa ut dokumentet mm jag har berättat om studier vid Åbo Akademi jag har hjälpt gulnäbbarna att logga in på MinPlan jag har gjort upp en studieplan med mina gulnäbbar och gått igenom undervisningsprogrammet jag har presenterat specialföreningsutbudet jag har skrivit och lämnat in min tutorrapport jag har utvärderat mitt tutorskap jag har haft roligt jag hoppas att mina gulnäbbar har haft roligt

34 34 Utmaningar för rådgivningen Studerandes aktivitet –Kommer inte på gruppträffar –Reagerar inte då rådgivaren tar kontakt –Gör inte studieplan Gör studieplan för annan utbildning Studieplanen ses som formalitet, inte som verktyg som stöder kumulativt lärande Rådgivarnas kompetens och engagemang mm. Problem i samband med granskningen av studieplanen –Studenterna lämnar inte in planen –Planen är inlämnad för fel typ av granskning –Studieplanen är satt som utkast i st. för studieplan så studenterna hittar inte rätt granskningstyp Se utvärderingar och uppföljningar –Studentspegeln (enkät med gulnäbbarna våren 2008): http://www.abo.fi/public/gulnabbsenkat http://www.abo.fi/public/gulnabbsenkat –Uppföljning av egenlärarverksamheten (enkät med egenlärarna juni 2008): https://www.abo.fi/personal/egenlararutvarderinghttps://www.abo.fi/personal/egenlararutvardering

35 35 Egenläraren håller grundkurser Om egenläraren har mycket kurser med studerandena behövs inte särskilda egenlärarträffar på samma sätt Gruppträff ordnas i samband med grundkursföreläsning (så att kan ’fånga’ dem alla ) den första kontakten mellan lärarna och lärarens studeranden kunde ordnas centralt från ämnets sida handledning/utbildning i MinPlan och studieplanering obligatorisk för studerandena Skapa fungerande kontakt mellan egen-lärare och –studerande / förslag av egenlärarna Ur utvärdering av egenlärarverksamheten med egenlärarna (juni 2008)

36 36 Egenlärararbetet i arbetsplanen Se punkt 1 i arbetsplanen (”Studierådgivning, egenlärarverksamhet, handledning”) Finns riktgivande information om arbetsmängden för HF:s, ESF:s och MNF:s egenlärare (http://www.abo.fi/personal/egenlarare_fakspecmaterial)http://www.abo.fi/personal/egenlarare_fakspecmaterial

37 37 Läsårschema för rådgivningen av studerande vid ÅA Huvudsakliga aktörerna –Fakulteten –Egenlärarna –Studenttutorerna Läsårsschema för de olika aktörernas handledning Introduktion och handledning i MinPlan för studerande Se http://www.abo.fi/personal/lasarsschemahttp://www.abo.fi/personal/lasarsschema

38 Stöd för egenlärararbetet

39 39 Stöd för egenlärarnas arbete Webb: –Stöd för egenlärarens arbete och dokumentation av egenlärarverksamheten http://www.abo.fi/personal/egenlarare http://www.abo.fi/personal/egenlarare –Fakultetsspecifik info för egenlärarna Studentportalen > din fakultet > Studierådgivning Anställdaportalen > din fakultet > Info för anställda http://www.abo.fi/personal/egenlarare > Material > Fak.specifikt materialhttp://www.abo.fi/personal/egenlarare Fakultetskansliet Kollegialt stöd Fakultetsvisa egenlärarträffar 1-2 ggr/år Öppna seminarier om rådgivning –se kurskatalogen https://www.abo.fi/personal/kurskataloghttps://www.abo.fi/personal/kurskatalog

40 40 Kurser/seminarier om rådgivning http://www.abo.fi/personal/egenlararfortb Ansvaret för tryggheten vid ÅA som studieplats 11.5.2009 kl. 13.00-16 –kl. 13.00-14 Janne Aro-Heinilä, överkonstapel: "Päivän päihdetilanne - toimintamalleja ongelmatilanteisiin". –kl. 14-16 Berit Nummelin, psykolog vid Studenthälsan: "Ansvarsfrågor och gränsdragningar: vad är utbildningspersonalens och övrig personals ansvar när det gäller studenters mående?" Diskussion om olika typiska problemfall: hur känna igen, hur närma sig, vart vända sig? Miten tuen opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä verkossa? - online-seminaari 14.5.2009 kl. 12.00-13.30 Fakultetsträffar i maj

41 41 Litteraturtips https://www.abo.fi/personal/egenlararlitteratur Ansela Maarit, Haapaniemi Tommi & Pirttimäki Säde 2006: Individuella studieplaner för universitetsstuderande - guide för handledare (som pdf på webben http://www.uku.fi/opk/w5w/guidesve.pdf; finns även på finska och engelska). http://www.uku.fi/opk/w5w/guidesve.pdf Mladenov, Anna: Att studera och prestera vid Åbo Akademi - en studie om Åbostudenternas studieförhållanden. Åbo Akademis Studentkårs publikation 3/2006 (som pdf på webben). IQ Learn - Verktyg för att testa och utveckla sina inlärningsmetoder samt lärar- och studerandeguide om inlärningsmetoder (som pdf på webben). IQ Team - Information, stöd, handledning och tester för arbete i grupp (som pdf på webben).

42 42 Motivera till planering av studierna...och med hjälp av MinPlan Kom också ihåg ”öppen studieplan”, dvs. diskussion kring studerandes målsättningar och akademiska studier Uppmuntra studerandena att anlita de olika rådgivare som finns... och att delta i kurserna i allmänna färdigheter Delta själv i fakultetsträffarna för egenlärarna och utbildningarna som ordnas - din rådgivningsexpertis växer efter hand Lycka till med egenläraruppgiften!


Ladda ner ppt "Lärcentret i Åbo Studieplanering i MinPlan, egenlärarens uppgifter och annan rådgivning för nya studerande Introduktion i egenläraruppgiften 24.4.2009."

Liknande presentationer


Google-annonser