Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokalt exempel RSA & HP med helhetssyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokalt exempel RSA & HP med helhetssyn"— Presentationens avskrift:

1 Lokalt exempel RSA & HP med helhetssyn Bollebygd, Borås, Svenljunga, Mark, Tranemo och Ulricehamn Handlingsprogram SÄRF

2 En samordnad planering
Samordnad planering för alla medlemskommuner Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, samt äldresäkerhet, barnsäkerhet, trafiksäkerhet, idrottssäkerhet, folkhälsa och brottsförebyggande, internt skydd… beroende på kommunens ambitionsnivå

3 Syftet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys
Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga Ge underlag för planering och åtgärder som minskar riskerna och sårbarheten Utveckla förmågan att hantera kriser Stödja den fysiska planeringen Ge underlag för information till kommuninvånarna och anställda

4 Syftet med kommunens egen handlingsplan
Minska antalet döda och skadade till följd av olyckor Minska olyckors konsekvenser på egendom och på miljön Minska sannolikheten för att extraordinära händelser ska inträffa eller få allvarliga konsekvenser Öka förmågan! På sikt vara en gemensam bas för alla säkerhets- och trygghetsfrågor i kommunen

5 Tidsatta uppdrag Till kommunens nämnder Till SÄRF

6 Uppföljning och utvärdering
Riskhanteringsgruppen ska följa upp handlingsplanen en gång om året och rapportera läget till kommunstyrelsen. Åtgärderna för närmaste åren ska ses över /…/så att den kan vara underlag för både verksamhetsplanering och budget. Avvikelser ska förklaras för kommunstyrelsen.

7 Exempel på hur uppföljning av säkerhetsmålen kan påverka kommande målstyrning
Eftersom ovanstående mål ej nåddes och olyckorna i vissa fall till och med ökade, ska följande punkter särskilt följas upp och beaktas under perioden Syftet är att påverka olycksstatistiken så att uppåtgående trender bryts. antalet allvarligt skadade i trafikolyckor (för att antalet ökat markant) antalet olyckor med personbil (för att trenden visar en ökning)

8 Uppföljning av säkerhetsmål, forts.
antalet mopedolyckor (för att antalet ökat avsevärt) antalet barnolycksfall (trenden är att skadorna för pojkar och flickor ökar igen) antalet fritidsolyckor för män respektive kvinnor (trenden visar att fritidsolyckor minskar för män, men inte för kvinnor) antalet höftledsskador för män respektive kvinnor (i Borås skadas män och kvinnor i höftledsskador i lika hög utsträckning, vilket är ovanligt)

9 Uppföljning av säkerhetsmål, forts
andelen hushåll med brandsläckare. (det är samhällsekonomiskt lönsamt att såväl boende i enbostads- som flerbostadshus skaffar brandsläckare) antalet anlagda bränder (inleds ofta av ökad skadegörelse, klotter, nedskräpning) antalet olycksfall kopplade till kön. (Män är mer utsatta än kvinnor p.g.a. ett större risktagande, högre alkoholkonsumtion, fler våldutryck samt obenägenhet att söka vård.)

10 Uppföljning av prestationsmål
Har nämnderna gjort det som KF beslutat att de ska? Hur ser läget ut för respektive prioriterat område? Är något område eftersatt? KS-beslut om vilka åtgärder som nu särskilt behöver uppmärksammas?

11

12 Lena Johansson MSB, Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering


Ladda ner ppt "Lokalt exempel RSA & HP med helhetssyn"

Liknande presentationer


Google-annonser