Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöpolitikens problem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöpolitikens problem"— Presentationens avskrift:

1 Miljöpolitikens problem
Kollektiv vara Negativa externa effekter och globalt samarbete Ökad privat konsumtion

2 Miljömål Generationsmål - strävan är att vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen 16 stycken miljökvalitetsmål Miljömålsrådet har ansvaret för samordning och uppföljning

3 Forts. Miljömål

4 Tre åtgårdsstrategier
En strategi för effektivare energianvändning och transporter – för främst att minska utsläppen från energi- och transportsektorerna. En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp. En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.

5 Styrmedel för begränsad klimatpåverkan
Ekonomiska styrmedel såsom: skärpta koldioxidskatter, skärpta utsläppskrav för fordon främjande av miljöfordon och alternativa drivmedel satsning på förnybar energi och energieffektivisering och genom att fortsatt ha en elproduktion med låga utsläpp av koldioxid. Utöver detta är Sverige pådrivande i de internationella klimatförhandlingarna

6 Global samordning UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change Kyotoprotokollet USA utanför avtalet

7 Styrmedel Administrativa Informativa Ekonomiska

8 Administrativa styrmedel
Direkta föreskrifter och kontroll

9 Informativa styrmedel
Bygger på styrning och frivilligt beteende

10 Ekonomiska styrmedel Indirekt och sker via företagens och hushållens incitament till ”miljövänligt beteende”

11 Miljöpolitiken i Sverige
Tidigare byggt på regleringar, till exempel krav på reningsutrustning eller produktionsteknologi. Fokus har tidigare legat på de stora utsläppskällorna. Fokus har nu skiftat till de små utsläppskällorna. De ekonomiska styrmedel blir allt viktigare.

12 Exempel på olika styrmedel
Miljöavgifter Subvention av rening Grön skatteväxling Överlåtelsebara utsläppsrätter Skadestånd

13 Avgift för miljöfarliga utsläpp
Avgift för utsläpp leder till optimal rening hos alla aktörer Samhällsekonomisk effektivitet då allokeringsförlust försvinner Omfördelar från producenter till staten, inbetald avgift Utslagning och arbetslöshet (nödvändig omställning) Ex på miljöavgift i Sverige: Koldioxidskatten (Mål om begränsad klimatpåverkan)

14 Subvention av rening Subvention för rening leder till optimal rening hos alla aktörer Samhällsekonomisk effektivitet då allokeringsförlust försvinner Omfördelar från staten till producenterna Subventionsparadoxen – nyetablering av miljöfarlig verksamhet Miljösubventioner i Sverige: Främst till jordbruket (SCB) t ex våtmarker

15 Grön skatteväxling Höjd skatt för miljöfarlig verksamhet -> Ökad MC -> Högre Pris -> Lägre Q Sänkt skatt för miljövänlig verksamhet -> Sänkt MC -> Lägre Pris -> Högre Q Leder till mer konsumtion av miljövänliga produkter och tjänster -> omställning Ex på grön skatteväxling i Sverige: Höjda miljöskatter/Sänkta inkomstskatter

16 Överlåtelsebara utsläppsrätter
Myndigheterna sätter en övre gräns för en viss typ av utsläpp inom ett visst geografiskt område. Bubbelkonceptet: regleras endast den totala mängden utsläpp inom bubblan. Det utfärdas ett visst antal överlåtelsebara utsläppsrätter som berättigar innehavaren att göra de maximalt tillåtna utsläppen. Skapar ekonomiska incitament.

17 Handel med utsläppsrätter för koldioxid
Från 1 januari 2005. Minska koldioxidutsläppen med 8 procent mellan I Sverige omfattas 720 svenska anläggningar. Förbränningsanläggningar, pappers- och massaindustri samt industrier för järn, stål och mineraler. Varje medlemsland skyldigt att driva ett nationellt register där samtliga transaktioner med utsläppsrätter registreras. Svenskt UtsläppsrättsSystem (SUS) Energimyndigheten Community Independent Transaction (CITL)

18 Forts. Handel med utsläppsrätter
Varje år rapportera föregående års koldioxidutsläpp till Naturvårdsverket. Anläggningen ska en månad senare visa upp motsvarande innehav av utsläppsrätter i SUS. Straffavgiften är 40 euro per ton koldioxid.

19 Marknaden för överlåtelsebara utsläppsrätter
Utbud och efterfrågan. Pristagare. Via mäklare eller på någon börs som förmedlar utsläppsrätter. Priset på en utsläppsrätt har varierat mellan 9 euro och 30 euro. Våren 2006 var priset återigen 9 euro per utsläppsrätt.

20 Skadestånd Förorenarna betalar de skadelidande i efter hand, det vill säga när skadan har uppstått. Förebyggande effekt. Förorenarna kommer att väga den riskerade kostnaden mot kostnaden att reducera utsläppet. Miljöbalken Miljöskadeförsäkring


Ladda ner ppt "Miljöpolitikens problem"

Liknande presentationer


Google-annonser