Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V."— Presentationens avskrift:

1 v

2 Fackförbundet ST För dig som arbetar på statens och medborgarnas
uppdrag i myndigheter, affärsverk, statliga bolag, universitet och högskolor medlemmar. Cirka ST-förtroendevalda på arbetsplatserna Avtal som ger medlemmar bra och trygga villkor STs uppgifter är att tillvarata medlemmars intressen, bland annat genom att förhandla fram bra avtal om lön, arbetsmiljö, arbetstid, utveckling, semester etc, och att företräda medlemmar gentemot arbetsgivare när det uppstår tvister eller svårlösta frågor inom exempelvis arbetsrätt, arbetsuppgifter eller vid omorganisationer. Till vår hjälp har vi professionella förhandlare och jurister samt engagerade ombudsmän och förtroendevalda.

3 Mervärden i Fackförbundet ST
Försäkringar, t ex inkomstförsäkring Karriärtjänster Rådgivning, t ex om lön Juridiskt stöd Partipolitiskt obundet Det finns många anledningar att gå med i ett fackförbund men en sak är klar: många anställda som förhandlar tillsammans genom en professionell organisation når bättre resultat än om varje anställd står ensam mot arbetsgivaren.

4 Arbetsmiljö 8 av 10 ST-medlemmar anser att arbetsmiljö är en mycket viktig fråga och därför prioriterar ST den. ST har ca 1800 skyddsombud och ca 200 huvudskyddsombud. Dessa spelar en mycket viktig roll i att driva på arbetsmiljöarbetet - för alla anställda! Som skyddsombud har man särskilda rättigheter enligt Arbetsmiljödagen. Skyddsombuden uppmärksammas sedan 2012 men egen dag i kalendern. Denna årliga dag utlystes 2012 och infaller varje år under onsdagen i EUs arbetsmiljövecka.

5 Vad är arbetsmiljö? Fysisk miljö Psykosocial miljö Digital miljö
Hot och våld Arbetsbelastning och stress Ställ öppen fråga om vad arbetsmiljö är. Lista om möjligt svaren på en whiteboard el liknande så att de samlas i begrepp som exempelvis: Fysisk miljö (möbler, belysning, luft, buller etc) Psykosocial miljö (stämning, samarbete, bemötande, attityder från kollegor och chefer) Digital miljö (skärmproblem, jobbiga affärs- eller dokumenthanteringssystem etc). Hot och våld Arbetsbelastning och stress (svårt att hinna med uppgifter, arbetstid, övertid, arbetsfördelning, arbetsledning, resurser) Det finns alltså många aspekter av arbetsmiljö och idag ska vi ha fokus på de delar som varje medarbetare har chans att påverka.

6 Fysisk miljö Vilka friskfaktorer finns i vår fysiska arbetsmiljö?
Vilka delar behöver vi ta tag i? På vilket sätt ska vi göra det? Vad kan varje medarbetare göra själv? Vilka delar behöver vi ta tag i?: Kort och översiktlig diskussion med prioritering av de viktigaste frågorna! På många statliga arbetsplatser är datorarbetet ett stort bekymmer, och detta går i många fall att underlätta utan alltför stora kostnader för arbetsgivaren. Detta pratar vi mer om under punkten ”Digital arbetsmiljö”. På vilket sätt ska vi göra det? Vilka forum finns för att diskutera fysisk arbetsmiljö? Vilka frågor passar bäst att lösa i arbetsgruppen, vilka omfattar hela arbetsplatsen respektive vilka frågor kan lösas av enskilda medarbetare? Vad kan varje medarbetare göra själv? Vänta på förslag från deltagarna – nedan några tips: Ställa in bildskärmen rätt – den övre delen av skärmen ska vara i ögonhöjd, inte få blänk av sol- eller lampljus etc. Använda den belysning som finns Stå minst en timme per dag om ståskrivbord finns Variera arbetsställning ofta – även när du sitter kan du variera mellan grader av tillbakalutad resp upprätt t ex. Ta minipaus från datorn minst en gång per timme

7 Bild

8 Psykosocial miljö Vilka friskfaktorer finns i vår psykosociala arbetsmiljö? Samarbete och ledning Samtalsklimat … om en kollega blir utfrusen eller mobbad? Alla på arbetsplatsen är en del av arbetsmiljön – även du! Den psykosociala miljön är oftast det som påverkar människor allra mest i jobbet. Det är lättare att ha överseende med en dålig stol än med en illojal kollega eller en orättvis chef. Samarbete och ledning: Ställ öppna frågor, t ex: Hur fungerar samarbetet här? Får ni stöd och hjälp av varandra? Vad kan varje medarbetare göra själv för att dels signalera att man behöver stöd i en uppgift, dels för att göra sig tillgänglig för kollegor som behöver stöd eller avlastning? Samtalsklimat: Är det accepterat att framföra kritik? Hur och i vilket forum ska kritik framföras för att vara konstruktiv? Vilka forum finns för att diskutera eventuella samarbetsproblem, ledningsproblem och negativ stämning? Mobbning: Ett jättestort problem i arbetslivet är mobbning. Även på arbetsplatser där ”alla” trivs och ”alla” tycker att det bästa med jobbet är alla härliga kollegor, så finns det oftast någon som är utanför gemenskapen. Det behöver inte handla om regelrätt mobbning utan ofta uppfattar övriga det som att den som står utanför har valt detta själv. Ibland är det så, ibland inte. Det är däremot ovanligt att en person alltid vill sitta ensam på luncher, alltid stanna kvar på rummet istället för att delta i fikat etc. Så, dagens kanske viktigaste frågor är: Vilket ansvar har varje enskild medarbetare för att alla ska känna sig välkomna att delta i gemenskapen på sina egna villkor (bara vara med på fika, inte på fredagsöl t ex)? Och hur gör man det? Viktigt! Alla på arbetsplatsen är en del av den psykosociala arbetsmiljön! Några punkter som sammanfattar vad detta innebär (skriv på whiteboard eller liknande): Att vara lojal och stöttande Ge feedback och ta till dig av konstruktiv feedback från andra Att framföra kritik på ett konstruktivt sätt i rätt forum Se till att alla är ”inbjudna” till fikat och kring lunchbordet – även den som ”inte vill” vara med Prata aldrig skit om kollegor

9 Hot och våld Säkerhetsrutiner Rapportera incidenter Ta del av krisstöd
Använd en APT för att gemensamt göra självskattningstest, t ex Arbetsmiljöverkets Hot och våld förekommer tyvärr i alltför hög utsträckning på fler arbetsplatser än vad man kanske tror. ST har förhandlat fram bindande avtal med Arbetsgivarverket att arbeta systematiskt mot hot och våld. Det innebär bland annat att: Anställda ska få kunskap om bemötande för att undvika hot och våld. Lokaler och bemanning ska utformas så att hot och våld elimineras. Det ska finnas rutiner för hur anställda ska stöttas när hot och våld har inträffat. Incidentrapporter och polisanmälan ska upprättas när incidenter förkommer. Kunskapen om det inträffade ska tas tillvara för att förhindra hot och våld framöver. Hot och våld är mycket svårt påverka som anställd. Har ni några förslag på vad en enskild medarbetare ändå kan göra? Lista svaren på en whiteboard, t ex: Skaffa kunskap om säkerhetsrutiner Följ säkerhetsrutinerna slaviskt, även om ”det aldrig har hänt något” Delta i eventuella utbildningar om bemötande etc Rapportera samtliga incidenter till närmaste chef – kunskap om incidenter används även för att förebygga hot och våld Om du blir utsatt: ta del av företagshälsovårdens krisstöd även om händelsen inte var så allvarlig Använd en APT för att göra ett gemensamt självskattningstest, t ex på av.se

10 Arbetsbelastning och stress
Påverka arbetstid Forum för diskussion Arbetsfördelning: vems ansvar? Tillfälligt idag, permanent imorgon? Påverka arbetstid: Kan du välja fast arbetstid eller flextid? Fördelar och nackdelar med respektive arbetstid? Forum för diskussion: När och i vilka forum passar det bäst att vi diskuterar arbetsbelastning? Arbetsfördelning: vems ansvar? Arbetsfördelning är självklart en ledningsfråga och det är ytterst chefens ansvar att fördela uppgifter, men vad kan vi själva göra för att underlätta en bra fördelning? Släpp diskussionen fri. Tillfälligt idag, permanent imorgon? Många är rädda för att signalera att det finns ”lite luft” i kalendern. Dels av rädsla för att verka oefterfrågad, dels av rädsla för att om man tillfälligt hjälper till med en uppgift så får man den uppgiften permanent – och då blir det stressigt. Fungerar det så här och hur ska man komma runt det? Släpp diskussionen fri.

11 ”Jävla skitsystem” Vi pratar alltså om digital arbetsmiljö och den vagt negativa ; ) rubriken är lånad av en bok om detta av författaren Jonas Söderström.

12 Digital arbetsmiljö Varför har vi IT-/affärssystem?
På vilket sätt underlättar de arbetet? Vilka forum finns för att diskutera IT-system och digital arbetsmiljö? Sociala medier Varför har vi IT-/affärssystem? Vilka problem är de tänkta att lösa? På vilket sätt underlättar de arbetet? Lista på whiteboard exempelvis: Enkelt att dela dokument i gemensamma ärenden, Lätt för någon annan att ta över ett ärende Ger överblick Dela information Går snabbare att hitta information Vilka forum finns för att diskutera IT-system och digital arbetsmiljö? Den digitala arbetsmiljön är idag central både på de flesta arbetsplatser och för enskilda medarbetares vardag. Ändå pratar vi sällan om dem som de arbetsverktyg de är. Hur kan vi ändra på detta? Passar det exempelvis att införa en digital punkt på varje veckomöte, APT eller liknande? Under en sådan punkt kan även exempelvis diskuteras om det behövs besök av en ergonom som kontrollerar alla medarbetares arbetsstationer utifrån bildskärmens placering och ljusstyrka etc. Diskutera! Checklistor som visar exakt hur datorn ska vara inställd/placerad för att vara ergonomisk finns på Arbetsmiljöverkets hemsida av.se. Sociala medier: detta är inte direkt kopplat till arbetsmiljö eller IT-system, men många använder Facebook, Instagram, Twitter etc dels från jobbets datorer dels för att skriva om händelser som är kopplade till jobbet. Vad är tillåtet att skriva om? Gäller meddelarfrihet i sociala medier? (Svar: Nej, meddelarfrihet gäller endast om det finns publiceringssyfte och sociala medier och bloggar bedöms inte ha publiceringssyfte och du har därför inget lagligt skydd om du lämnar uppgifter i dessa forum.) Diskutera: vad är lämpligt att skriva om? Hur ska arbetsgivarens policy bli känd av alla på arbetsplatsen?

13 ST prioriterar arbetsmiljö
Öppenhet Hot och våld Arbetstid Arbetsbelastning och stress 8 av 10 ST-medlemmar anser att arbetsmiljö är en mycket viktig fråga och därför prioriterar ST den. Öppenhet – Arbetsplatser ska präglas av ett öppet samtalsklimat. Chefer ska ges grundläggande utbildning i lagar och regler inom exempelvis meddelarfrihet. Hot och våld – 2013 förhandlade ST fram bindande avtal med Arbetsgivarverket att arbeta systematiskt mot hot och våld. Arbetstid – Anställda ska i större utsträckning kunna påverka sin arbetstid. ST ser med oro på utvecklingen att många jobbar för mycket, så kallad dold och obetald övertid. Arbetsbelastning och stress: Anställda får allt större ansvar för att utföra arbetsuppgifter på en begränsad tid samtidigt som man inte har tillräckliga resurser. Ny teknik gör det möjligt att arbeta när och var som helst. Detta är två anledningar till att stressen ökar. ST jobbar för: Anställda ska få de resurser som krävs för att utföra uppgifterna Ett starkt och tydligt ledarskap som skapar trygghet för anställda. Möjlighet till återhämtning mellan stressiga perioder.

14 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöpolicy Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljö Handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön Uppmärksamma arbetsmiljön i det dagliga arbetet Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka anställdas hälsa och säkerhet. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön men alla kan påverka den!

15 Användbara sajter Arbetsmiljöverket: självskattning och checklistor Prevent: checklistor. ST: information, checklistor och utbildningar. Arbetsmiljöverket har självskattningstest för flera områden inom arbetsmiljö, exempelvis SAM. Resultatet är tänkt att användas som ett internt stöd och diskussionsunderlag på arbetsplatsen. Prevents checklistor kan användas av enskilda medarbetare eller i grupper. De är gratis att ladda ner och ger en omedelbar bild av vilka områden som behöver åtgärdas. På st.org finns information och anmälningsmöjligheten till STs utbildningar i arbetsmiljö.

16 TACK! v


Ladda ner ppt "V."

Liknande presentationer


Google-annonser