Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsföringens informationssystem Vad är MIS? Varför använder man MIS? Hur ser ett MIS system ut? Beskrivning av delarna i ett MIS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsföringens informationssystem Vad är MIS? Varför använder man MIS? Hur ser ett MIS system ut? Beskrivning av delarna i ett MIS."— Presentationens avskrift:

1 Marknadsföringens informationssystem Vad är MIS? Varför använder man MIS? Hur ser ett MIS system ut? Beskrivning av delarna i ett MIS

2 Marknadsföringens informationssystem MIS består av: människor utrustning procedurer för att samla in sortera analysera utvärdera distribuera information som behövs är i rätt tid är korrekt

3 Marknadsföringens informationssystem Marknadsinformationssystemens roll är att: 1) utvärdera ledningens informationsbehov 2) utveckla den behövliga informationen 3) distribuera informationen vid korrekt tidpunkt

4 Marknadsföringens informationssystem MF INFO SYSTEM Interna Rapport System Interna Rapport System Marknads- undersökning (MU) Marknads- undersökning (MU) Marknads- bevakning Marknads- bevakning

5 Interna rapportsystem Interna rapport system består främst av redovisningssystemet samt försäljningsrapporter Redovisningssystemet ger många olika slag av beslutsunderlag för marknadsföringbeslut: Försäljning (per produkt, distrikt, försäljare) Lager situation Produktion Tillverkningskostnader Inköpskostnader

6 Interna rapportsystem Redovisningsavdelningen detaljerad försäljningsinformation Tillverkningsavdelningen produktion,inventarier,leveranser Försäljningsavdelningen reaktioner och konkurrent aktiviteter Kundbetjäningsavdelningen kundtillfredsställelse och problem

7 Interna rapportsystem Informationen bör vara: Så snabb som möjligt Användarorienterad Problem För mycket information För snabb och ”kort” information (man ser inte tendenser)

8 Marknadsbevakning (Intelligence) I motsats till interna rapportsystem ger marknadsbevakningen information om vad som håller på att hända i omgivningen: Allmänt öppen för intryck Riktad uppmärksamhet Informellt informationssökande Formellt informationssökande Informationen kan erhållas från: Säljarkåren Leverantörer, återförsäljare, reklambyråer, tidningar, branchföreningar, konkurrenter, mässor Kommersiella informationskällor

9 Marknadsundersökningar Genom att göra marknadsundersökningar (MU) kan man: skaffa den information man behöver -> vilket reducerar risken för felbeslut och dyrköpta misstag

10 Marknadsundersökningar Marknadsundersökningar görs ofta för ett speciellt område/fråga med ett visst syfte Vanliga aktiviteter: Marknadskartläggning (totala efterfrågan) Faktorer som styr efterfrågan marknadsanalyser omvärldsanalyser Konsumtions- och köpvanestudier (hur ofta, hur mycket, när, var, varifrån får kunden info?) Kunskaps-, motiv och attitydundersökningar

11 Undersökningsprocessen ProblemdefinitionExplorativa undersökningar Fastställande av mål för undersökningen UndersökningsdesignDatainsamlingsmetod - sekundärdata - primärdata observation experiment enkätundersökning (survey, brev, telefon, face to face) Urval - vilka - hur många - slumpmässigt FältarbeteInsamling av data Analys av data Multipel regression Faktoranalys Rapportskrivande

12 God marknadsundersökning Karakteristika för bra marknads- undersökningar: Vetenskaplig metod Undersökningens kreativitet Flera metoder Beroende mellan data och modeller Värdet och kostnaden för informationen

13 Marknadssegmentering Segmentering: Marknaden indelas i distinkta grupper (segment) med en strävan efter att få grupperna sinsemellan olika och inom sig homogena

14 Marknadssegmentering (konsumentmarknader) Geografisk segmentering Stadsdel, stad, län, land, världsdel etc. Demografisk segmentering Ålder, kön, familjestorlek, familjens livscykel, inkomst, yrke, utbildning, socialklass Psykografisk segmentering Livsstil, personlighet Beteendemässig segmentering Köptillfälle, sökta fördelar (köpmotiv), användarstatus, användningsfrekvens, lojalitet, köpberedskap, känslighet för marknadsföringsfaktoter

15 Marknadssegmentering

16 Marknadssegmentering (industriella marknader) Makrosegmentering Slutanvändning, produktens tillämpning, kundernas storlek, användningsfrekvens, geografisk lokalisering Mikrosegmentering Attityd till distributörer, kriterier för köpbeslut, steg i köpprocessen

17 Marknadssegmentering Villkor för effektiv segmentering: Mätbarhet (measurability): hur väl variabler inom segmenten kan mätas Tillgänglighet (accessibility): hur väl företaget kan nå segmenten Betydelse (substantiality): segmentens storlek och lönsamhet Handlingsmöjlighet (actionability): företagets möjligheter att utarbeta program som passar segmenten

18 Marknadssegmentering Fördelar med segmentering: att kunna analysera och jämföra marknadsmöjligheter att kunna justera och modifiera produkten och marknadsinriktningen att kunna utveckla marknadsföringsprogram och budget, baserade på responser för ett specifikt segment av marknaden

19 Målmarknadsföring Målmarknadsföring: Ett eller flera segment utväljs som målmarknad(er). För att kunna betjäna målmarknaden effektivt ägnar företaget sig åt: Tre olika strategier: Odifferentierad marknadsföring Differentierad marknadsföring Koncentrerad marknadsföring

20 Målmarknadsföring Odifferentierad marknadsföring en produkt, massförsäljning låga MF-, produktions-, lager- och transportkostnader om alla siktar in sig på de största segmenten blir dessa mindre lönsamma pga stor konkurrens

21 Målmarknadsföring Differentierad marknadsföring två eller flera segment med separata produkter och/eller marknadsföringsprogram målet är större total omsättning än vid odifferentierad marknadsföring högre kostnader: produktmodifiering, produktion, administration, lager, promotion risk för överdifferentiering

22 Målmarknadsföring Koncentrerad marknadsföring att eftersträva en bra marknadsposition i ett eller ett fåtal segment fördelar genom specialisering av produktion, distribution och promotion större risk större kostnader


Ladda ner ppt "Marknadsföringens informationssystem Vad är MIS? Varför använder man MIS? Hur ser ett MIS system ut? Beskrivning av delarna i ett MIS."

Liknande presentationer


Google-annonser