Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generalläkaren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generalläkaren."— Presentationens avskrift:

1 Generalläkaren

2 Thomas Lindvall Miljö- och hälsoskyddsinspektör

3 -Vem är den där generalläkaren. -Hur många generalläkare är ni
-Vem är den där generalläkaren? -Hur många generalläkare är ni? -Varför har försvarsmakten tillsynen själv?

4 Tillsynsmyndigheten Generalläkaren
Stab Tf GL Claes Meijer Avd chef Åsa Lundkvist Sekr Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Per Jakobsson Bo Berglund Gudrun Axelsson Livsmedel och djurskydd Börje Nilsson Anna-Lena Hellqvist Miljö och hälsoskydd Eric Danell Kerstin Eriksson Thomas Lindvall Marie Karlsson Anders Lundgren Tage Johansson Sandra Wargclou Lena Orbelius Vakant

5 GL Tillsyn och Försvarsmedicin
Hälso- och sjukvård Livsmedel och djurskydd Miljöbalken Försvars- GL TILLSYN departementet Försvarsmedicin Stöd LEDS Stöd PROD Stöd INSATS Försvarsmakten PROD LOG OPS J4 ÖB

6 Förordningen med instruktion för försvarsmakten:
``I sin tillsyn är generalläkaren inte underställd överbefälhavaren´´

7

8 GL Tillsynsområden: Miljöskydd Hälso- och sjukvård Djurskydd
Smittskydd Livsmedel Miljöbalken (Även FMV, FORTV och FRA)

9 Generalläkaren Tillsyn
GL får meddela interna föreskrifter för FM för efterlevnad av gällande föreskrifter. GL tillsynsansvar omfattar också utlandsstyrkan.

10 GL Tillsyn Vision Tillsynsmyndigheten verkar för god hälsa, god miljö och en ekologiskt hållbar utveckling genom att verksamhetsutövare på alla nivåer efterlever lagstiftningen.

11 Generalläkaren Tillsyn i Regleringsbrevet
”Högst kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal skall ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.”

12 Försvarets särställning
Försvarsmakten är den yttersta säkerhetspolitiska resursen och den enda myndigheten som kan genomföra väpnad strid Totalförsvaret som riksintresse

13 Utvecklingen i försvarssektorn
Från invasionsförsvar till insatsförsvar Nedläggningar och avveckling Hemvärnet Utlandsstyrkan Insatser utomlands får konsekvenser hemma Nordic airmeet Nordic Battlegroup Nätverksbaserat försvar

14 Gränsdragningar tillsyn
Civila verksamheter på militärt område Flygklubbar på militära Flygplatser Endurospår på militära skjutfält Civila entreprenörer Militära verksamheter på civila anläggningar Hemvärnet skjuter på civila skjutbanor Militärt flyg på civila flygplatser Markföroreningar Rubrikerna i bilagan till tillsynsförordningen

15 Bilagan till tillsynsförordningen
Naturvården, m.m. Utom försvarets verksamheter enligt C Tillsynsområde Ansvarig myndighet A1 Nationalparker Länsstyrelsen A2 Naturreservat Länsstyrelsen OSV.

16 Bilagan till tillsynsförordningen
B. Verksamheter m.m. Utom försvarets verksamheter enligt C Verksamheter som orsakar miljöskador Tillsynsområde Ansvarig myndighet B5 Pågående A o B-anl. Länsstyrelsen B5a Andra föroren. 10kap 1§ Kommunal nämnd B6 Övriga miljöskador Kommunal nämnd

17 Bilagan till tillsynsförordningen
B. Verksamheter m.m. Utom försvarets verksamheter enligt C Vattenverksamheter, utom sådana som klassas som miljöfarlig verksamhet Tillsynsområde Ansvarig myndighet B7 Vattenverksamheter Länsstyrelsen B8 Vattentäkter som kn Kommunal nämnd föreskrivit om tillstånds- plikt 9 kap 10 § MB.

18 Bilagan till tillsynsförordningen
C. Försvarets verksamheter Tillsynsområde Ansvarig myndighet Samtliga åtgärder och Generalläkaren Verksamheter inom FM, FORTV, FMV och FRA. Utom tillverkning samt Import och export av kemiska produkter

19 Bilagan till tillsynsförordningen
D. Kemiska produkter och biotekniska organismer Anger områden inom vilka förutom den kommunala nämnden, även statlig myndighet har ansvar för den operativa tillsynen. Överenskommelse får träffas om hur ansvaret normalt skall fördelas. D1 Tillverkare KEMI D2 Hantering av kemiska produkter Länsstyrelsen i tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

20 Avveckling och Marksanering
Stort antal objekt med markföroreningar Regeringsuppdrag till FM med tidsplan Exploateringsområden 12-6 samråd Hemliga anläggningar

21 Möjligheter Samarbete och information
Varningsklockor vid militära anläggningar Ingen rättsverkan om fel myndighet Vattenskyddsområden Lokalkännedom GL medverkan i tillsynsprojekt Gemensamma inspektioner

22 Generalläkaren är en liten myndighet med ett stort arbetsfält
-Vi behöver hjälp ute i landet! WWW2.mil.se


Ladda ner ppt "Generalläkaren."

Liknande presentationer


Google-annonser