Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Generalläkaren. Thomas Lindvall Miljö- och hälsoskyddsinspektör 08-5628 1696 070-206 60 41

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Generalläkaren. Thomas Lindvall Miljö- och hälsoskyddsinspektör 08-5628 1696 070-206 60 41"— Presentationens avskrift:

1 Generalläkaren

2 Thomas Lindvall Miljö- och hälsoskyddsinspektör 08-5628 1696 070-206 60 41 thomas.lindvall@mil.se

3 -Vem är den där generalläkaren? -Hur många generalläkare är ni? -Varför har försvarsmakten tillsynen själv?

4 Stab Tf GL Claes Meijer Avd chef Åsa Lundkvist Sekr Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Per Jakobsson Bo Berglund Gudrun Axelsson Livsmedel och djurskydd Börje Nilsson Anna-Lena Hellqvist Miljö och hälsoskydd Eric Danell Kerstin Eriksson Thomas Lindvall Marie Karlsson Anders Lundgren Tage Johansson Sandra Wargclou Lena Orbelius Vakant Tillsynsmyndigheten Generalläkaren

5 Tillsyn Försvarsmedicin Försvars- departementet Försvarsmakten ÖB GL Tillsyn och Försvarsmedicin PROD LOG OPS J4 Hälso- och sjukvård Livsmedel och djurskydd Miljöbalken Stöd LEDS Stöd PROD Stöd INSATS GL TILLSYN

6 Förordningen med instruktion för försvarsmakten: ``I sin tillsyn är generalläkaren inte underställd överbefälhavaren´´

7

8 GL Tillsynsområden: Miljöskydd Hälso- och sjukvård Djurskydd Smittskydd Livsmedel Miljöbalken (Även FMV, FORTV och FRA)

9 Generalläkaren Tillsyn GL får meddela interna föreskrifter för FM för efterlevnad av gällande föreskrifter. GL tillsynsansvar omfattar också utlandsstyrkan.

10 Tillsynsmyndigheten verkar för god hälsa, god miljö och en ekologiskt hållbar utveckling genom att verksamhetsutövare på alla nivåer efterlever lagstiftningen. GL Tillsyn Vision

11 ”Högst 1 500 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal skall ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.” Generalläkaren Tillsyn i Regleringsbrevet

12 Försvarets särställning Försvarsmakten är den yttersta säkerhetspolitiska resursen och den enda myndigheten som kan genomföra väpnad strid Totalförsvaret som riksintresse

13 Utvecklingen i försvarssektorn Från invasionsförsvar till insatsförsvar –Nedläggningar och avveckling –Hemvärnet –Utlandsstyrkan Insatser utomlands får konsekvenser hemma –Nordic airmeet –Nordic Battlegroup Nätverksbaserat försvar

14 Gränsdragningar tillsyn Civila verksamheter på militärt område –Flygklubbar på militära Flygplatser –Endurospår på militära skjutfält –Civila entreprenörer Militära verksamheter på civila anläggningar –Hemvärnet skjuter på civila skjutbanor –Militärt flyg på civila flygplatser Markföroreningar Rubrikerna i bilagan till tillsynsförordningen

15 Bilagan till tillsynsförordningen A.Naturvården, m.m. Utom försvarets verksamheter enligt C TillsynsområdeAnsvarig myndighet A1 NationalparkerLänsstyrelsen A2 NaturreservatLänsstyrelsen OSV.

16 Bilagan till tillsynsförordningen B. Verksamheter m.m. Utom försvarets verksamheter enligt C Verksamheter som orsakar miljöskador TillsynsområdeAnsvarig myndighet B5 Pågående A o B-anl.Länsstyrelsen B5a Andra föroren. 10kap 1§Kommunal nämnd B6 Övriga miljöskador Kommunal nämnd

17 Bilagan till tillsynsförordningen B. Verksamheter m.m. Utom försvarets verksamheter enligt C Vattenverksamheter, utom sådana som klassas som miljöfarlig verksamhet TillsynsområdeAnsvarig myndighet B7 VattenverksamheterLänsstyrelsen B8 Vattentäkter som knKommunal nämnd föreskrivit om tillstånds- plikt 9 kap 10 § MB.

18 Bilagan till tillsynsförordningen C. Försvarets verksamheter TillsynsområdeAnsvarig myndighet Samtliga åtgärder och Generalläkaren Verksamheter inom FM, FORTV, FMV och FRA. Utom tillverkning samt Import och export av kemiska produkter

19 Bilagan till tillsynsförordningen D. Kemiska produkter och biotekniska organismer Anger områden inom vilka förutom den kommunala nämnden, även statlig myndighet har ansvar för den operativa tillsynen. Överenskommelse får träffas om hur ansvaret normalt skall fördelas. D1 TillverkareKEMI D2 Hantering av kemiska produkterLänsstyrelsen i tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter

20 Avveckling och Marksanering Stort antal objekt med markföroreningar Regeringsuppdrag till FM med tidsplan Exploateringsområden 12-6 samråd Hemliga anläggningar

21 Möjligheter Samarbete och information –Varningsklockor vid militära anläggningar –Ingen rättsverkan om fel myndighet –Vattenskyddsområden –Lokalkännedom –GL medverkan i tillsynsprojekt –Gemensamma inspektioner

22 Generalläkaren är en liten myndighet med ett stort arbetsfält -Vi behöver hjälp ute i landet! WWW2.mil.se


Ladda ner ppt "Generalläkaren. Thomas Lindvall Miljö- och hälsoskyddsinspektör 08-5628 1696 070-206 60 41"

Liknande presentationer


Google-annonser