Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetet med Förorenade områden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetet med Förorenade områden"— Presentationens avskrift:

1 Arbetet med Förorenade områden
22 november 2013 Definition EBH Allmän beskrivning av det systematiska arbetet inom förorenade områden

2 Vad är ett förorenat område?
10 kap miljöbalken (lydelse före den 1 augusti 2007): …mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det finns 2 10 kap. Den äldre tillämpas oftast

3 Olika aktörer Naturvårdsverket: Länsstyrelsen: Kommunen: SPIMFAB:
Huvudansvar för hela bidragshanteringen, nationell prioritering, ansvar för vägledning Länsstyrelsen: Tillsyn pågående och nedlagda verksamheter där lst är tm Inventering pågående verksamheter där lst är tm (t.o.m 2013) Inventering nedlagda verksamheter där lst eller kn är tm (t.o.m 2013) Kommunen: Tillsyn pågående verksamheter där kn är tm Inventering pågående verksamheter där kn är tm SPIMFAB: Undersökningar/åtgärder bensinstationer nedlagda NV fick i uppdrag 1990 att planera för åtgärder av förorenade områden Lst: Inventeringar och riskklassningar av områden inom vissa branscher startade ca Upphör nu i slutet av 2013. Från början även lst inventering av pågående verksamheter där kommunen är tillsynsmyndighet

4 …forts olika aktörer Försvarsmakten: Ansvar för sina verksamheter Trafikverket: SGU: Agerar där staten har ett eget ansvar för föroreningar Huvudman på begäran av kommun vid statlig finansiering SGI: Forskning och teknikutveckling, rådgivning, kunskapsuppbyggnad och utbildning SGU: Ex Järpen SGI: Sofie Hermansson – specialist på AU

5 Arbetets gång Genomgång av industrier och branscher BKL, nationell branschklassning av branscher och objekt (branschlista) BKL Inventering, riskklassning, kommunicering MIFO fas 1 Riskklass Ansvarsbedömning av tm Översiktliga undersökningar, MIFO fas 2 Ansvarsutredning av tm vid ev. bidragsansökan (Lst lämnar synpunkter) Detaljerade undersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering Efterbehandlingsåtgärder och kontroll Först NV:s branschkartläggningen Identifiering vid branschklassning MIFO- Metodik för Inventering av Förorenade Områden (1999)

6 Inventering och riskklassning enligt MIFO, fas 1
Faktainsamling (arkiv, intervjuer, GIS etc) Platsbesök Gamla flygfoton och bilder

7 Riskklassning Fyra delar utgör bedömningsgrunden för risken
Föroreningars farlighet Föroreningsnivå Spridningsförutsättningar Känslighet och skyddsvärde Föroreningsnivå= volym av förorenade massor och total mängd Känslighet - markanvändning

8 Riskklassning forts… Riskklass 1-4
Mycket stor risk för människa och miljö Riskklass 1 Stor risk för människa och miljö Riskklass 2 Måttlig risk för människa och miljö Riskklass 3 Liten risk för människa och miljö Riskklass 4 Kommunicering Fastighetsägare, miljökontor och ev. verksamhetsutövare De flesta objekt har inte undersökts i fas 1 och riskklassningen baseras på information om verksamheten. Riskklassningen kan komma att ändras om ny information framkommer.

9 Undersökningar Privat- eller bidragsfinansierade Stegvisa undersökningar Jämförelse med riktvärden Åtgärder Engångskaraktär Olika åtgärdsmetoder, vanligast schaktning

10 Ansvarsfördelning tillsyn förorenade områden
Tillsynsmyndighet Tillsynsobjekt Länsstyrelsen Föroreningsskador enligt 10 kap 1 § 1 st. miljöbalken orsakade av en sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) och som a) är i drift, eller b) har upphört efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid nedläggningen inte överlåtits till kommunen. andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken orsakade av en verksamhet eller åtgärd som Länsstyrelsen har tillsyn­sansvar för. Länsstyrelsen får överlåta tillsynen åt en kommunal nämnd. Kommunen övriga föroreningsskador och miljöskador övertagen tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter Generalläkaren Försvarsmaktens verksamheter För att driva arbetet med förorenade områden framåt krävs tillsynsarbete Varierat under åren Två tillsynsmyndigheter Kn kan ej lämna över ansvaret till lst NV har tagit fram vägledning för tolkning av tsm Förslag till ny fördelning

11 Statligt bidrag Bidragsförordningen (2004:100)
Områden som helt eller delvis saknar ansvarig -Verksamheten lade ner före 1969 eller -Verksamhetsutövare saknas, inga fastighetsköp efter 1999 Undersökningar I dagsläget enbart regionalt prioriterade områden (priolista) dock mycket begränsat Åtgärder I dagsläget enbart regionalt och nationellt prioriterade områden (priolista). Naturvårdsverkets nationella plan är på gång. Ansvarsutredningar (då kommunen är jävig) För vissa objekt är det möjligt att söka bidrag Ej lämpligt att kn tar fram AU om den är tillsynsmyndighet och ansvarig för föroreningar

12 Vem kan söka bidrag? Huvudman
Kommuner: undersökningar, åtgärder och ansvarsutredningar då kommunen är jävig Länsstyrelsen: Undersökningar SGU: Främst åtgärder men ibland undersökningar. Krävs att kommunen har mycket små resurser SGU om kn inte har resurser eller om det är ett komplicerat ärende Lst ej huvudman för åtgärder

13 Kostnader för undersökningar och åtgärder
Mycket stor variation beroende på föroreningssituationen Undersökningar Hundralappar till tiotusentalskronor Åtgärder Kostnader varierar stort – tiotusentals kronor till miljonbelopp Varierar med matris (mark, grundvatten, sediment) och typ av föroreningar

14 EBH-stödet Databas för förorenade områden
Kontakta Länsstyrelsen för information om områden Diskussion om att kn ska få tillgång till databasen men det har inte varit möjligt än

15 Tillgängliga kartskikt potentiellt förorenade områden
Kartskikt för allmänheten sedan 1 oktober 2013 på Uppgifter om bl.a koordinater, bransch, riskklass, status. Kartskikt levereras 1 gång/år till GIS-ansvariga på kommunerna. Uppgifter om namn, fastigheter, bransch, branschkommentar, riskklass och motivering, status.

16 Översikts- och detaljplaner
Viktigt att information om förorenade områden kommer in tidigt i planprocessen för att undvika förseningar och ökade kostnader Lst yttrar sig i många planärenden men det är ändå viktigt att planhandläggarna har kunskap om förorenade områden Viktigt att ta hänsyn till förorenade områden tidigt i den kommunala planprocessen och vid bygglovsärenden. Exempel med Norrtälje kommun Använd kartskikten även om Lst yttrar sig för ö.p. och d.p.

17 Årligt regionalt program till NV. Innehåller bl. a:
Årligt regionalt program till NV Innehåller bl.a: -Mål, ansvar, organisation, organisation, strategier Läget i länet, prioriterade områden (priolista) Ansökan om medel (bilaga) Finns snart på hemsidan

18 Läget i Jämtlands län Ca objekt i EBH-stödet (både identifierade och riskklassade) Länsstyrelsens arbete med inventering och riskklassning slutförs under 2013 –932 riskklassade Jämtland är inget industrilän och har relativt få förorenade områden och få objekt i högre riskklass jämfört med övrigt landet. Landet potentiellt förorenade områden objekt branschklassats och drygt objekt riskklassats Av de riskklassade objekten återfanns cirka 925 objekt i den högsta riskklassen (riskklass 1) och nästan 4800 objekt i den näst högsta (riskklass 2). Till och med augusti 2010 hade 1725 förorenade områden i riskklass 1 eller 2 efterbehandlats och avslutats. 75 av dessa område hade åtgärdats med bidragsmedel (riskklass 1)

19 Inventerade och riskklassade objekt
nåt om vilka branscher som ligger i de olika riskklasserna Ang. bild 17 och tabellen. Här är det väl intressant om ni kan ange vilka de tre RK1-objekten är, så blir det mer påtagligt. ”Förhoppningsvis” ligger de i olika kommuner, så att åtminstone tre känner sig träffade J

20 Mer information Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/jamtland
(Miljö & klimat- Verksamheter med miljöpåverkan- Förorenade områden) Naturvårdsverkets hemsida (Stöd i miljöarbetet- Förorenade områden)

21 Kontakta EBH-gruppen på Länsstyrelsen
Karin Olsson Westbye, samordnare Anna Löfholm, tillsyn och bidrag - Josefin Töyrä, tillsyn Jerry Joelsson, inventering - Pontus Wallén, inventering -Halvard Didriksson, inventering -Annika Hallin, inventering

22 Kostnadsfritt expertstöd för kommuner
SGI Frågor inom förorenade områden, kemi, avfall, geoteknik, relaterad upphandling Kostnadsfritt upp till 8 timmar per ärende/fråga Kontaktperson Jämtlands län förorenade områden: Jenny Vestin, Ansvarsutredningar förorenade områden: Sofie Hermansson Deponi- och avfallsteknik: Peter Flyhammar Länsstyrelsen Jönköpings län Frågor inom ansvarsutredningar förorenade områden Ett antal timmar/kommun under Henrik Svensson, , Det går dessutom att få hjälp utöver de 8 timmarna, men då måste man betala för sig…


Ladda ner ppt "Arbetet med Förorenade områden"

Liknande presentationer


Google-annonser