Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetet med Förorenade områden 22 november 2013. Vad är ett förorenat område? 10 kap miljöbalken (lydelse före den 1 augusti 2007): …mark- och vattenområden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetet med Förorenade områden 22 november 2013. Vad är ett förorenat område? 10 kap miljöbalken (lydelse före den 1 augusti 2007): …mark- och vattenområden."— Presentationens avskrift:

1 Arbetet med Förorenade områden 22 november 2013

2 Vad är ett förorenat område? 10 kap miljöbalken (lydelse före den 1 augusti 2007): …mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.

3 Olika aktörer Naturvårdsverket: Huvudansvar för hela bidragshanteringen, nationell prioritering, ansvar för vägledning Länsstyrelsen: Tillsyn pågående och nedlagda verksamheter där lst är tm Inventering pågående verksamheter där lst är tm (t.o.m 2013) Inventering nedlagda verksamheter där lst eller kn är tm (t.o.m 2013) Kommunen: Tillsyn pågående verksamheter där kn är tm Inventering pågående verksamheter där kn är tm SPIMFAB: Undersökningar/åtgärder bensinstationer nedlagda 1969-1994

4 …forts olika aktörer Försvarsmakten: Ansvar för sina verksamheter Trafikverket: Ansvar för sina verksamheter SGU: Agerar där staten har ett eget ansvar för föroreningar Huvudman på begäran av kommun vid statlig finansiering SGI: Forskning och teknikutveckling, rådgivning, kunskapsuppbyggnad och utbildning

5 Arbetets gång Genomgång av industrier och branscher BKL, nationell branschklassning av branscher och objekt (branschlista) BKL 1234 Inventering, riskklassning, kommunicering MIFO fas 1 Riskklass 1234 Ansvarsbedömning av tm Översiktliga undersökningar, MIFO fas 2 Ansvarsutredning av tm vid ev. bidragsansökan (Lst lämnar synpunkter) Detaljerade undersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering Efterbehandlingsåtgärder och kontroll MIFO- Metodik för Inventering av Förorenade Områden (1999)

6 Inventering och riskklassning enligt MIFO, fas 1 Inventering Faktainsamling (arkiv, intervjuer, GIS etc) Platsbesök

7 Riskklassning Fyra delar utgör bedömningsgrunden för risken -Föroreningars farlighet -Föroreningsnivå -Spridningsförutsättningar -Känslighet och skyddsvärde

8 Riskklassning forts… Riskklass 1-4 Mycket stor risk för människa och miljö Riskklass 1 Stor risk för människa och miljö Riskklass 2 Måttlig risk för människa och miljö Riskklass 3 Liten risk för människa och miljö Riskklass 4 Kommunicering Fastighetsägare, miljökontor och ev. verksamhetsutövare

9 Undersökningar -Privat- eller bidragsfinansierade -Stegvisa undersökningar -Jämförelse med riktvärden Åtgärder -Privat- eller bidragsfinansierade -Engångskaraktär -Olika åtgärdsmetoder, vanligast schaktning

10 Ansvarsfördelning tillsyn förorenade områden TillsynsmyndighetTillsynsobjekt Länsstyrelsen  Föroreningsskador enligt 10 kap 1 § 1 st. miljöbalken orsakade av en sådan miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) och som a) är i drift, eller b) har upphört efter den 30 juni 1969, om tillsynen vid nedläggningen inte överlåtits till kommunen.  andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken orsakade av en verksamhet eller åtgärd som Länsstyrelsen har tillsyn­sansvar för. Länsstyrelsen får överlåta tillsynen åt en kommunal nämnd. Kommunen  övriga föroreningsskador och miljöskador  övertagen tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter GeneralläkarenFörsvarsmaktens verksamheter

11 Statligt bidrag Bidragsförordningen (2004:100) Områden som helt eller delvis saknar ansvarig -Verksamheten lade ner före 1969 eller -Verksamhetsutövare saknas, inga fastighetsköp efter 1999 Undersökningar I dagsläget enbart regionalt prioriterade områden (priolista). 2014 dock mycket begränsat Åtgärder I dagsläget enbart regionalt och nationellt prioriterade områden (priolista). Naturvårdsverkets nationella plan är på gång. Ansvarsutredningar (då kommunen är jävig)

12 Vem kan söka bidrag? Huvudman Kommuner: undersökningar, åtgärder och ansvarsutredningar då kommunen är jävig Länsstyrelsen: Undersökningar SGU: Främst åtgärder men ibland undersökningar. Krävs att kommunen har mycket små resurser

13 Kostnader för undersökningar och åtgärder Mycket stor variation beroende på föroreningssituationen Undersökningar Hundralappar till tiotusentalskronor Åtgärder Kostnader varierar stort – tiotusentals kronor till miljonbelopp

14 EBH-stödet - Databas för förorenade områden - Kontakta Länsstyrelsen för information om områden

15 Tillgängliga kartskikt potentiellt förorenade områden Kartskikt för allmänheten sedan 1 oktober 2013 på www.geodata.se. Uppgifter om bl.a koordinater, bransch, riskklass, status. www.geodata.se Kartskikt levereras 1 gång/år till GIS-ansvariga på kommunerna. Uppgifter om namn, fastigheter, bransch, branschkommentar, riskklass och motivering, status.

16 Översikts- och detaljplaner Viktigt att information om förorenade områden kommer in tidigt i planprocessen för att undvika förseningar och ökade kostnader Lst yttrar sig i många planärenden men det är ändå viktigt att planhandläggarna har kunskap om förorenade områden

17 Årligt regionalt program till NV Innehåller bl.a: -Mål, ansvar, organisation, organisation, strategier -Läget i länet, prioriterade områden (priolista) -Ansökan om medel (bilaga)

18 Läget i Jämtlands län Ca 3 100 objekt i EBH-stödet (både identifierade och riskklassade) Länsstyrelsens arbete med inventering och riskklassning slutförs under 2013 –932 riskklassade

19 Inventerade och riskklassade objekt

20 Mer information Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/jamtland (Miljö & klimat- Verksamheter med miljöpåverkan- Förorenade områden) Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se (Stöd i miljöarbetet- Förorenade områden)

21 Kontakta EBH-gruppen på Länsstyrelsen -Karin Olsson Westbye, samordnare Karin.olsson.westbye@lansstyrelsen.se 010-225 32 90 Karin.olsson.westbye@lansstyrelsen.se -Anna Löfholm, tillsyn och bidrag Anna.lofholm@lansstyrelsen.seAnna.lofholm@lansstyrelsen.se 010-225 32 28 - Josefin Töyrä, tillsyn Josefin.toyra@lansstyrelsen.seJosefin.toyra@lansstyrelsen.se 010-225 33 26 -Jerry Joelsson, inventering Jerry.joelsson@lansstyrelsen.seJerry.joelsson@lansstyrelsen.se 010-225 32 50 - Pontus Wallén, inventering Pontus.wallen@lansstyrelsen.sePontus.wallen@lansstyrelsen.se 010-225 33 39 -Halvard Didriksson, inventering Halvard.didriksson@lansstyrelsen.seHalvard.didriksson@lansstyrelsen.se 010-225 32 69 -Annika Hallin, inventering Annika.hallin@lansstyrelsen.seAnnika.hallin@lansstyrelsen.se 010-225 32 13

22 Kostnadsfritt expertstöd för kommuner SGI Frågor inom förorenade områden, kemi, avfall, geoteknik, relaterad upphandling Kostnadsfritt upp till 8 timmar per ärende/fråga Kontaktperson Jämtlands län förorenade områden: Jenny Vestin, 060- 7003412 jenny.vestin@swedgeo.sejenny.vestin@swedgeo.se Ansvarsutredningar förorenade områden: Sofie Hermansson 013-20 18 30 sofie.hermansson@swedgeo.sesofie.hermansson@swedgeo.se Deponi- och avfallsteknik: Peter Flyhammar 040-35 67 77 peter.flyhammar@swedgeo.se peter.flyhammar@swedgeo.se Länsstyrelsen Jönköpings län Frågor inom ansvarsutredningar förorenade områden Ett antal timmar/kommun under 2013-2014 Henrik Svensson, 036-395011, henrik.svensson@lansstyrelsen.sehenrik.svensson@lansstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Arbetet med Förorenade områden 22 november 2013. Vad är ett förorenat område? 10 kap miljöbalken (lydelse före den 1 augusti 2007): …mark- och vattenområden."

Liknande presentationer


Google-annonser