Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Feminismen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Feminismen."— Presentationens avskrift:

1 Feminismen

2 Socialt kontra biologiskt kön
Biologiskt kön (man, kvinna): Könsskillnader i vardagslivet som naturliga konsekvenser av kroppsliga olikheter Socialt kön/genus (maskulint, feminint): Män och kvinnor möts av olika förväntningar på vad de skall göra och hur de skall bete sig. Könsskillnader vardagslivet som konsekvenser av successivt inlärda förväntningar - manligt och kvinnligt som kulturellt skapade i relation till varandra.

3 Feminismens ursprung Liberalismen
Socialismen, klasskampen kommer ge jämställdhet Sufferageter 1912 Simone de Beauvoirs 1950 Kvinnorörelsen 1960 Grupp

4 Centrala begrepp Patriarkatet
samhällsordningen är sådan att män överordnas kvinnor Strukturellt och kulturellt förtryck Genus används inom feminismen som benämning på den del av det som människor uppfattar som manligt respektive kvinnligt som inte kan härleda till biologisk bakgrund Könsmaktordning Den ordning i samhället som bygger på icke jämställda maktförhållanden mellan könen

5 Kön som maktsystem i samhället
Maktutredningen 1990: Genussystemet som ett av samhällets bärande maktsystem Genussystemet bygger på segregeringsprincipen och hierarkiseringsprincipen Segregeringsprincipen: Manligt och kvinnligt är olika företeelser som existerar åtskiljda från varandra Hierarkiseringsprincipen: Det som betraktas som manligt är överordnat det som betraktas som kvinnligt

6 Kvinnligt och manligt Dikotomi: Uppdelning i ett fenomen i två från varandra fullständigt åtskiljda underkategorier RATIONALITET - EMOTIONALITET OBJEKTIVITET - SUBJEKTIVITET KÄNSLA - FÖRNUFT REDUKTIONISTISK - HOLISTISK KONKURRENS – SAMARBETE MÄN - KVINNOR

7 Inriktningar Särartsfeminism
Män och kvinnor är olika i många avseenden men det som kvinnor gör nedvärderas. Särartsfeminismen vill uppvärdera kvinnors ”sysslor” dag är särartsfeminismen marginaliserad bland sekulära feminister, men den är fortfarande den dominerande uppfattningen bland religiösa feminister som inte vill ta avstånd från religiöst definierade skillnader mellan män och kvinnor.

8 inriktningar Likhetsfeminism
likhetsfeminism är den andra och nuförtiden dominerande huvudfåran inom feminismen. Likhetsfeministerna tror att miljön är den viktigaste faktorn i att skapa genus i motsats till särartsfeministerna som sätter biologiska eller naturbetingade skillnader i centrum. konstruktivistisk syn på könsroller och anser att de biologiska förklaringarna bara är ett försök att fortsätta förtrycka kvinnorna.

9 inriktningar Liberalfeminism Radikalfeminismen
Liberalfeminism är en form av feminism som främst önskar att uppnå jämställdhet genom lagar och sociala reformer Liberalfeminismen tror på utbildning, uppfostran och ändrade attityder för att upphäva kvinnans underordning. Radikalfeminismen Radikalfeminismen anser att den patriarkala strukturen är så djupt rotad i samhället, att det inte endast räcker med politiska och sociala reformer Enligt radikalfeminism utnyttjar män kvinnor därför att de tillåts vinna på det Radikalfeminister anser att det enda sättet att bryta ned patriarkatet är att direkt attackera de symptom som finns på förtrycket av kvinnor. Kvinnan måste helt ta avstånd från varje beroendeställning som innebär att hon underordnas mannen

10 Finns könsmaktordningen?
Toppchefer Mellanchefer Instegsjobb Högre utb Kvinnor Män

11 Tre chefer av fyra är en man
Privat sektor, kvinnliga chefer Offentlig sektor, kvinnliga chefer Offentlig sektor, manliga chefer Privat sektor, manliga chefer (Statistics Sweden 2006

12 Män har högre inkomst än kvinnor

13 Genomsnittligt uttag av dagar i föräldraförsäkringen

14 Politiska partier Feministiskt initiativ utgår i sin politik från teorin om könsmaktsordningen och arbetar för att förändra denna. Lika lön för likvärdigt arbete, kommunalt ansvar för kvinnojoursverksamhet, heltid som norm, sextimmars arbetsdag, individualiserad föräldraförsäkring och en reformerad bostadspolitik

15 Frågor


Ladda ner ppt "Feminismen."

Liknande presentationer


Google-annonser