Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kommunerna och miljömålen Nacka november 2010 Läget i arbetet nationellt? Hur har kommunerna tagit sig an miljömålen? Hur kan miljömålen utveckla kommunen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kommunerna och miljömålen Nacka november 2010 Läget i arbetet nationellt? Hur har kommunerna tagit sig an miljömålen? Hur kan miljömålen utveckla kommunen?"— Presentationens avskrift:

1 1 Kommunerna och miljömålen Nacka november 2010 Läget i arbetet nationellt? Hur har kommunerna tagit sig an miljömålen? Hur kan miljömålen utveckla kommunen? andreas.hagnell@skl.se www.skl.se/miljowww.skl.se/miljo & www.skl.se/klimatwww.skl.se/klimat

2 Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten 2020 Begränsad klimatpåverkan (2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR www.miljomal.se

3

4 4 Regeringens energi- och klimatpolitik 50 % förnybar energi 10 % i transportsektorn 20 % effektivare, även byggnader 40 % minskade utsläpp för ej handlande (2/3 hemma) 25 TWh gröna certifikat förnybar el 30 TWh planeringsram vindkraft Kärnkraft 10 reaktorer ersättas & effekthöjas CCS pilot till svensk basindustri Torvanvändning med positiv klimatpåverkan Investeringsbidrag -> ny teknikutveckling Energieffektiviseringsstöd och checkar Klimatanpassning underlag 100 mkr/år Fossiloberoende fordonsflotta 2030 2020!

5 5 EU  Europa 2020 – resurseffektiv ekonomi  Energi och klimatpaket 2020 -20%  Direktiv om utsläppshandel, förnybar energi, energieffektivisering och energitjänster, energideklarationer, byggnaders energiprestanda, fordon, ekodesign etc.  Energiinfrastruktur för gemensam marknad och förnybart  Normer för luft, buller, vatten  Handlingsplan för energieffektivitet 2011  Leipzig Charter - integrerad stadsutveckling

6 6 SKL Miljömålsenkät 2005/2006 Genomslag i planering, politik, praktik, 4 av 5 har mål eller är på g, ökad medvetenhet & samarbete Klart positiv syn på nationella miljömål och regionalt miljömålsarbete Stora skillnader mellan olika kommuner och län Målen i sig eliminerar inte målkonflikter & hinder Många synpunkter och önskemål -om statsbidrag, samarbete, länsstyrelse mm 80% svar, ansvarig tjänsteman via kommundirektör

7 7 Kommunstyrelsens perspektiv på miljömålen (16 intervjuer 2006) Övervägande positiv syn Arbetar i enlighet med nationella miljömål Kommunicerar ej abstrakta miljömål Statliga stimulanspengar behövs LIP och Klimp skyndar på, men dålig form Varierande syn på Länsstyrelsen, regionala och lokala mål är politisk uppgift Efterlyser bättre statlig samordning, snabbare planprocess och överklagandehantering, vägledning och stöd SKL: In i egen daglig verksamhet och budget, i samhället i kontakt med medborgare och företag

8 8 Roller i miljöarbetet Internationellt samarbete Upp- handling Egen verksamhet Politisk arena Samhällsplanering Utbildning Rådgivning Tillsyn Internationellt samarbete Medborgardialog

9 9 SKL klimatenkät 2007 Ordföranden i kommun- och landstingsstyrelser 98 % är beredda att verka för ökade egna insatser, varav 75 % i hög grad Frågans allvar, eget ansvar Ekonomi, stegvist arbete Statens ansvar för infrastruktur och styrmedel Prioriteringar över brett spektrum SKL:s klimatenkät 2007 Ordföranden i kommun- och landstingsstyrelser 98 % är beredda att verka för ökade egna insatser, varav 75 % i hög grad Frågans allvar, eget ansvar Ekonomi, stegvist arbete Statens ansvar för infrastruktur och styrmedel Prioriteringar över brett spektrum

10 10 Ökad klimathänsyn i fysisk planering (Andel kommuner %, SKL-enkäter) 20092007 Fysisk planering för minskade utsläpp - varav i hög utsträckning 94 28 87 15 Lokalisering för minskat transportbehov7557 Planerar vindkraft7751 Planerar utbyggd fjärrvärme7042 Lokaliserar köpcentra med klimathänsyn4322 Energikrav bebyggelse, k:n-ägd mark4022 Frivillig ök energiprestanda, privat mark229 Anm. 70% svar på enkät 2009, 69% på frågan 78% svar på enkät 2007, 68% på frågan

11 11 Klimatarbetet i kommuner (Andel kommuner %) 2007 Arbete pågår I hög ut- sträckning Energibesparing i egna lokaler9256 Energibesparingar i egna bostäder8044 Miljökrav i upphandling och inköp av fordon Andel Miljöbilar 84 21 38 Satsar för ökad kollektivtrafik8233 Egna resor: bilpooler sparsam körning 75 42 16 Fysisk planering i klimatarbetet Planerar vindkraft och utbyggd fjärrvärme Lokaliserar köpcentra med klimathänsyn 87 50 20 15 Informerar/engagerar medborgarna8020 Samarbete med näringslivet8011

12 12 Hållbar stadsbyggnad

13 13 Bilsnål samhällsplanering - Lund Stadstrafiken 1995-2008 Bilar +5% Cyklar +27% Kollektivtrafik +32%

14 14 Karlstad – enklare system ökade bussresandet med 40 % 2005-2010

15 15 80% fler resande sedan regionen tog över 1999 ¼ av utsläppen från samma avstånd med bil Skånetrafiken

16 16 Malmö Västra Hamnen Bo01 – 100% lokal förnybar energi

17 17 Energieffektiva hus i energieffektiv stad - Alingsås

18 Miljöbyggprogram Syd webbaserat verktyg för ekologiskt hållbart byggande vid försäljning av kommunal mark för nybyggnad  Program o samarbete  Energi, innemiljö, fukt, urban biologisk mångfald (sen buller, material, resurshushållning)  Tre miljöklasser  Krav på ambition och redovisning Krav Redovisning Uppföljning Återkoppling

19 19 Upphandling med omtanke Region Västra Götaland 80% miljöbilar ”Gröna listan” möbler 14% ekomat Socialt ansvar

20 20 Borlänge distributionsmodell för miljö, säkerhet och lokala producenter Transportcentral Leverantörer Kunder

21 21 Mölndal – Flexibilisten i fokus i samarbete med största arbetsgivarna

22 22 Från avfall till energi bättre luft, teknisk & ekonomisk utveckling Riket 1,4 TWh 2009 Linköping – 1200 fordon på biogas 9 % av bränsle 9 miljoner m 3

23 23 Attraktiva grupper… …i redan påverkade områden Inkludera allmänheten som delägare Falkenberg – 10% från vindkraft Attraktiva grupper… …i redan påverkade områden Inkludera allmänheten som delägare 3 TWh 2010. 140 kommuner 2009 Nationell planeringsram 30 TWh 2020

24 Mönsterås kommun Energi- och klimatstrategi Effektivisera och spara Konvertera Producera Profilera och Engagera

25 25 Karlstad – MiljöVardag med tusen åtgärder Energigenomgång av villan -1,5 ton CO 2 per familj

26 www.miljobarometern.helsingborg.se


Ladda ner ppt "1 Kommunerna och miljömålen Nacka november 2010 Läget i arbetet nationellt? Hur har kommunerna tagit sig an miljömålen? Hur kan miljömålen utveckla kommunen?"

Liknande presentationer


Google-annonser