Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunerna och miljömålen Nacka november 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunerna och miljömålen Nacka november 2010"— Presentationens avskrift:

1 Kommunerna och miljömålen Nacka november 2010
Läget i arbetet nationellt? Hur har kommunerna tagit sig an miljömålen? Hur kan miljömålen utveckla kommunen? &

2 www.miljomal.se Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten 2020
Begränsad klimatpåverkan (2050) Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR 2

3

4 Regeringens energi- och klimatpolitik
50 % förnybar energi 10 % i transportsektorn 20 % effektivare, även byggnader 40 % minskade utsläpp för ej handlande (2/3 hemma) 25 TWh gröna certifikat förnybar el 30 TWh planeringsram vindkraft Kärnkraft 10 reaktorer ersättas & effekthöjas CCS pilot till svensk basindustri Torvanvändning med positiv klimatpåverkan Investeringsbidrag -> ny teknikutveckling Energieffektiviseringsstöd och checkar Klimatanpassning underlag 100 mkr/år Fossiloberoende fordonsflotta 2030 2020! Och 50% till 2050 i byggnader Fossiloberoende fordonspark år 2030 : Satsningen på en supermiljöbilspremie, ökad låginblandning av etanol i bensin och FAME i diesel, laddinfrastruktur och övriga åtgärder för att främja förnybara drivmedel och tekniker.

5 EU Europa 2020 – resurseffektiv ekonomi
Energi och klimatpaket % Direktiv om utsläppshandel, förnybar energi, energieffektivisering och energitjänster, energideklarationer, byggnaders energiprestanda, fordon, ekodesign etc. Energiinfrastruktur för gemensam marknad och förnybart Normer för luft, buller, vatten Handlingsplan för energieffektivitet 2011 Leipzig Charter - integrerad stadsutveckling

6 SKL Miljömålsenkät 2005/2006 80% svar, ansvarig tjänsteman via kommundirektör Genomslag i planering, politik, praktik, 4 av 5 har mål eller är på g, ökad medvetenhet & samarbete Klart positiv syn på nationella miljömål och regionalt miljömålsarbete Stora skillnader mellan olika kommuner och län Målen i sig eliminerar inte målkonflikter & hinder Många synpunkter och önskemål -om statsbidrag, samarbete, länsstyrelse mm

7 Kommunstyrelsens perspektiv på miljömålen (16 intervjuer 2006)
Övervägande positiv syn Arbetar i enlighet med nationella miljömål Kommunicerar ej abstrakta miljömål Statliga stimulanspengar behövs LIP och Klimp skyndar på, men dålig form Varierande syn på Länsstyrelsen, regionala och lokala mål är politisk uppgift Efterlyser bättre statlig samordning, snabbare planprocess och överklagandehantering, vägledning och stöd SKL: In i egen daglig verksamhet och budget, i samhället i kontakt med medborgare och företag

8 Roller i miljöarbetet Politisk arena Egen verksamhet Upp- handling
Samhällsplanering Upp- handling Utbildning Rådgivning Tillsyn Internationellt samarbete Internationellt samarbete Medborgardialog

9 SKL klimatenkät 2007 Ordföranden i kommun- och landstingsstyrelser
SKL:s klimatenkät 2007 Ordföranden i kommun- och landstingsstyrelser SKL klimatenkät Ordföranden i kommun- och landstingsstyrelser 98 % är beredda att verka för ökade egna insatser, varav 75 % i hög grad Frågans allvar, eget ansvar Ekonomi, stegvist arbete Statens ansvar för infrastruktur och styrmedel Prioriteringar över brett spektrum 98 % är beredda att verka för ökade egna insatser, varav 75 % i hög grad Frågans allvar, eget ansvar Ekonomi, stegvist arbete Statens ansvar för infrastruktur och styrmedel Prioriteringar över brett spektrum

10 Ökad klimathänsyn i fysisk planering (Andel kommuner %, SKL-enkäter)
2009 2007 Fysisk planering för minskade utsläpp - varav i hög utsträckning Lokalisering för minskat transportbehov 75 57 Planerar vindkraft 77 51 Planerar utbyggd fjärrvärme 70 42 Lokaliserar köpcentra med klimathänsyn 43 22 Energikrav bebyggelse, k:n-ägd mark 40 Frivillig ök energiprestanda, privat mark 9 Anm. 70% svar på enkät 2009, 69% på frågan 78% svar på enkät 2007, 68% på frågan

11 Klimatarbetet i kommuner (Andel kommuner %) 2007 Arbete pågår
I hög ut-sträckning Energibesparing i egna lokaler 92 56 Energibesparingar i egna bostäder 80 44 Miljökrav i upphandling och inköp av fordon Andel Miljöbilar 84 21 38 Satsar för ökad kollektivtrafik 82 33 Egna resor: bilpooler sparsam körning 75 42 16 Fysisk planering i klimatarbetet Planerar vindkraft och utbyggd fjärrvärme Lokaliserar köpcentra med klimathänsyn 87 50 20 15 Informerar/engagerar medborgarna Samarbete med näringslivet 11

12 Hållbar stadsbyggnad 12

13 Bilsnål samhällsplanering - Lund
Stadstrafiken Bilar +5% Cyklar +27% Kollektivtrafik +32% 13

14 Karlstad – enklare system ökade bussresandet med 40 % 2005-2010
14

15 Skånetrafiken 80% fler resande sedan regionen tog över 1999
¼ av utsläppen från samma avstånd med bil

16 Malmö Västra Hamnen Bo01 – 100% lokal förnybar energi
16

17 Energieffektiva hus i energieffektiv stad - Alingsås
17

18 Miljöbyggprogram Syd webbaserat verktyg för ekologiskt hållbart byggande vid försäljning av kommunal mark för nybyggnad Program o samarbete Energi, innemiljö, fukt, urban biologisk mångfald (sen buller, material, resurshushållning) Tre miljöklasser Krav på ambition och redovisning Krav Redovisning Uppföljning Återkoppling

19 Upphandling med omtanke Region Västra Götaland
80% miljöbilar ”Gröna listan” möbler 14% ekomat Socialt ansvar 19

20 Borlänge distributionsmodell för miljö, säkerhet och lokala producenter
Leverantörer Transportcentral Kunder

21 Mölndal – Flexibilisten i fokus i samarbete med största arbetsgivarna

22 Linköping – 1200 fordon på biogas
9 % av bränsle 9 miljoner m3 Från avfall till energi bättre luft, teknisk & ekonomisk utveckling Riket 1,4 TWh 2009 22

23 Falkenberg – 10% från vindkraft
Attraktiva grupper… …i redan påverkade områden Inkludera allmänheten som delägare Attraktiva grupper… …i redan påverkade områden Inkludera allmänheten som delägare 3 TWh kommuner 2009 Nationell planeringsram 30 TWh 2020 23

24 Energi- och klimatstrategi
Mönsterås kommun Effektivisera och spara Konvertera Producera Profilera och Engagera 24

25 Karlstad – MiljöVardag med tusen åtgärder
-1,5 ton CO2 per familj Energigenomgång av villan 25

26


Ladda ner ppt "Kommunerna och miljömålen Nacka november 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser