Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitik och finansiell stabilitet Att motverka den globala finanskrisens effekter Riksdagens finansutskott, 13 november, 2008 Riksbankschef Stefan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitik och finansiell stabilitet Att motverka den globala finanskrisens effekter Riksdagens finansutskott, 13 november, 2008 Riksbankschef Stefan."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitik och finansiell stabilitet Att motverka den globala finanskrisens effekter Riksdagens finansutskott, 13 november, 2008 Riksbankschef Stefan Ingves

2 Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Främja ett säkert och effektivt betalningsväsende Kräver just nu löpande åtgärder för att motverka effekterna av den internationella finanskrisen Vi har beredskap att agera snabbt och kraftfullt om det behövs

3 Penningpolitik och finansiell stabilitet Uppgifter som hänger nära ihop… ”Fysisk” och ”finansiell” infrastruktur Att hantera risk, och att spara och låna investeringar som kan skapa sysselsättning och tillväxt Penningpolitiken verkar via det finansiella systemet Penningpolitiken även viktig för finansiell stabilitet Att det finansiella systemet är stabilt är mycket viktigt för den ekonomiska utvecklingen

4 Det finansiella systemet Makroekonomisk utveckling och finansiella marknader Betalningssystemet Bankkoncernerna Långivare och låntagare

5 Grus i maskineriet Interbankränta och reporänta Procent Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

6 Bostadsräntorna har stigit mer än reporäntan Procent Källor: Reuters EcoWin, SBAB, SCB och Riksbanken Avser tre månaders boränta från SBAB, tre månaders interbankränta samt månadsgenomsnitt för tre månaders boränta för bolåneinstitutens nya utlåning.

7 Att ”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende” Förebyggande arbete och beredskap att agera Löpande analysera hot och risker mot den finansiella stabiliteten Beredskap och krisövningar Olika verktyg när störningar uppstår, som; Information och dialog med marknaden Tillföra likviditet under särskilda villkor Kontakt och samarbete med andra myndigheter, i Sverige och utomlands

8 Riksbankens åtgärder för att det finansiella systemet ska fungera mer normalt Lån mot ränta och säkerhet i kronor och dollar Särskild lånefacilitet i kronor med nya företagscertifikat som säkerhet Förändrade säkerhetskrav Likviditetsstöd till; Kaupthing Bank Sverige AB Carnegie Investment Bank AB Not: Carnegie ägs nu av Riksgälden och Riksbankens likviditetsstöd är återbetalt

9 Åtgärder vidtagna av staten Riksbanken390 mdr SEK Riksgäldskontoret116 mdr SEK Har tagit över Carnegie Investment Bank AB Garantiprogram (max totalt 1500 mdr SEK) Regeringen Finansinspektionen

10 Penningpolitiken och den internationella finanskrisen En liten, exportberoende ekonomi Påverkas av vår omvärld Motverka krisens effekter! Kan annars slå hårt mot inflation och tillväxt Penningpolitiken kan mildra effekterna Andra åtgärder krävs för att lösa problemen helt

11 Finansoron och inflationsmålet Läget förändras snabbt i mitten av september Reporäntan har sänkts till 3,75 procent Ytterligare sänkningar närmaste halvåret För att: …mildra effekterna på konjunkturen av den finansiella krisen och… …klara inflationsmålet på två procent

12 Genomslag av räntesänkningarna (initialt) Kreditåtstramning Fallande förmögenhetsvärden Fördjupad konjunkturnedgång Osäkerhet och fallande växelkurs Fallande råvarupriser Lägre inflationstryck Bakom räntebeslutet Finansoron viktig

13 Pessimism hos hushållen… Nettotal Källa: Konjunkturinstitutet Anm. Hushållens förväntningar om 12 månader PPR08:3

14 … och i näringslivet Säsongsrensat index och nettotal, tillverkningsindustrin Källor: Konjunkturinstitutet och Swedbank Anm. Index över 50 betyder tillväxt, under 50 innebär nedgång. PPR08:3

15 Sämre utsikter för världskonjunkturen Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

16 Lägre oljepris Brentolja, USD per fat Anm. Terminspriserna är beräknade som ett 15-dagars genomsnitt. Källa: Intercontinental Exchange och Riksbanken

17 Fallande råvarupriser USD, index (2000 = 100) Källa: The Economist PPR08:3

18 Svagare krona Konkurrensvägd växelkurs (TCW), index, 921118 = 100 Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos (kvartalsdata). Källa: Riksbanken

19 Lägre tillväxt i världen och i Sverige Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade data Källor: IMF, SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

20 Lägre sysselsättning Tusental, säsongsrensade data, 3-mån. glidande medelvärde Anm. Varsel inkluderar utfall till och med oktober Källa: Arbetsförmedlingen PPR08:3

21 Lägre inflation KPI, årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

22 Lägre reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

23 Osäkerhet i prognoserna Globala konjunkturen och finansiella krisen förvärras Högre inflationstryck Svagare krona Sämre genomslag initialt

24 Reporäntan en prognos - inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

25 En avslutande reflektion I början av 1990-talet Bankstödsnämnd och en kris skapad främst på hemmaplan Erfarenheterna ger bättre motståndskraft idag Brister i det globala finansiella systemet Åtgärder på kort och lång sikt Laga det som är trasigt så att det fungerar bättre i framtiden!


Ladda ner ppt "Penningpolitik och finansiell stabilitet Att motverka den globala finanskrisens effekter Riksdagens finansutskott, 13 november, 2008 Riksbankschef Stefan."

Liknande presentationer


Google-annonser