Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättighetskommitténs kansli Folkhälsoinsatser utifrån ett rättighetsperspektiv Jämlik hälsa – Sociala investeringar 2013-10-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättighetskommitténs kansli Folkhälsoinsatser utifrån ett rättighetsperspektiv Jämlik hälsa – Sociala investeringar 2013-10-11."— Presentationens avskrift:

1 Rättighetskommitténs kansli Folkhälsoinsatser utifrån ett rättighetsperspektiv Jämlik hälsa – Sociala investeringar 2013-10-11

2 Kommittén för rättighetsfrågor (2011) Rättighetskommitténs kansli Utbildningar, konferenser TD Pilotverksamheter i rättighetsbaserat arbete Remisser, riktlinjer Organisationsstöd, projekt- och forskningsmedel Samråd med olika invånargrupper Sakområden Jämställdhet/HBT Etnicitet/trosuppfattning Funktionshinder Ålder

3 Att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv Utgångspunkt i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

4 Mänskliga rättigheter beskriver Vad som inte får göras mot någon människa. Vad som måste göras för varje människa.

5 Mänskliga rättigheters utgångspunkt Rättigheterna är odelbara och universella Alla människor är lika i värde och rättigheter Alla människor har rätt till samtliga rättigheter utan någon diskriminering

6 Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter (1948) Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna innehåller 30 artiklar Artikel 1 anger att alla människor är födda fria och jämlika i värde och rättigheter Artikel 2 anger att rättigheter ska kunna åtnjutas av alla och att diskriminering är förbjuden

7 Diskrimineringslag 2008:567 Förbjuder diskriminering som har samband med: kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning ålder

8 Onödig ohälsa Ohälsan står i samband med kända bestämningsfaktorer som: Brist på inflytande Ekonomisk otrygghet Diskriminering Brist på tillgänglighet

9 Vi blir funktionshindrade … ”Jag är övertygad om att ett fysiskt funktionshinder inte behöver innebära något större problem. De praktiska svårigheterna som finns skulle lätt kunna avhjälpas med teknik och bättre samhällsorganisation”. ”Vi blir funktionshindrade genom att gå in i den roll som förväntas av oss. Det är samma problem som gäller för andra underställda grupper. Du uppfostras till att uppfylla förväntningarna. Till slut tror du själv att du sådan som rollen bestämmer”. Ann Åkerberg: Hur vore livet om du var en funktionshindrad kvinna?

10 Juridiskt bindande konventioner Europeiska konventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1952 och 1994) Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1972) Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (1972) Konventionen mot rasdiskriminering (1972) Konventionen mot diskriminering av kvinnor (1981) Konventionen mot tortyr och annan kränkande behandling (1987) Konventionen om barnets rättigheter (1990) Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008)

11 Centrala FN-principer Jämlikhet Icke-diskriminering Delaktighet Transparens/öppenhet Rättssäkerhet Rättighetskommitténs kansli

12 Rättighets- och skyldighetsbärare Rättighetsbärare – alla invånare i kommunen, länet och Sverige Skyldighetsbärare – alla anställda inom kommunen, landstinget/regionen eller staten

13 Från behov till rättigheter Ett rättighetsbaserat arbete förtydligar vem som är rättighetsbärare respektive skyldighetsbärare. Insatser till ”utsatta människor” riskerar att enbart åtgärda effekterna och inte strukturerna. Finns inga ”svaga grupper” utan bara mer eller mindre starkt skydd. Från vi (som hjälper) och dom (som behöver) till oss (alla har olika behov men samma rättigheter) Få stöd till egenmakt för att utkräva sina mänskliga rättigheter

14 FN:s sex principer för ett rättighetsbaserat arbete 1.Inventera olika individers och gruppers tillgång till en eller flera mänskliga rättigheter 2.Målen relateras mänskliga rättigheter 3.Verksamheten/uppgiften fokuserar särskilt på områden och/eller grupper där skyddet är svagast

15 4. Samtliga arbetsprocesser bygger på centrala rättighetsprinciper som delaktighet och inkluderande, icke-diskriminering och jämlikhet, tydligt ansvarstagande och transparens 5.Utvärdering görs av både mål/effekter och arbetsprocesser 6.Rättighetsskyddet stärks genom ansvarigas förmåga att leva upp till sina åtaganden och rättighetsbärarnas förmåga att kräva och åtnjuta sina rättigheter

16 4A-modellen Availability, Accesability, Accepability & Adaptability (Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comments no 21) Tillgång Tillgänglighet Acceptans Anpassbarhet Rättighetskommitténs kansli

17 Två exempel Artikel 6 (ESK), Rätten till arbete Arbetsmarknadsnoder – personer med funktionsnednedsättning och andra grupper som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden Artikel 12 (ESK), Rätten till bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa Psykiatrin, Psykosvård Nordost i Göteborg Rättighetskommitténs kansli

18 Västra Götalandsregionen har en ambition Att verka för att olika grupper, som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden, ska ha möjlighet till arbete och delaktighet i yrkeslivet VGR, som offentlig arbetsgivare, bör ta ett särskilt socialt ansvar och föregå med gott exempel Som en av flera delar i denna ambition – inrättande av arbetsmarknadsnoder

19 Arbetsmarknadsnoder Socialt ansvarstagande Västra Götalandsregionen - ledande när det gäller praktik/arbete för personer med funktionsnedsättning Chefer och handläggare - goda kunskaper om funktionshinder Utveckla rehabiliteringsprocessen för redan anställda Samverkansavtal Västra Götalandsregionen, FK och AF Fyra samordningstjänster Särskilda medel

20 Resultat 278 påbörjat praktikperiod varav 227 övergått till anställning Ökad kunskap om personer med funktionsnedsättning Förbättrad rehabiliteringsprocess för långtidssjukskrivna

21 Rättighetshjulet Centrala principer: Jämlikhet Icke-diskriminering Delaktighet Transparens Rättssäkerhet Kartläggning Planering Genomförande Uppföljning

22 Tack för mig! Jan Terneby MR-strateg med inriktning forskning, utbildning och äldrefrågor Mobil: 070 - 594 19 07 Mail: jan.terneby@vgregion.se


Ladda ner ppt "Rättighetskommitténs kansli Folkhälsoinsatser utifrån ett rättighetsperspektiv Jämlik hälsa – Sociala investeringar 2013-10-11."

Liknande presentationer


Google-annonser