Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastställa dödsfall Utfärda dödsbevis

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastställa dödsfall Utfärda dödsbevis"— Presentationens avskrift:

1 Fastställa dödsfall Utfärda dödsbevis
Ingela Dahlqvist

2 Socialstyrelsens Föreskrifter – bindande, dvs de är rättsregler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande Allmänna råd- generella rekommendationer om tillämpningen av en författning. Anger hur någon kan eller bör handla i ett visst ärende

3 SOSFS 2005:10 Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall Kriterier för bestämmande av människans död Total hjärninfarkt – samtliga funktioner har totalt och oåterkalleligt fallit bort i hjärnans alla delar Fastställs med indirekta eller direkta kriterier

4 Vem får fastställa dödsfall?
Legitimerad läkare Den som har särskilt förordnande att utöva läkaryrket enl 3 kap. 4§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Uppgiften får inte delegeras eller på annat sätt överlåtas

5 Alla kriterier ska vara uppfyllda
INDIREKTA kriterier Klin us - kännetecken som visar på varaktigt hjärt- och andningsstillestånd som har lett till total hjärninfarkt Ingen palpabel puls Inga hörbara hjärtljud vid auskultation Ingen spontanandning och Ljusstela, oftast vida pupiller Alla kriterier ska vara uppfyllda

6 Krav på förlängd observationstid
Konstaterad eller misstänkt förgiftning Nyfött barn Minst 20 miners observationstid (EKG under tiden) efter avslutad livsuppehållande behandling Nedkyld – central kroppstemperatur minst 33 grader – går det inte att värma upp till 33 grader eller det finns andra uppenbara dödstecken (komplettering med EKG) får dödsfallet fastställas

7 Fastställa dödsfall utan att ha gjort den kliniska undersökningen
Dödsfallet förväntat pga sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd med förmodad begränsad överlevnad eller Kroppen uppvisar uppenbara dödstecken i form av förändringar som inte är förenliga med fortsatt liv Förutsättning - leg ssk har gjort undersökning och Läkaren har tillgång till relevanta och aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd

8 DIREKTA kriterier dödsfall misstanke om total hjärninfarkt under pågående respiratorbeh
Krav på läkaren Specialistkompetent, och Väl förtrogen med klinisk neurologisk diagnostik med avseende på läkemedelseffekter och intensivvårdsåtgärder

9 Direkta kriterier forts….
Medv löshet utan reaktion på tilltal, beröring eller smärta inom kranialnervsinnerverat område (spinala reflexer kan finnas), avsaknad av spontana ögonrörelser eller rörelser i käkar, ansikte, tunga eller svalg, ljusstela oftast vida pupiller, bortfall av korneal-, blink- och svalgreflexer samt reflektoriska ögonrörelser vid huvudvridning (s.k. doll´s-eye movements), ingen påverkan på hjärtrytmen vid tryck på ögonbulb eller vid massage av sinus caroticus , och ingen spontanandning

10 Direkta kriterier forts…..
Om samtliga 6 kriterier uppfyllda vid klin neurologisk us 2 ggr med 2 timmars ´ mellanrum + apnétest verifierar upphävd spontanandning kan dödsfall fastställas

11 Konventionell angiografiundersökning av hjärnans blodkärl ska bekräfta klin neurol us om
Patientens hjärnfunktioner är metaboliskt eller farmakologiskt påverkad, Pat har lägre kroppstemp <33 grader eller Pat har en misstänkt total hjärninfarkt av oklar orsak Krav på läkaren som gör angiografin Specialistkompetent och Väl förtrogen med klin rad diagnostik

12 Administration när en person avlidit
Dödsbevis utfärdas av den behörige läkare som fastställt dödsfallet. Inplantat - avlägsnat? Ställningstagande – finns anledning kontakta polisen? Om ja – polisen avgör om ev rättsmedicinsk obduktion Transportsedel ifylles och medföljer den döde till patologen/kapellet. Vem utfärdar dödsbevis, dödsorsaksintyg, ska obduktion begäras? Var den avlidnd positiv till organdonation? Dödsorsaksintyg – den som utfärdat dödsbevis ansvarar för att det blir skrivet


Ladda ner ppt "Fastställa dödsfall Utfärda dödsbevis"

Liknande presentationer


Google-annonser