Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömål och uppföljning Luftdagen 13 november 2014 Annika Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömål och uppföljning Luftdagen 13 november 2014 Annika Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Miljömål och uppföljning Luftdagen 13 november 2014 Annika Andersson

2 Sveriges miljömål Riksdagsbeslut 1999 ”vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta”  styr miljöarbetet i Sverige  visar vägen till ett hållbart samhälle Läsa mer! www.miljomal.sewww.miljomal.se

3 ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas” Bensen Bens(a)pyren Butadien Formaldehyd Partiklar (PM2.5) Partiklar (PM10) Marknära ozon Ozonindex Kvävedioxid Korrosion Frisk luft

4  Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa  Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten  Luftföroreningar från småskalig vedeldning Tre etappmål för utsläpp av luftföroreningar

5  Begränsad miljöpåverkan  Bara naturlig försurning  Giftfri miljö  Skyddande ozonskikt  Ingen övergödning  Levande sjöar och vattendrag  Hav i balans samt levande kust och skärgård  Levande skogar  God bebyggd miljö Andra miljömål relaterat till luftföroreningar

6 MiljökvalitetsnormMiljömålsprecisering ÄmneGränsvärdeMedelvärde period Tillåtna överskridanden per år gränsvärdeMedelvärde period Bensen5 µg/m31 µg/m31 år Bens(a)pyren1 µg/m30,1 µg/m31 år Butadien--0,2 µg/m31 är Formaldehyd--10 µg/m31 timme Kvävedioxid90 µg/m3 60 µg/m3 40µg/m3 30 µg/m3 1 timme 1 dygn 1 år 175 timmar 7 dygn 50 µg/m3 70 µg/m3 1 timme Marknära ozon120 µg/m38 timmar80 µg/m3 70 µg/m3 1 timme 8 timmar Ozonindex18 000 µg/m3Som AOT40-värde under perioden 1 maj- 31 juli 10 000 µg/m31 timme beräknat som AOT40-värde under perioden april - september PM 2,525 µg/m31 år25 µg/m3 10 µg/m3 1 dygn 1 år PM 1050 µg/m31 dygn35 dygn30 µg/m3 15 µg/m3 1 dygn 1 år svaveldioxid200 µg/m3 100 µg/m3 20 µg/m3 1 timme 1 dygn 1 okt – 31 mars 1 år 175 timmar 7 dygn -- Arsenik6 ng/m31 år- Kadmium5 ng/m31 år- Nickel20 ng/m31 år- Bly0,5 µg/m31 år-

7 Andra gränsvärden och vägledningar IMM ( Institution vid Karolinska institutet) Ett stort delprogram om luftföroreningar och hälsoeffekter. Rekommenderar lågrisknivåer. WHO tar fram bl. a ”air quality guidelines”…………….

8 Data och statistik kan hämtas från databasen via länkar:  Halter i luft  Halter i nederbörd  Metaller i mossa  Stationssammanställning  Stationsregister för mätningar i bakgrund Datavärd för luft

9 Fler datakällor Krondroppsnätet (http://krondroppsnatet.ivl.se/)http://krondroppsnatet.ivl.se/ Ozonmätnätet (www.ivl.se)www.ivl.se Urbanmätnätet (www.ivl.se)www.ivl.se Företagens egna mätningar (SMP) Mätningar och rapporter i kommuner utöver det som rapporteras till datavärden Airviro (emissionsdatabas) ett webbaserat system för luftkvalitet.

10 DelprogramUppföljningFinansiärkommentar Försurande och övergödande ämnen i luft och nederbörd NationelltNVNorra Kvill KrondroppsnätetNationellt och regionalt NV (1) och KLF (3)Deposition, markvattenkemi och lufthalter 4 platser Marknära ozonNationelltNVNorra Kvill Ozonmätnätet i Södra Sverige RegionaltLstOttenby och Simpevarp ev. fler punkter på gång 2015 Metaller i mossaNationellt och regionalt NV KLFVart 5:e år Kvicksilver i insjöfiskRegionaltKLFVart 10:e år Urbanmätnätet, uppföljning av MKN RegionaltKLFTätortsmätningar i Kalmar och Västervik Förtätning av miljöhälsoenkäten Nationellt och regionalt (HÄMI) Lst Miljöövervakning av luft i länet

11 Ozonmätnätet i södra Sverige Mätstationerna delas in i zoner. I Kalmar län mäts marknära ozon på tre lokaler, varav 1 nationell. Resultat finns hos datavärden IVL samt rapporter på Länsstyrelsens hemsida. www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljo-och- klimat/tillstandet-i-miljon/luft/

12  Genomförs vart fjärde år  Varannan gång till vuxna och varannan gång till barn.  Nästa enkät skickas ut år 2015 och riktas till vuxna. Förtätning av miljöhälsoenkäten

13 Kalmar län har förhållandevis bra luft jämfört med resten av Sverige Fortsatta åtgärder är nödvändiga, både nationellt och internationellt Hot för hälsan är marknära ozon Uppnår vi målen för Frisk luft? Indikatorer Allergiker/astmatiker och luftföroreningar Bensen i luft Besvär av bilavgaser Besvär av vedeldningsrök Energianvändning Kollektivtrafik – omfattning Kvävedioxid i luft Kvävedioxidutsläpp Körsträcka med bil Marknära ozon i luft Partiklar i luft Påverkan på runinskifter Resor med kollektivtrafik Svaveldioxid i luft Svaveldioxidutsläpp Utsläpp av flyktiga organiska ämnen Utsläpp av partiklar PM2,5

14 Bensen i luft 0–1 mikrogram/m 3 1–2 mikrogram/m 3 2–3 mikrogram/m 3 3–4 mikrogram/m 3 > 4 mikrogram/m 3

15 < 2 % > 8 % 2–4 % 6–8 % Besvär av bilavgaser

16 0–2 % 2–3 % 3–4 % 4 –5 % 5 %– Besvär av vedeldningsrök

17 Partikelhalter år 2011 0 - 5 mikrogram/m 3 5 - 10 mikrogram/m 3 10 - 15 mikrogram/m 3 15 - 20 mikrogram/m 3 > 20 mikrogram/m 3

18 Marknära ozon i luft

19 Vad används data till? Miljömålsuppföljning och MKN Grund för nationella styrmedel Hjälp vid stadsplanering MKB, grund för villkor för miljöfarlig verksamhet Underlag för recipientkontroll (den som utövar miljöfarlig verksamhet, är skyldig att kontrollera verksamhetens inverkan på miljön) Åtgärdsarbete

20 Viktigt med samordnad kontroll Inget krav på åtgärdsprogram…men bra med långa mätserier för att se trender, fortsätta bevaka luftsituationen i länet. Läsa mer! www.lansstyrelsen.se/kalmar/luftvardsforbund www.miljomal.se Slutsatser

21 Tack!


Ladda ner ppt "Miljömål och uppföljning Luftdagen 13 november 2014 Annika Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser