Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför är det viktigt med lagar i ett samhälle? (7C tänker)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför är det viktigt med lagar i ett samhälle? (7C tänker)"— Presentationens avskrift:

1 Varför är det viktigt med lagar i ett samhälle? (7C tänker)
Samhälle med lagar (Konsekvenser fördelar) - Trygghet, ordning - Egendom respekteras - Miljö och natur respekteras - En ram att leva och rätta sig efter  Vet vad som är rätt och fel - Mer jämlikt och rättvist Samhälle utan lagar (Konsekvenser nackdelar) - Otrygghet - Den starkes rätt (orättvist) - Ingen struktur i samhället, vet inte vad man får göra. -Mer konflikter: kring handel, religion, rasism

2 Diskutera och Besvara skriftligt i gruppen
Vad är skillnaden mellan en lag, en grundlag, en regel och en norm dvs en outtalad regel? (Skriv ner i er anteckningsbok!) Vad händer (vad blir konsekvensen) om du bryter mot dessa? (Ge exempel!) Vad kommer lagar ifrån? Är det samma regler, normer, lagar i alla samhällen och grupper? Förklara samband och ge exempel på skillnader mellan olika samhällen och deras lagar med hjälp av begreppen nedan. 1. Religion 2. Statsskick, 3. Tradition/Historia, 4. Ursprungsfolk 5. Grupptryck

3 Vilket är det vanligaste brottet i Sverige tror ni?
1. ? 2. ? 3. ?

4 Orsaker till brottslighet - Bakomliggande förklaringar
Förklaringar på samhällsnivå Ojämlika levnadsförhållanden/Segregation=Uppdelade samhällen (Klassklyftor t.ex. fattigdom, inkomstskillnader, utbilning, arbetsbrist. Utbildningsnivå) Vilket kön man tillhör och vilka förväntningar/normer som finns kring hur dessa bör bete sig. T.ex. Machokulturer. (Män begår 80% av alla brott i samhället) Förklaringar på familj eller individnivå Sociala problem hemma i hemmen (missbruk, psykiska problem) Missbruk Tidigare brottshistorik Grupptryck/umgängeskrets Vilka samband kan ni hitta mellan orsakerna på samhälls- och individnivå?

5 Konsekvenser av brottslighet
Negativa konsekvenser för förövaren och dennes familj. - Brottet minskar möjlighet att få jobb/ta lån framöver. (Prick i registret, fängelsetid etc.) Barn och familj drabbas socialt, psykiskt och ekonomiskt. Negativa för samhället - Ökade kostnader. Färre skatteintäktermer utgifter (fängelser, övervakning, stöd till drabbade, osäkerhet) Negativa konsekvenser för brottsoffret - Ekonomiska förluster - Psykiskt lidande, (ångest, depression, panikattacker) - Sociala konsekvenser (Otrygghet) - Fysisk påverkan (Vid grövre brott)

6 Hur kan vi lösa Orsakerna och bota problemet?
Hur kan man lösa problemet? Ta olika perspektiv… - Vad kan en enskild person/individ göra? - Vad kan Familjen göra? - Vad kan staten/riksdagen/kommunen göra?

7 Ett analysexempel Kriminalitet i samhället Uppgift 4:16 och 4:10

8 Vad påverkar påföljden? (Lektion 5)
1. Läs fallet och sätt er in i frågorna. 2. Diskutera sedan vad ni tänker/tycker om de olika frågorna. Ni ska ge välmotiverade svar på varför ni tycker som ni gör kring frågorna. ( Jobba med att ställa ”Varför” frågor och svara med resonemang i flera led och ur olika perspektiv ”Därför att och för att”) Spela in er diskussion på era mobiler och skicka den till min mejl. (en per grupp) Vad tas det hänsyn till när en påföljd bestäms efter en rättegång? - Tidigare brottshistorik, psykiska problem, sociala problem, ålder, hur grovt brottet är, våldsinslag i brottet Vad är syftet med en påföljd/ett straff? - I Sverige talar vi om kriminalvård. Syftet med påföljden är att förändra ett beteende. Det finns också ett syfte att utdela ett straff för att rättfärdiga offret. Vilka konsekvenser får en brottsling efter att ha avtjänat sitt straff? - I en rättstat ska du när du avtjänat ditt ”straff” vara ”fri”. - Du hamnar i ett belastningsregister = din brottshistorik finns kvar i ett antal år och påverkar möjlighet att ta lån, få arbete, köpa saker. Vilka för och motargument kan ni hitta med detta?  Begrepp att lära och anteckna under ert arbete idag Påföljd, Straffmyndig, Mened, Fängelse, Omyndig, Socialtjänst, Ungdomsvård, Kriminalvård, Belastningsregister

9 Påföljder vid lagbrott
- Om brottslingen inte är straffmyndig (under 15 år) så kopplas de sociala myndigheterna in. (Socialtjänsten) - Penningböter eller dagsböter. (Ekonomiskt straff) - Fängelse. (Från 14 dagar till 10 år. Livstid år.) - Fotboja. (Du avtjänar ”fängelsestraffet” i hemmet. Enbart för korta fängelsestraff samt inte för återfallsförbrytare) - Villkorlig dom. (Dom verkställs om nytt brott begås) - Sluten ungdomsvård. (Vid grova brott ungdomsbrott) - Samhällstjänst. (Utföra obetalt arbete t.ex. ?)

10 Finns det tillfällen då man borde bryta mot lagarna?
Protestera mot orättvisor (Civil olydnad). Kan ni hitta några exempel på detta från historien? ?

11 Integration och segregation
Integration och segregation mer än bara nyanlända flyktingar och invandrare! Ett problem som gäller alla oavsett ursprung, t.ex. boende, ekonomi, social, utbildning. Varför är det ett problem? Historiskt? Etiskt/Rättvist? Framtida? Rättsligt?

12 Segregationen Följande kunde läsas i DN förra veckan: Motstånd finns!
”Segregationen ökar i Stockholm. Individer med olika bakgrund möter allt mer sällan varandra. ”Den mest dramatiska förändringen är att den ekonomiska segregationen ökar påtagligt. De rika bor med varandra och möter i allt större utsträckning bara andra rika” Segregation=ett samhälle där man lever uppdelat. Ett samhälle med stora klyftor mellan människorna i det. T.ex. att man bor sorterat efter inkomst, utbildning, språk, kulturer, normer, etnicitet. Integration= Ett samhälle där alla är delaktiga, har samma möjligheter. Diskutera med hjälp av begreppen: rättvisa, möjligheter, utanförskap hur segregation påverkar både ett samhälle och individerna i det och försök ge tydliga exempel! - Vilka problem kan uppstå i samband med segregation i ett samhälle? - Resonera både utifrån ett samhälls/struktur- respektive individperspektiv. - Lyft fram både fördelar och nackdelar med segregationen i samband med att man kommer som ny migrant till ett land. Motstånd finns! Men varför finns det? På struktur och individnivå?

13 Etiska modeller = Hur ska man tänka/argumentera
Etiska modeller = Hur ska man tänka/argumentera? - Hur bör man tänka när man väljer ett handlingsalternativ? 3 olika utgångspunkter för vad som är rätt handlande! Pliktetik (regeletik) Du ska alltid göra det som lagen/normen säger är rätt. Rätt val är att handlingen följer regler/normer! Konsekvensetik Du ska alltid välja det som kommer att göra mest gott på sikt. Det som ger ”bäst” konsekvenser är rätt val! Sinnelagsetik Om din avsikt/vilja är god är det rätt handlat!


Ladda ner ppt "Varför är det viktigt med lagar i ett samhälle? (7C tänker)"

Liknande presentationer


Google-annonser