Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information för tillståndshavare/serveringspersonal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information för tillståndshavare/serveringspersonal"— Presentationens avskrift:

1 Information för tillståndshavare/serveringspersonal
Nya alkohollagen 2010:1622 Information för tillståndshavare/serveringspersonal

2 Lag och förordning Alkohollagen SFS (2010:1622)
Alkoholförordningen SFS (2010:1636 FHI föreskrifter enl. FHIFS 2010:1 Tillståndsbevis Kunskapsprov Anmälan: cateringlokal, kryddning, provsmakning

3 Formalia Nya paragrafnummer Nya former av tillstånd
Nya anmälningsplikter Enklare språk Medför ändringar i Blanketter, anvisningar och tillståndsbevis Information och hemsidor Avgifter Riktlinjer

4 3 kap Allmänna bestämmelser
Skyddsaspekter - Ordning, nykterhet - Åldersbestämmelser - Langning - Bjudning

5 Serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap Stadigvarande serveringstillstånd för cateringsverksamhet för slutna sällskap Serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe Tillälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang

6 Gemensamt serveringsutrymme 8 kap 14 §
Tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme (lokal eller plats) Varje sökande ska ha ett eget serveringstillstånd för sin verksamhet Prövas noggrant Varje tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och har serveringsansvarig Vid misskötsamhet återkallas tillståndet för den restauratör som varit misskötsam, om detta kan utredas (dock inte vid tillfälliga arrangemang) Vid misskötsamhet som inte kan härledas till en viss restauratör återkallas det gemensamma tillståndet

7 Provsmakning vid tillverkningsstället 8 kap 7 §
Tillverkare Från råvaror som produceras på den egna gården Provsmakning, liten mängd Inga krav på matservering Tillverkningsställe med serveringstillstånd - Serveringsrörelsen ska finnas i anslutning till tillverkningsstället - Anmälan ska göras till kommunen Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe - Samma regler som för serveringstillstånd, bl.a. lämplighet

8 Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang 8 kap 6 §
Arrangemang riktade till allmänheten Ställs inga krav på matservering vid provsmakning Det är viktigt att skilja provsmakning från servering Med provsmakning ges normalt en mycket liten mängd, oftast motsvarande en matsked eller mindre Kan avse en eller flera utställare

9 Vem kan få stadigvarande tillstånd?
8 kap 12 § Personlig och ekonomisk lämplighet Laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter till det allmänna (obligatorisk remiss till polisen) 8 kap § Lokal och matkrav Eget kök i anslutning till serveringsstället Lagad eller på annat sätt tillredd mat under hela serveringstiden (får efter begränsas till ett fåtal enklare rätter) godkänt ur brandsäkerhetssynpunkt 8 kap 17 § Bedömning av risk för olägenheter Obligatorisk remiss till polis, även remiss till miljö

10 Föreskrift FHIFS 2010:7 Användarhandledning
Kunskapsprov Föreskrift FHIFS 2010:7 Användarhandledning

11 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
Köksutrustning Livsmedelsanläggning som är godkänd Eget kök med viss standard i anslutning till serveringslokalen Lägenhetsspis och mikrovågsugn är inte tillräcklig Sous-vide teknik (dvs. uppvärmning av förberedda matportioner) är i sig inget hinder

12 Matkravet Lagad mat eller på annat sätt tillredd mat
- Enbart enklare rätter såsom smörgåsar, hamburgare eller varm korv med bröd, d.v.s. café, gatukök och enklare serveringar kommer inte heller i fortsättningen i fråga. råvaror ska på något sätt ha förädlats Varierat matutbud av maträtter Inget krav på varm mat Efter kl ställs inte lika höga krav på ett varierat utbud. Ok, med enklare rätter t ex kalla maträtter som värms upp i mikrovågsugn. Snacks inte tillräckligt

13 Cateringtillstånd Köksutrustning
Eget kök – inte lägenhets eller villakök Matkrav Lagad eller på annat sätt tillredd mat Varierat utbud av maträtter (samma krav som för stadigvarande tillstånd till allmänheten)

14 Serveringstillstånd och rättigheter
Rättigheter knutna till serveringstillstånd Serveringstillstån på hotell med rumsservering och minibar Kryddning av snaps efter anmälan Provsmakning på serveringsställe med stadigvarande serveringstillstånd efter anmälan Saknas stadigvarande tillstånd kan särskilt tillstånd för provsmakning sökas

15 Rumsservering och minibar, kap 8:5
Tillåtet för hotell som i sina lokaler har restaurangverksamhet med serveringstillstånd Ingen begränsning av serveringstiden Inget krav på tillsyn under den tid då förtäring pågår Åldersgräns, serveringsansvarig person mm som gäller även för rumsservering Hänvisning till FHIFS 2010:3

16 Kryddning av snaps Gäller de som har stadigvarande serveringstillstånd
Anmälan ska ske till kommunen Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps i den egna rörelsen Handlar o brännvin som har kryddats på restaurang enligt eget recept Risken för att illegal sprit ska användas bör kunna motverkas genom en aktiv tillsyn och skattekontroll Hänvisning till FHIFS 2010:8

17 Anmälan ska ges in till kommunen innan arrangemanget äger rum
Provsmakning på serveringsstället med stadigvarande serveringstillstånd vid arr. Riktad till allmänheten 8:6 1 st Anmälan ska ges in till kommunen innan arrangemanget äger rum I anmälan ska anges tid, plats, utställare, drycker, biljettförsäljning, hur ordning och nykterhet ska säkerställas Arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd för aktuella dycker och lokal. Hänvisning till FHIF:s 2010:8

18 Tillsyn – ett led i folkhälsoarbetet
Förebyggande tillsyn information stökfritt positiv tillsyn Inre tillsyn bevakningssystem samverkan med andra myndigheter Yttre tillsyn egen samordnad tema

19 Återhållsamhet och under kontrollerade former, 8 kap 18,20 §§
Tillståndshavaren har alltid det yttersta ansvaret Måste ha kontroll över serveringen till gästerna och över de serverade dryckerna Inte förenligt med kravet på måttfullhet att servera helfalskor av spritdrycker, ölhinkar, shotsbrickor, drinkvagnar och liknande

20 Sanktioner 9 kap Erinran § kommunen får Varning § kommunen får Återkallelse § kommunen får

21 Sanktioner Syfte: Tillståndhavaren ska ges möjlighet att rätta till förhållanden Införa ett alternativ och mindre ingripande påföljd än vanlig återkallelse

22 Erinran eller varning 9:17
Erinran eller varning ska vara ett förstahandsalternativ. I allvarliga fall ska återkallelse kunna ske utan föregående varning Erinran – lindrig förseelse Varning – allvarlig förseelse

23 Återkallelse 9:18 Kommunen ska återkalla då:
Tillståndet inte längre utnyttjas Tillståndshavaren tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället Tillståndshavaren har brutit mot alkohollagen eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

24 Ex då återkallelse måste ske utan föregående varning (prop 2009/2010:125 s 118)
Allvarlig ekonomisk misskötsamhet Tillståndshavaren gjort sig skyldig till brott som gör honom olämplig Förekommit brottslig verksamhet i eller i anslutning till serveringstället med tillståndshavarens vetskap utan att han ingripit Mer än tillfällig servering till underårig eller upprepade fall av ordningsstörningar har förekommit Grundförutsättningar för serveringstillstånd inte längre är uppfyllda

25 Prissättning och marknadsföring 8 kap 21 §
Minst 25 % påslag på inköpspriset Måttfull, ej påträngande marknadsföring Two for one – nej Mängdrabbat – nej Alkoholdryck i pris i tävling – nej Bjuda på alkoholdryck – nej Happy hour – ja, om både på mat och dryck

26 Märkbart påverkade 11 kap 8 §
Alkohol får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel Det är straffbart att servera underåriga eller berusade. Olovlig dryckeshantering, böter eller fängelse i högst sex månader. Det är alltid den som lämnar ut alkoholen som har ansvaret

27 Ekonomi 9 kap 14 § Bokföringen ska vara möjlig att kontrollera Tillståndshavaren är skyldig att lämna restaurangrapport Kassaregisterlagen (Skatteverket) All försäljning skall redovisas i certifierade kassaregister (även entréer) Gästen ska erbjudas kvitto vid varje försäljningstillfälle Inget undantag för den som har tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten


Ladda ner ppt "Information för tillståndshavare/serveringspersonal"

Liknande presentationer


Google-annonser