Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam."— Presentationens avskrift:

1 Islam

2 Vad är kärnan inom islam?

3 Islam Betyder= hängivenhet, underkastelse av Guds vilja.
Människan är Guds ställföreträdare på jorden, (människan finns på jorden istället för Gud)

4 Islam Ursprung Utvecklades på 600-talet genom profeten Muhammed som uppenbarade Guds slutgiltiga vilja. Uppenbarelsen finns i Koranen. Vem är muslim? Den som tror och lever efter budskapet i trosbekännelsen. Även om man följer muslimska seder och firar muslimska högtider. Det finns idag ca i Sverige, 15 miljoner i Europa, 1,4 miljarder i hela världen

5 Muhammed Föddes omkring år 570 e Kr.
Gifte sig med den rika änkan Khadija i 25års åldern. Som 30åring var han respekterad köpman i Mecka. I 40års åldern fick han sina första uppenbarelser, Gud hade utsett honom till sin profet. Han predikningar väckte anstöt och han tvingades fly till Medina år 622, (här grundades den första muslimska församlingen). Han ingick förbund m flera arabiska stammar. År 632 hade han enat hela den arabiska halvön under islam. Muhammed betraktas som den mest fullkomliga människa som levt och därför är han en viktig förebild.

6 Gudsbild Monoteistisk – tron på en Gud Gud är allsmäktig skapare
Gud är rättvis, barmhärtig, och sträng. Men också kärleksfull och förstående. Vittna: att ingen Gud finns utom Allah, och att Muhammad (saw) är Hans sändebud. (Koranen 5:5)

7 Människosyn Alla människor har samma värde.
Människan ska förvalta och skapa goda levnadsvillkor för varandra. (människan är i centrum i skapelsen) Paradis väntar de rättrogna, det enda som skiljer människorna åt i Guds ögon är graden av tro. Alla har ett förnuft, en fri vilja och ett individuellt ansvar för sina handlingar. Människan behöver vägledning för att syndafallet har skadat förmågan att vara helt förnuftig.

8 Koranen Helig skrift som innehåller Guds plan med skapelsen och anses vara en kopia av den Himmelska koranen som finns hos Gud. Uppenbarades på arabiska, därför är arabiskan det språket som bäst kan ge uttryck för Guds vilja. Översatt till många språk Är indelad i 114 suror, kapitel. Alla suror är olika långa och de är indelade i längdordning. Är en uppmaning och vägledning till gott liv.

9 Sunna – kompletterar koranen
En muntlig regelsamling som kallas sunna. Sunna bygger på haditer, berättelser om Muhammeds liv. Haditerna fördes vidare muntligt innan de samlades och skrevs ner. Finns 6 st samlingar. Utifrån profetens handlande i berättelsen tolkar man vad som är rätt handlande i liknande situationer idag.

10 Inriktningar Uppstod i maktkampen kring vem som skulle efterträda Muhammed. Sunni – 85-90% av världen muslimer Shia – 10-15% Största skillnaden gäller synen på religiöst ledarskap.

11 Tron styr vardagslivet
Islams Innehåll sammanfattas i 5 pelare 6 st trosartiklar

12 Trosbekännelsen Shahada
Saudiarabisk flagga Trosbekännelsen Shahada Vittna att ingen Gud finns utom Allah, och att Muhammad (saw) är Hans sändebud. (Koranen 5:5) Görs vid högtider och i bön samt när man blir muslim. ”det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet” Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah

13 Bönen Salat Utförs alltid i riktning mot Mecka Fem bönetider;
i gryning, när solen står som högst, på eftermiddagen, på kvällen, efter skymningen när mörkret fallit. Betyder mycket för den muslimska gemenskapen Kontinuerlig kontakt med Gud Påminna sig själv

14

15 Allmosan Zakat Dela med sig till de fattiga
Socialt där man värnar de svaga Medmänsklighet & kärlek ”Skatt”

16 Fastan Sawn Månaden Ramadan är fastemånad. Endast vuxna som är friska.
Fastar under den tid som solen är uppe och kvällsmåltiderna är extra festliga. Sätt att dyrka/visa respekt, komma närmre Gud. Kontrollera sitt materiella begär. Tänka på dem som har det svårt.

17 Vallfärden/Haddj Vallfärd till den heliga staden Mecka.
Görs under den andra veckan i det muslimska årets sista månad. En plikt för varje muslim som har god hälsa, minst en gång i livet. Alla lika inför Gud – kläderna (alla har vita dräkter som symboliserar renhet och pånyttfödelse) Ritualerna gör i bestämd ordning, påminns om Adam, Abraham och Muhammed.

18

19 Högtider Eid al-fitr Eid al-idha
Ramadan (fastan) avslutas med denna högtid. Varar 3-4 dagar Tacksamhet mot Gud Ge gåvor till välgörenhet Eid al-idha Offerfesten Isak som ska offras av Abraham, men efter prövning uppmanas att slakta ett djur. Traditionellt slaktar man och ger av köttet till fattiga.

20 Tolkning Traditionalister - Emot förändring av Islamska livsmönster. Saudiarabien Fundamentalister - Kräver samhällsförändringar mot ett mer muslimskt präglat samhälle (Hamas) Modernister - Nytolkning av Islam Inspireras av sharia men friare tolkning, demokrati. Egypten och Indonesien framgångsrika. Sekularister – Demokrati, religionsfrihet, religion privatsak . Turkiet.


Ladda ner ppt "Islam."

Liknande presentationer


Google-annonser