Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 1 Ledningar i kommunägd mark Martin Öbo Fastighetskontoret, Göteborgs Stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 1 Ledningar i kommunägd mark Martin Öbo Fastighetskontoret, Göteborgs Stad."— Presentationens avskrift:

1 Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 1 Ledningar i kommunägd mark Martin Öbo Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

2 Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 2 Ledningsrättslagen – huvuddrag Rätt för fastighetsägare att tvångsvis kunna nedlägga och behålla ledning i mark expropriativ rätt – markåtkomst Gäller enbart sk allmännyttiga ledningar – dock ska detta begrepp tolkas extensivt Rättigheten uppkommer genom lantmäteriförrättning – alla eventuella förändringar i meddelad ledningsrätt måste även beslutas av lantmätaren vid en ny förrättning Ledningsrätten är en i tiden obegränsad rättighet Rättigheten följer ledningens ägare – ”mellanting mellan servitut och nyttjanderätt” Rättigheten kan upplåtas i fast egendom, däremot inte i tomträtt

3 Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 3 Ersättning för upplåtelse Ersättning för upplåtelse av ledningsrätt följer expropriationslagens regler om ersättning; fastighetens minskade marknadsvärde ska såsom huvudregel ersättas.

4 Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 4 Ersättning för upplåtelse Oftast fastställs ersättningen (för tomtmark), i de fall lantmäterimyndigheten fattar beslut utan överens- kommelse mellan parterna, till mellan 5 och 10% av fastighetens marknadsvärde, utslaget på den yta som ianspråktages av ledningen.

5 Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 5 Villkor för beviljande av ledningsrätt Om ändamålet bör tillgodoses på annat sätt eller om olägenheterna av upplåtelsen överväger fördelarna av en meddelad ledningsrätt – ej ledningarätt Inom detaljplanelagt område – ej i strid mot planen Utom detaljplanelagt område – ej på ett sätt som förhindrar eller försvårar kommande planläggning, ej heller på ett sätt som försvårar en ändamålsenlig markanvändning ”Slasktratten” – om olägenheter av någon betydelse uppkommer från allmän synpunkt bör ledningsrätt inte kunna meddelas

6 Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 6 Markägare - ledningsägare Markägarens intresse av att äga full rådighet, full handlingsfrihet, över sin mark Ledningsägarens intresse av att säkerställa ledningens kvarvarande i marken under ledningens livslängd (i vart fall ledningens ekonomiska livslängd och gärna därutöver)

7 Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 7 Olika typer av rättigheter för ledningars nedläggande och kvarhållande i mark markägarens intresse av handlings- frihet s k kulverttillstånd; enkla, ensidiga medgivanden nyttjanderätt; arrenderätt servitut ledningsrätt ledningsägarens intresse av att säkerställa ett kvar- varande i marken schematisk bild

8 Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 8 När kan ledningsrätt medges? Ledningsrätt medges aldrig inom i plan utlagd mark för allmän platsändamål (skäl; gaturummet är begränsat, utrymmet måste vara mer flexibelt än vad ledningsrätt medger, ökade underhållskostnader utom detaljplanelagt område; inom den s k markreserven (skäl; optimal handlingsfrihet) Ledningsrätt kan medges inom planlagd kvartersmark om ledningsdragningen varken försvårar ett effektivt utnyttjande av gällande byggrätt eller försvårar en eventuellt kommande förändrad byggrätt inom fastigheten Argumentationen i domstol har kretsat kring att som alternativ till ledningsrätt erbjuda annan markåtkomst; ledningsrättslagen är primärt en markåtkomstlag och om denna är säkrad på annat sätt borde ledningsrätt kunna undvikas. LedningsrättsL §§ 6, 8, 9 och 10.

9 Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 9 Kommunallagens regler om likabehandling – hur inverkar dessa på ledningsdragning i kommunägd mark? Kommunallagens 2 kap 2 § Ställer krav på likabehandling av kommunmedlemmar om sakliga skäl inte föreligger som kan motivera en särbehandling Kommunallagens 2 kap 8 §, andra stycket Kommuner kan, om synnerliga skäl därtill föreligger, genomföra åtgärder för att främja näringslivet i kommunen

10 Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 10 EG-rättens betydelse för kommuners möjligheter till särbehandling av lokala näringsidkare Romfördragets 87.1 artikel om otillåtna statsstöd - förbjuder alla former av offentligt stöd som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion allt under förutsättning att stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna


Ladda ner ppt "Föredrag för MEX-dagarna 2007 i Uppsala 2007-11-14 Bild 1 Ledningar i kommunägd mark Martin Öbo Fastighetskontoret, Göteborgs Stad."

Liknande presentationer


Google-annonser