Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Catena Årsstämma 2008. Affärsidé och övergripande mål Äga Förvalta Utveckla Stabilt växande kassaflöde God värdetillväxt Långsiktigt god totalavkastning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Catena Årsstämma 2008. Affärsidé och övergripande mål Äga Förvalta Utveckla Stabilt växande kassaflöde God värdetillväxt Långsiktigt god totalavkastning."— Presentationens avskrift:

1 Catena Årsstämma 2008

2 Affärsidé och övergripande mål Äga Förvalta Utveckla Stabilt växande kassaflöde God värdetillväxt Långsiktigt god totalavkastning Ledande aktör Fokus: Välbelägna handelsfastigheter på strategiska orter

3 Strategi och inriktning Aktivt förvalta fastighetsbeståndet Förvärva handelsfastigheter Aktivt förädla och utveckla fastighetsbeståndet Avyttra fastigheter

4 Hantering av beståndet Fastigheter som ger stabila kassaflöden och inte behöver utvecklas de närmaste åren. Fastigheter som kan förädlas alternativt konverteras. Fastigheter som bör säljas.

5 Catena i korthet 2007 Catena äger 30 fastigheter I fyra tillväxtregioner i Sverige, Norge och Danmark Marknadsvärde: 2 479 Mkr Handelsfastigheter med rätt läge och bra alternativanvändning Hyresvärde: 190,6 Mkr på årsbasis Stabila intäkter, i snitt hyresavtal på 10,3 år Hög uthyrningsgrad, 98,3 procent 100-procentig indexering i hyresavtalen

6 Catena i korthet 2007 Hyresintäkterna uppgick till 179,7 Mkr (177,0) Förvaltningsresultatet uppgick till 73,8 Mkr (99,5) Förvaltningsresultatet exkl valutakursdifferens uppgick till 86,2 Mkr (88,3) Årets resultat efter skatt uppgick till 216,2 Mkr (255,0) Årets resultat per aktie uppgick till 18,70 kr/aktie (22,05) Orealiserade värdeförändringar ingick i resultatet med 168,4 Mkr (252,8)

7 Värdeökning i fastighetsbeståndet 1 januari – 31 december 2007 Mkr Vid ingången av perioden2 158 Värdeförändringar167 Investeringar i befintligt bestånd95 Förvärv24 Valutaeffekt35 Bokfört värde vid utgången av perioden2 479

8 Viktiga händelser 2007 I februari tecknades ett 15-årigt hyresavtal i Södertälje Sammanlagt hyresvärde 75 Mkr I mars 2007 såldes sex fastigheter för 235 Mkr med en reavinst på 37,7 Mkr I maj tecknades ett 10-årigt hyresavtal med Tidermans Hyrmaskiner på Backaplan i Göteborg. Sammanlagt hyresvärde 33 Mkr I juni 2007 förvärvades en fastighet på Svågertorps handelsområde i Malmö

9 Viktiga händelser 2007 I oktober inlöstes tomträttsavtalet i Lilleström I oktober valdes vid extra bolagsstämma en delvis ny styrelse på grund av de ägarförändringar som skett i bolaget Under året genomfördes investeringar i befintliga anläggningar med 95 Mkr (53). Beslut har tagits att under 2008 investera 143 Mkr Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen till 5,25 kr (5,00) per aktie

10 Finansiella mål NyckeltalMålUtfall 2007 Avkastning på eget kapitalÖverstiga riskfri ränta med minst 5 procentenheter23,6% RäntetäckningsgradMinst 1,75 ggr2,4 ggr Soliditet25-35%39,6% UtdelningLångsiktigt utgöra 75% av förvaltningsresultatet efter skatt114%

11 Catena skapar värde genom förädling Follo, Norge Uppgradering av personbilsanläggning Färdigställd november 2007 Investering 15,0 Mkr 15-årigt hyrestillägg med Bilia

12 Catena skapar värde genom förädling Ökern, Oslo Ombyggnad av service- verkstäder och bilhall Färdigställd december 2007 Investering 27,5 Mkr 10-åriga hyrestillägg med Bilia

13 Catena skapar värde genom förädling Almedal, Göteborg Till- och ombyggnad av plåt- och lackanläggning. Färdigställs juni 2008 Investering 43 Mkr 15-årigt hyresavtal med Bilia

14 Catena skapar värde genom förädling Drammen, Norge Till- och ombyggnad av personbilsanläggning Färdigställs december 2008 Investering 71,0 Mkr 15-årigt hyresavtal med Bilia (fr o m 1 januari 2009)

15 Catena skapar värde genom förvärv Svågertorp, Malmö Kontors- och verkstads- byggnad samt tvätthall Byggd 2006 Investering 28 Mkr Strategi: Byggs om för handelsändamål

16 Vi har levererat enligt strategin Effektiv förvaltningFörvaltningsresultatet +5%  Förvärva handelsfastigheter i strategiska lägen Svågertorp  Förädla och utveckla beståndet 95 Mkr 2007 Beslutade investeringar 143 Mkr 2008  Avyttra fastigheter utanför prioriterade marknader Sex fastigheter för 235 Mkr 

17 Fastighetsbeståndet

18 Fokus på strategiska storstadsregioner Stockholmsregionen Göteborgsregionen Öresundsregionen Osloregionen

19 Stockholmsregionen 9 fastigheter 36% av bokfört värde Hyresvärde 67,7 Mkr Genomsnittlig hyrestid 11,5 år Uthyrningsgrad 96,2% Segeltorp

20 Almedal Göteborgsregionen 10 fastigheter 25% av bokfört värde Hyresvärde 48,5 Mkr Genomsnittlig hyrestid 10,2 år Uthyrningsgrad 100%

21 Öresundsregionen 7 fastigheter 20% av bokfört värde Hyresvärde 41,3 Mkr Genomsnittlig hyrestid 6,7 år, Malmö Genomsnittlig hyrestid 4,4 år, Köpenhamn Uthyrningsgrad 98,3% Svågertorp

22 Osloregionen 4 fastigheter 19% av bokfört värde Hyresvärde 33,1 Mkr Genomsnittlig hyrestid 12,6 år Uthyrningsgrad 100% Ökern

23 Kommande projekt Almedal, GöteborgLund Kungsbacka

24 Catena-aktien gick mot strömmen Catena

25 Största ägarna per 31 mars 2008 ÄgareAntal aktierRöster, % Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)3 361 00029,1 Erik Selin gruppen2 471 68821,4 Catella fonder1 426 01212,3 Länsförsäkringar fonder588 4005,1 Skandia Liv289 4002,5 Swedbank Robur fonder182 3101,6 Mellon US Tax Exempt Account94 6000,8 Odin Eiendom60 4000,5 Larona AB50 0000,4 CBLDN-Stich Shell Pensioenfonds48 8500,4 Summa tio största aktieägare8 572 66074,1 Övriga aktieägare2 991 84025,9 Totalt11 564 500100,0

26 Första kvartalet 2008 – viktiga händelser Förvärv av cirka 11 000 m 2 mark i Svågertorp, Malmö 10-årigt hyresavtal tecknades med danska Vestas Investering 65 Mkr i nytt kontor på 3 600 m 2 på Svågertorps handelsområde

27 Första kvartalet 2008 – finansiellt Q1 2008 Q1 2007 Hyresintäkter, Mkr46,146,1 Förvaltningsresultat, Mkr20,915,2 Värdeförändringar, orealiserade, Mkr-0,145,4 Värdeförändring fastigheter, realiserad, Mkr- 38,0 Periodens resultat, Mkr13,585,1 Resultat efter skatt per aktie, kr1,177,36

28 Framgångsfaktorer Strategiska lägen i fyra storstadsregioner: Stockholm, Göteborg, Öresund och Oslo Strategiska lägen som ger goda möjligheter till alternativanvändning Utvecklingsmöjligheter i befintliga fastigheter Liten effektiv organisation med lokal marknadsnärvaro Hög grad av kundanpassning och långsiktiga kundrelationer Långa hyresavtal

29 Catena Årsstämma 2008


Ladda ner ppt "Catena Årsstämma 2008. Affärsidé och övergripande mål Äga Förvalta Utveckla Stabilt växande kassaflöde God värdetillväxt Långsiktigt god totalavkastning."

Liknande presentationer


Google-annonser