Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Två enkla frågor kan urskilja en klinisk lågriskgrupp för inkontinenskirurgi Anders Kjaeldgaard, docent, överläkare, Karolinska Institutet Andelen kontinenta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Två enkla frågor kan urskilja en klinisk lågriskgrupp för inkontinenskirurgi Anders Kjaeldgaard, docent, överläkare, Karolinska Institutet Andelen kontinenta."— Presentationens avskrift:

1 Två enkla frågor kan urskilja en klinisk lågriskgrupp för inkontinenskirurgi Anders Kjaeldgaard, docent, överläkare, Karolinska Institutet Andelen kontinenta 1 år efter inkontinensoperation är det behandlingsresultat som används i ”Öppna Jämförelser”. Men resultatet minskar från 90% i den klassiska lågriskgrupp utan predisponerade faktorer till under 50% i högriskgrupper som hög ålder ( 35 och tidigare inkontinensoperation. Behandlingen av dessa högriskpatienter är ofta centraliserad, vilket kan påverka dessa klinikers resultat negativt. Eftersom case-mix kan variera avsevärt mellan olika kliniker, behövs selektion av en medelriskpopulation för mer rättvis jämförelse. 70% inkontinensopererade har samtidig trängningsinkontinens. Därför måste selektionskriterier i första hand riktas mot denna grupp Material 5327 ettårsuppföljda patienter, som opererats med TVT, TVT-O, TOT eller TVT-S och besvarat frågan om postoperativ urinläckage, har selekterats ur Gynops databas. Endast behandlingsresultatet för postoperativ kontinens redovisas och relateras till klassiska riskfaktorer som trängningsinkontinens, BMI >30, ålder < 65 år och tidigare vaginalkirurgi/hysterektomi. Konklusion Endast 1 utav 7 patienter i InkontOp.registret tillhör den traditionella lågriskgruppen för RCT med postoperativ kontinens på drygt 90%. Resten har en eller fler klassiska predisponerande faktorer som samtidig trängningsläckage, BMI >30, ålder > 65 år eller tidigare vaginalkirurgi. Ifall patienter med dagliga urinträngningar eller urinläckage på väg till toan på morgonen selekteras bort, ökas andelen postoperativt kontinenta från 68% till 81% för de inkluderade 45% som utgör en medelriskpopulation. Samma effekt ses i alla 4 klassiska högriskgrupper. Efter exklusion av patienter med trängningsinkontinens minst en gång per vecka uppnås också 81% postoperativ inkontinens. Andelen inkluderade blir dock lägre (40%). Dessa medelriskpopulationer torde vara lämpliga för rättvis jämförelse mellan kliniker med olika case-mix. Resultat Selektionskriterie Andel av totalmaterial postop kontinens efter 1år Trängningsläckage 0-4 ggr/månad 39,7%81,3% Trängningar 0-4 ggr/vecka 56,3%77,2% Hinner på toan på morgonen 68,9%75,8% Mest besvärad af ansträngingsläckaget 40,3%75,4% Ej dagl trängn + hinner morgontoan 44,4%81,0% Behandlingsresultatat i högriskgrupper efter inkludering av av patiienter som varken läcker på morgonen eller har dagliga trängningar Endast 1 av 5 patienter har ren stressinkontinens. En av 3 har tidigare genomgått vaginalkirurgi, och lika många är äldre än 65 år. Hälften är överviktiga. Samtidig trängningsinkontinens finns hos drygt 70%. Efter korrigering för dessa riskfaktorer platsar endast 1 av 7 patienter i den klassiska lågriskgruppen med drygt 90% kontinens efter 1 år. För endast ansträngningskontinenta är denna siffra dygt 85%. Men i högrisk- grupperna är endast kring 60% kontinenta efter slyngoperationen vilket reducerar behandlingsresultatet i totalmaterialet till 68,1%. Eftersom trängningsinkontinenta är den störste riskgruppen, har trängningsrelaterade variabler analyserats för inverkan på behandliings- resultatet. Vid singelfaktoranalys fås bästa resultatet efter bortselektering av patienter med trängningsinkontinens minst en gång per vecka. Andelen inkluderade patienter blir dock bara 40%. Samma behandligsresultat och högre andel inkluderade ses vid inkluderinga av patienter som varken läcker på väg till toan på morgonen eller har dagliga trängningar. Vid denna selektion ses nästan samma förbättring av behandlingsresultatet i alla högriskgrupper.


Ladda ner ppt "Två enkla frågor kan urskilja en klinisk lågriskgrupp för inkontinenskirurgi Anders Kjaeldgaard, docent, överläkare, Karolinska Institutet Andelen kontinenta."

Liknande presentationer


Google-annonser