Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visioner för vuxenutbildningen i Egentliga Finland 23.4.2009 Carola Bryggman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visioner för vuxenutbildningen i Egentliga Finland 23.4.2009 Carola Bryggman."— Presentationens avskrift:

1 Visioner för vuxenutbildningen i Egentliga Finland 23.4.2009 Carola Bryggman

2 Projekt för koordineringen av svenskspråkig vuxenutbildning i Egentliga Finland Ansökan om ESF-finansiering vid länsstyrelsen i Västra Finlands län: 27.4 – 29.5.2009 Verksamhetslinje 3: För att förbättra arbetsmarknadens funktion utvecklas olika kunskaps-, innovations- och servicesystem Medel att bevilja: ca 350 000 euro

3 Tyngdpunkter för beviljande av finansiering: -Koordinering av vuxenutbildningen i regionen -Utvecklande av samarbetet mellan yrkesutbildningsanordnarna och arbetslivet utgående från det rådande ekonomiska läget -Effektivering av verksamheten inom landskapets utbildningssektion -Verkställande av landskapets strategi för vuxenutbildningen Information om urvalskriterier: www.lansstyrelsen.fi/vastra Välj ”Bildningsavdelningen” och ”EU:s strukturfonder”www.lansstyrelsen.fi/vastra

4 Egentliga Finlands strategi för vuxenutbildningen 2009 - 2015 Länsstyrelsen i Västra Finlands län ansvarar för arbetet i samarbete med landskapets utbildningssektion Finansiering via Egentliga Finland landskapsförbund Strategin omfattar alla utbildningsstadier och båda språkgrupperna Tyngdpunkt på: - yrkesinriktad utbildning - den äldre befolkningens behov av utbildning - utbildningsbehov bland inflyttare Koordinering med strategin för näringslivet

5 Åtgärdsförslag: Kännedomen om branscher med arbetskraftsbrist ökas Läroavtalsutbildning inleds inom högskolorna - enligt AKKU-gruppens förslag och så att erfarenheter från läroavtalsutbildningen inom yrkesutbildningen utnyttjas Förutsättningarna för en portal för landskapets vuxenutbildning skapas Den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna fortsätter - erfarenheter från Kunskapslyftet

6 Inställningen till utbildning blir positivare -utbildningsanordnarna utarbetar tillsammans med arbetsgivarna och arbetstagarna modeller som underlättar deltagande i utbildning och betonar nyttan av självutveckling De underrepresenterade gruppernas deltagande i utbildning ökas -utbildningsstruktur och innehåll som beaktar behoven -männens deltagande i utbildning Lärares perioder i arbetslivet förverkligas systematiskt

7 Utbildningsanordnarna utökar lärarfortbildningen via samarbete Lärarnas handledningskunnande förstärks Gemensamma normer för individualiseringen av utbildningen utarbetas - kriterier för tillgodoräknande av kunskaper och utbildning - spelregler för examenstillfällen som ordnas utanför utbildningsenheten Ibruktagandet av en elektronisk studiebok för livslångt lärande utreds

8 Mätare för vuxenutbildningen i landskapet tas i bruk Informationsutbytet i beredskapsplaneringen säkerställs -utbildningsanordnarna skall göra beredskapsplaner -trygg inlärningsmiljö och gemensamma förfaringssätt i krissituationer och i säkerhetsplaneringen En kunskaps- och resursbank för vuxenutbildningen skapas -lärarnas kunnande kartläggs och används mångsidigt -annan service

9 Utbildningsplatserna inom vuxenutbildningen utnyttjas till fullo - en modell för hur utbildningsanordnarna gemensamt kan komma överens om användningen av utbildningsplatserna så att resurserna inte blir oanvända, flexibel användning Inom den svenskspråkiga vuxenutbildningen i Egentliga Finland förverkligas strategin i tillämpliga delar och med beaktande av de riksomfattande linjedragningar som görs inom projektet EDU-vuxen


Ladda ner ppt "Visioner för vuxenutbildningen i Egentliga Finland 23.4.2009 Carola Bryggman."

Liknande presentationer


Google-annonser