Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från lärandemål till bedömning PUK-dagen, 6 maj 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från lärandemål till bedömning PUK-dagen, 6 maj 2009"— Presentationens avskrift:

1 Från lärandemål till bedömning PUK-dagen, 6 maj 2009
Rosalind Duhs Centre for the Advancement of Learning and Teaching (CALT) University College London

2 Upplägg 09.15 - 10.15 Inledning och diskussion 10.15 - 10.30 Kaffe
Fortsättning Lunch Arbete i grupper utifrån deltagarnas egna kurser 14.30   Kaffe 15.00   Återsamling, uppsummering 16.00   Slut

3 Ett år med Bologna: ‘Vad behöver vi arbeta vidare med?’
Lärandemålsstyrd undervisning- hur då? Många har ett behov av pedagogisk utveckling när det gäller lärandemålsstyrd utbildning. Detta kan t ex göras genom: Inventering av undervisningsformer Inventering av examinationsformer. Behöver alla lärandemål examineras? Betygsättas?

4 ‘Vad behöver vi arbeta vidare med?’ Fortsättning
Precisering av betygskriterier. Hur ska sådan precisering göras då? Vari ligger G resp VG? Samverkan och erfarenhetsutbyte mellan ämnen: Hur gör ni? Hur kan t ex färdigheter och förmågor examineras?

5 Målen för dagen: baseras på ’ett år med Bologna’
Efter avslutad PUK-dag förväntas deltagarna kunna: Anpassa undervisningsformer till lärandemål Anpassa examinationsformer till lärandemål Formulera användbara betygskriterier Förklara skillnaden mellan G resp VG i det egna ämnet Beskriva ’hur andra gör’ och bedöma om det är relevant för det egna ämnet

6 Grundutbildning Högskolelagen
8 § Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

7 söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
...forts Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag (2006:173)

8 Studenternas mål Samhällsvetenskap, GU
Mest efterfrågade färdigheter är: att självständigt lösa problem, tänka kritiskt, söka och värdera information, analysera problem, argumentera och övertyga.

9 Kunskapsformer 4. Examensbeskrivningar
Kunskaper och förståelse Färdigheter och kompetenser Värderingsförmåga och förhållningssätt Olika slags kunskap utvecklas tillsammans.

10 Är ‘färdigheter och förmågor’ nya?
Kan studenten få ett godkänt resultat genom att återge kunskap?

11 MIT:s lärandemål (utdrag)
Learning Objectives* If I've done a good job as the instructor and you've put effort into the course, by the end of the semester, you should be able to: Define the major research streams in learning in higher education (cognitive psychology, constructivism, expert-novice studies, etc.). Describe three or four ways that research can be applied to STEM (science, technology, engineering, mathematics) teaching. *We will talk about how to write learning objectives. What do you notice about the characteristics of this list? For example, how is each learning objective phrased?

12 Lärandemål Nedtecknade beskrivningar av vad studenten förväntas veta, förstå, kunna, och kunna göra efter genomgången kurs. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - Hur har arbetet med lärandemål fungerat sedan ni träffades sist? Hur ser ni på lärandemålens pedagogiska konsekvenser?

13 Från lärandemål till examination
Tematiskt innehåll Perspektiv Begrepp Litteratur etc Undervisnings-former Examinations-former Betygssättning Utvärdering Kunskap och förståelse - Färdighet och förmåga Värderings-förmåga Förhållnings-sätt

14 Var i utbildningen undervisas, övas, examineras examensmålens innehåll?
Lärandemål Delkurs Examens-arbete Kunskap och förståelse - ? u/ö/e e Färdighet och förmåga Värderings-förmåga Förhåll-ningssätt

15 Fokus 1 + 2 Anpassa undervisningsformer till lärandemål
Anpassa examinationsformer till lärandemål

16 Studenten och lärandemålssystemet
lärprocessen förväntade studieresultat reliabel bedömning återkoppling bedömnings-kriterier valid examination

17 Undervisnings-och läraktiviteter
’CONSTRUCTIVE ALIGNMENT’ Inre logik i lärandemål, lärande, och examination Undervisnings-och läraktiviteter End 10.35 Examinations-former Lärandemål Röd tråd mellan lärandemål, lärande, och examination

18 Lärandemål och examinationsform
NEUROPSYKOLOGISK TEORI OCH DIAGNOSTIK 10 p: Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Självständigt planera, genomföra och avrapportera neuropsykologiska utredningar Specifikt ska studenten kunna: Beskriva nervsystemets anatomi och utveckling Analysera huvudteorierna inom neuropsykologi avseende vuxna, och belysa aktuella frågeställningar och metoder Tillämpa aktuella neuropsykologiska metoder och frågeställningar och relatera dessa till tidigare testteoretiska kunskaper Välja bland olika neuropsykologiska diagnostiska metoder avseende vuxna och barn, administrera dessa, och analysera och tolka resultaten EXAMINATIONSFORM: Utföra en neuropsykologisk utredning och avrapportera den. Skriva en analys av utredningen; motivera valet av diagnostisk metod med hänsyn till aktuella frågeställningar och beskriva hur resultattolkningen har skett. Nätburen examination

19

20 Exempel från UCL Programme Specification BSc Psychology
Översiktliga lärandemål Från Studera programmet och fundera på den inre logiken mellan lärandemål, undervisningen och examination. Finns den? (10 minuter)

21 Ett exempel: tankar bakom en kurs
Konkreta upplevelser Observation och reflektion Aktivt experimenterande Abstrakt tänkande Kolb i Hedin s

22 Studenten uppnår lärandemål genom aktivitet
Inslag Inleda Lärare och student Aktivera Lärare och student Fortsätta aktivitet Student Reflektera Student Djupdyka i materialet Student Examinera Lärare och student

23 Studenternas aktiva lärande mot lärandemålen: högskolepedagogik
EXEMPEL STEG 2 Aktivera PingPonginlägg Välj ett lärandemål var och beskriv tillhörande undervisning, examination och betygskriterier. STEG 3 Forts. Auskultationen av ett undervisningstillfälle med fokus på samma lärandemål som för steg 2 planeras, utförs och följs upp. STEG 1 Inleda PingPonginlägg om rollen som t ex högskolelärare, (psykolog), mm och personliga mål inför kursen Studentens engagemang STEG 6 Examinera Avsluta postern och förbered den för vernissagen STEG 4 Reflektera Reflektion om auskultations-tillfällena skrivs och publiceras på PingPong. STEG 5 Djupdyka i litteraturen och kom fram till ev problemlösnings-strategier. Börja förbereda postern. Läraren initierar/stödjer aktivitet Studenten utför aktivitet

24 (Vetenskaplig) utvärdering
Reflektionscykel ERFARENHET (Vetenskaplig) utvärdering Diskutera med andra End time: 11.55 TESTNING REFLEKTION Innovation Utveckla idéer Teori GENERALISERING

25 Fokus 3 + 4 Formulera användbara betygskriterier
Förklara skillnaden mellan G resp VG i det egna ämnet

26 Målrelaterad betygssättning
Studentens prestationer bedöms i förhållande till lärandemål enligt förutbestämda, tydliga betygskriterier (i princip kan en hel grupp få samma betyg)

27 Vad behövs för att sätta betyg i ett målrelaterat betygssystem?
Betygsskala och betygsgrader Målrelaterad, antal grader och benämningar Lärandemål En nedtecknad beskrivning av vad studenten förväntas kunna och kunna göra vid slutet av kursen/ utbildningen Betygskriterier En specificering av hur väl studenten behöver ha uppnått lärandemålen för respektive betyg

28 HÖGRE LÄRANDE: Vad är det? What is learning/higher order learning (HOL)?
ADOPTIVE LEARNING Knowledge transmitted ADAPTIVE LEARNING Knowledge created = HOL Knowlege and practice of Formation and generation of Facts, Assertions, Rules and Laws Personal Interpretation and Meaning Terminology, Language and Protocols Evaluation and Decisions Techniques and Procedures Arguments, Reasoning and Justification Organisation and Structure Synthesis and Conceptualisation Established Principles and Relationships Originality, Creativity and Innovation From:

29 Betygskriterier Exempel från UCL
Översiktliga betygskritier för skriftligt arbete Från Studera betygskriterierna och fundera på hur de skulle kunna fungera i praktiken. Skulle något liknande vara användbart för era kurser? (15 minuter)

30 Examination för lärande
Från:

31 Sammanfattning och slutsats
Lärandemål är en del av ett system. Inre logik mellan systemets olika delar förtydligar lärprocessen och dess förväntade resultat. Valet av läraktiviteter och examinationsformer påverkas av lärandemålen. Systemet kan utformas på ett sätt som främjar ’högre lärande’. Betygskriterier som används av lärare och student förtydligar lärarens förväntningar.

32 Efter lunch: Fokus 5 Beskriva ’hur andra gör’ och bedöma om det är relevant för det egna ämnet Arbete i grupper utifrån deltagarnas egna kurser Fundera på lärandemålen för dagen (Bild 5). Välj något/några att arbeta med utifrån dina kurser. Förbered en kort översiktlig presentation av ert arbete gärna med hjälp av blädderblock Resurs: litteratur inför dagen, types of assessment methods, exempel

33 Table 1: Students' perceptions of their teaching-learning environments (ETLQ scales) (Hounsell 2006)
Clarity Clear aims and curricular congruence Choice Choice in how and what to study Teaching Teaching which encourages understanding Feedback Clear and supportive guidance and feedback on set work Assessment Assessing understanding and critical thinking Staff Staff enthusiasm and support Students Student support Interest Interest and enjoyment

34


Ladda ner ppt "Från lärandemål till bedömning PUK-dagen, 6 maj 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser