Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Röd text = ändringar jämfört med RALS 2004 – 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Röd text = ändringar jämfört med RALS 2004 – 2007"— Presentationens avskrift:

1 Röd text = ändringar jämfört med RALS 2004 – 2007
Grön text = viktiga och ofta underskattade meningar i avtalet

2 3 § Arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen ska tillsammans kunna inhämta råd från centrala parter eller Samarbetsrådet om tillämpningen av RALS 2007–2010. Kommentar: Möjligheten bör utnyttjas när man lokalt är osäkra eller oense om tolkningar o d

3 5 § En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Kommentar: Överensstämmer med STs lönepolitik

4 6.1 § (första stycket) Arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen ska så snart som det centrala löneavtalet är träffat gemensamt planera hur arbetet med den lokala lönebildningen ska bedrivas under avtalsperioden. Kommentar: Vad som ska göras och när det ska göras – långsiktigt (se lönecirkeln på

5 En väl fungerande lokal lönebildning
6.1 § (andra stycket) En väl fungerande lokal lönebildning bör på ett naturligt sätt knyta an till arbetsgivarens planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Kommentar: första steget i lönecirkeln – förutsättningar vad gäller verksamhet, ekonomi, personalförsörjning m m

6 6.1 § (andra stycket) Den förutsätter att lokala parter genom-för ett gemensamt arbete om hur löne-principerna enligt 5 § ska tillämpas inom det egna förhandlingsområdet. I arbetet ska parterna sträva efter att så långt som möjligt uppnå samsyn. Kommentar: Förtydliga och verksamhetsanpassa sakliga grunder – och försöka bli överens

7 6.1 § (tredje stycket) Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. Kommentar: Överensstämmer med STs lönepolitik. Viktigt att åstadkomma genom partsgemensamt arbete – viktigt att följa upp.

8 6.1 § (fjärde stycket) Det gemensamma arbetet under avtalsperioden ska ta tillvara de erfarenheter som görs i samband med förberedelserna inför och genomförandet av lönerevisionerna. Kommentar: Innebär uppföljning och utvärdering av vad som görs och hur det går.

9 6.1 (femte stycket) De lokala parterna har vid tillämpningen av löneprinciperna att särskilt uppmärksamma sitt gemensamma ansvar för att det inte i något avseende uppstår osaklighet i lönesättningen, Kommentar: Stöd för integrering av lönekartläggningen i det lokala lönebildningsarbetet

10 6.1 § (femte stycket) Parterna har vidare att ta ställning till principerna för lönesättningen av de medarbetare som under viss tid inte befinner sig i arbete, som t.ex. föräldralediga. Kommentar: Tydligt att föräldralediga ska ha löneutveckling. Omfattar också t ex långtidssjuka.

11 7.1 § Genom diskussion och analys ska parterna sträva efter att bilda sig en gemensam uppfattning om myndighetens lönebild. 7.2 § I diskussionen ska parterna sträva efter att så långt möjligt uppnå samsyn. Kommentar: Förpliktelse att försöka komma överens - ömsesidigt åtagande.

12 7.2 § De sakliga grunderna för lönesättningen ska tillämpas likartat för sådana medarbetare vid myndigheten som har likartade eller näraliggande arbetsuppgifter, men som tillhör en annan arbetstagarorganisation Kommentar: Lönen ska enbart bero sakliga grunder - inte facklig tillhörighet. Ingen AG kan därmed hänvisa till t ex ”olika utrymmen” som motiv för olika lön.

13 Förhandlingsprotokoll 3 §
Lokal part kan vända sig till centrala parter, när man anser att lönebildnings-arbetet inte fungerar som avsett enligt RALS. Kommentar: Möjlighet att koppla in centrala parter om arbetsgivaren inte vill genomföra avtalsåtaganden i 5 – 7 §§

14 (protokollsanteckning borttagen)
8.2 § (protokollsanteckning borttagen) Kommentar - Arbetsrättslig analys: Genom delegering av lokala parter till chef och medarbetar så omfattas och skyddas lönen av kollektivavtalet. Lokala parter avgör hur detta ska tillämpas, t ex om och hur avstämning ska göras. Förutsättningar och spelregler för det lönesättande samtalet avgörs av lokala parter – och är en del av delegationen.

15 8.3 § (första stycket) Parterna ska gemensamt planera hur denna förhandlingsordning ska tillämpas. Kommentar: Avser i första hand hur man genomför lokal/lokala förhandlingar i förekommande fall.

16 8.3 (andra stycket) De centrala parterna förutsätter att lokala parter uppnår en förhandlingslösning vid lönerevisionen. Först sedan parterna har uttömt alla möjligheter att på egen hand sluta avtal, får ordningen enligt 8.5 användas. Kommentar: Tydligt att det inte är oenighetsutrymmet som man lokalt ska bry sig om.

17 8.5 § Om lokala parter inte vid fastställd revisions-tidpunkt, eller vid annan tidpunkt som parter-na enats om, har slutit kollektivavtal om nya löner, ska de gemensamt begära stöd från de centrala parterna i syfte att nå en överens-kommelse. Uppnås ingen överenskommelse ska en lokal lönenämnd utses enligt 8.6. Kommentar: Ytterligare inslag för att stödja förhand-lingslösning – inte tillämpning av oenighetsutrymme m m.

18 8.5 § Dess opartiske ordförande ska i första hand söka underlätta för parterna att finna en förhandlingslösning. I de fall en förhandlingslösning om nya löner inte kan åstadkommas ska lönenämnden förfara på sätt som anges i bilaga B. Kommentar: Ytterligare åtagande att förhandla - och inte tillämpa oenighetsutrymme m m

19 8.5 § I de fall en förhandlingslösning om nya löner inte kan åstadkommas ska löne-nämnden förfara på sätt som anges i bilaga B. Kommentar: Det är först nu som oenighetsutrymmet blir aktuellt att använda!

20 9 § Den lön som gällde vid ingången av avtalsperioden ska vid periodens slut ha ökat med minst kronor för en heltidsarbetande medlem. Kommentar: Samma typ av individuell löneöknings-garanti – under denna avtalsperiod är beloppet högre (förra avtalsperioden 700 kr)

21 Arbetsgivare och enskild arbetstagare
10 § Arbetsgivare och enskild arbetstagare får träffa överenskommelse om lön vid nyanställning samt om ny lön under pågående anställning om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för det. Kommentar: I huvudsak samma reglering som tidigare funnits i ALFA/AVA – samma fackliga inflytande

22 11.2 § Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till karriär och kompetensutveckling och anställningsvillkoren ska vara köns- och genusneutrala. Lokala parters arbete är av stor betydelse … Kommentar: Ingen tveksamhet – ”ska” är bindande. Avtalsstöd för att lokalt arbeta med detta och rätta till brister m m.

23 - 2,4 procent av underlaget, dock lägst 590 kronor den 1 januari 2008
Bilaga B - 2,4 procent av underlaget, dock lägst 590 kronor den 1 januari 2008 - 2,9 procent av underlaget, dock lägst 730 kronor den 1 oktober 2008 - 3,4 procent av underlaget, dock lägst 850 kronor den 1 januari 2010 Kommentar: Vid oenighet ! Först efter det att opartisk ordförande utsetts och denna misslyckats med förhandlingslösning!

24 Bilaga B Revisionsbeloppet kan alternativt beräknas som skillnaden mellan 10,2 procent och x procent av underlaget, där x är det summerade talet av löneökningsbeloppen vid alla tidigare lönerevisionstillfällen under avtalsperioden, uttryckta i procent av det vid respektive revisionstillfälle aktuella underlaget. Detta revisionsbelopp ska användas, om det överstiger revisionsbeloppet beräknat enligt huvudalternativet. Kommentar: Vid oenighet vid sista revisionen!

25 Övriga bilagor: Centralt partsarbete kring jämställdhet (C) Stöd till lokala parter vad gäller lönebildning (D) Central partsgrupp för Universitet och högskolor (F) Stöd till samverkan mellan lokala parter (G) Stöd till lokala parter vad gäller arbetstidsfrågor (H)


Ladda ner ppt "Röd text = ändringar jämfört med RALS 2004 – 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser