Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitet 2006:2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitet 2006:2"— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitet 2006:2
5 December 2006

2 KAPITEL 1 Finansiella marknader

3 Fastighetsprisutvecklingen i USA Kvartalsförändringar i procent, säsongrensad data
Diagram 1:1 Källa: Reuters EcoWin

4 Ränta på tioåriga statsobligationer Procent
Diagram 1:2 Källa: Reuters EcoWin

5 Börsutveckling Index, 2002-01-02=100
Diagram 1:3 Källa: Reuters EcoWin

6 P/E-kvot Diagram 1:4 Källa: Reuters EcoWin

7 Implicit volatilitet för aktiemarknaderna Procent
Diagram 1:5 Källa: Bloomberg

8 Faktisk konkursgrad, globalt Procentuell andel av totala antalet företag
Diagram 1:6 Källa: Reuters EcoWin

9 Kreditspreadar för företagsobligationer i USA Procentenheter
Diagram 1:7 Källa: Reuters EcoWin

10 Kreditspreadar för företagsobligationer i Europa Procentenheter
Diagram 1:8 Källa: Reuters EcoWin

11 Credit default swap Räntepunkter
Diagram 1:9 Källa: Bloomberg

12 Kreditspreadar för obligationer utgivna av tillväxtekonomier Procentenheter
Diagram 1:10 Källa: Bloomberg

13 Oljepris och råvaruprisindex USD per fat och index: februari 2000 = 100
Diagram 1:11 Källa: Reuters EcoWin

14 KAPITEL 2 De svenska bankernas låntagare

15 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring
Diagram 2:1 Källa: Riksbanken

16 Andelar olika bindningstider för hushållens nya lån Procent
Diagram 2:2 Källa: Riksbanken

17 Hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst Procent
Diagram 2:3 Källor: SCB och Riksbanken

18 Småhuspriser Index 1986 = 100 Diagram 2:4 Källa: SCB

19 Hushållens skuldsättning samt småhuspriser Index 1986 = 100
Diagram 2:5 Källor: SCB och Riksbanken

20 Köpeskillingskoefficient i riket och hushållens skulder i bolåneinstitut Årlig procentuell förändring Diagram 2:6 Källor: SCB och Riksbanken

21 Huspriser i Australien och Storbritannien Årlig procentuell förändring
Diagram 2:7 Källor: ABS och Nationwide

22 Hushållens skuldsättning i de baltiska länderna Årlig procentuell förändring
Diagram 2:8 Källor: Nationella centralbanker

23 Hushållens skuldsättning i de baltiska länderna i förhållande till BNP Procent
Diagram 2:9 Källor: Nationella centralbanker

24 Icke-finansiella företags upplåning samt placeringar Årlig procentuell förändring, tre månaders medelvärde Diagram 2:10 Källa: Riksbanken

25 Icke-finansiella företags upplåning från värdepappersmarknaden samt kreditinstitut Miljarder kronor
Diagram 2:11 Källa: Riksbanken

26 Näringslivets fasta bruttoinvesteringar samt icke-finansiella företags upplåning från kreditinstitut Årlig procentuell förändring, fyra månaders medelvärde Diagram 2:12 Källor: SCB och Riksbanken

27 Skulder i relation till totala tillgångar i börsnoterade företag Andel företag i procent
Diagram 2:13 Källor: Bloomberg och Riksbanken

28 Räntetäckningsgrad och skuld- sättningsgrad i små och stora företag Andel företag i procent
Diagram 2:14 Källor: UC AB och Riksbanken

29 Avkastning på eget kapital i börsnoterade företag Andel företag i procent
Diagram 2:15 Källor: Bloomberg och Riksbanken

30 Antal företagskonkurser fördelat efter företagsstorlek Tolvmånaders glidande medelvärde
Diagram 2:16 Källa: SCB

31 Förväntade konkurssannolikheter för börs-noterade icke-finansiella företag, branschvis Procent
Diagram 2:17 Källa: Moody’s KMV

32 Förväntade konkurssannolikheter för börsnoterade icke-finansiella företag Procent
Diagram 2:18 Källa: Moody’s KMV

33 Andel börsnoterade företag med en konkurssannolikhet på 1 procent eller mer Procent
Diagram 2:19 Källor: Moody´s KMV och Riksbanken

34 Företagens utestående kreditvolym i de baltiska länderna samt i Sverige i förhållande till BNP Procent Diagram 2:20 Källor: Nationella centralbanker

35 Genomsnittlig räntetäckningsgrad och skuld-sättningsgrad för börsnoterade fastighetsföretag Kvot
Diagram 2:21 Källor: Årsredovisningar och Riksbanken

36 Förväntade konkurssannolikheter för börsnoterade fastighetsföretag Procent
Diagram 2:22 Källa: Moody´s KMV

37 Reala priser för kontorslokaler i citylägen Index 1981 = 100
Diagram 2:23 Källor: Newsec AB och Riksbanken

38 Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen Procent
Diagram 2:24 Källor: NewSec AB och Riksbanken

39 Genomsnittligt direktavkastningskrav på kontorsfastigheter i citylägen Procent
Diagram 2:25 Källor: Newsec AB och Ecowin

40 KAPITEL 3 Utvecklingen i bankerna

41 Implicit volatilitet för bankaktier 10 dagars glidande medelvärde, procent
Diagram 3:1 Källor: Bloomberg och Riksbanken

42 Bidrag till räntabilitet på eget kapital före skatt Procent
Diagram 3:2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

43 Resultat före kreditförluster samt kreditförluster, netto, i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, 2006 års priser Diagram 3:3 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

44 Storbankernas resultat Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor
Diagram 3:4 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

45 Storbankernas kostnadseffektivitet Procent
Diagram 3:5 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

46 Räntabilitet på eget kapital efter skatt Procent
Diagram 3:6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

47 Storbankernas räntenettomarginal samt räntedifferens på svensk bankinlåning respektive bank- och hypoteksutlåning Fyra kvartals glidande medelvärde, procent Diagram R1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

48 Värdepappersrelaterade provisionsintäkter i stor- bankerna samt omsättning på Stockholmsbörsen Miljoner kronor och index, 1997=100 Diagram R2 Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och Riksbanken

49 Utlåning till svenska hushåll från kreditinstitut Årlig procentuell förändring
Diagram 3:7 Källa: Riksbanken

50 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet Index: 2005:3 = 100
Diagram 3:8 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

51 Reserveringar för konstaterade och befarade kreditförluster som andel av utlåning Summerat över fyra kvartal, procent Diagram 3:9 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

52 Kreditförluster, netto, som andel av utlåning Procent
Diagram 3:10 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken.

53 Primärkapitalrelation Procent
Diagram 3:11 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

54 Primärkapitalrelation för de nordiska storbankerna Procent
Diagram 3:12 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

55 Inlåning respektive utlåning i storbankerna Miljarder kronor
Diagram 3:13 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

56 Värdepappersupplåning i storbankernas svenska banker och bostadsinstitut, valutafördelat Procent
Diagram 3:14 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

57 Den storbank som har lägst primärkapitalrelation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Diagram 3:15 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

58 Den storbank som har lägst primärkapitalrelation efter att dess största motpart ställt in sina betalningar Procent Diagram 3:16 Källa: Riksbanken

59 Bankernas resultat enligt scenariot i de baltiska länderna Förväntat resultat minus förändringen i förväntad förlust, miljoner kronor Diagram 3:17 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

60 Kreditrisktäckning enligt scenariot i de baltiska länderna Procent
Diagram 3:18 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

61 Bankernas resultat enligt scenariot om vändning i kreditcykeln Förväntat resultat minus förändringen i förväntad förlust, miljoner kronor Diagram 3:19 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

62 Kreditrisktäckning enligt scenariot om vändning i kreditcykeln Procent
Diagram 3:20 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

63 ARTIKEL Handeln med kreditderivat och implikationer för finansiell stabilitet

64 Globalt utestående volymer på kreditderivatmarknaden Miljarder USD, utestående stock, slutet av respektive period Diagram 1 Källa: Fitch Ratings

65 Underliggande referenstillgångar i CDS-kontrakt 2005 Procent
Diagram 2 Källa: Fitch Ratings

66 Premier i CDS-index Hundradels procentenheter
Diagram 3 Källa: Bloomberg

67 Kreditspreadar för högavkastande obligationer utgivna i Europa och USA Procentenheter
Diagram 4 Källor: Reuters EcoWin och Bloomberg


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitet 2006:2"

Liknande presentationer


Google-annonser