Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Risk- och sårbarhet för dricksvattenförsörjning Boden den 9-10 mars 2010 Länsstyrelsen om vattenskyddsområden Malin Andersson Länsstyrelsen i Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Risk- och sårbarhet för dricksvattenförsörjning Boden den 9-10 mars 2010 Länsstyrelsen om vattenskyddsområden Malin Andersson Länsstyrelsen i Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 Risk- och sårbarhet för dricksvattenförsörjning Boden den 9-10 mars 2010 Länsstyrelsen om vattenskyddsområden Malin Andersson Länsstyrelsen i Norrbotten

2 Krav på vattenskydd: Vattendirektivet Innehåller direkta krav på att skydd för vattentäkter skall finnas. Krav på ”fullgott skydd” – befintliga skydd kan behöva revideras. Miljömålen Senast år 2009 ska skyddsområde och skyddsbestämmelser ha upprättats för alla allmänna och större enskilda vattentäkter.

3 Hur ser det ut idag? Många vattentäkter saknar eller har ett äldre otillräckligt vattenskydd. Många vattenskyddsområden är avgränsade utifrån administrativa gränser snarare än från naturgivna förutsättningar. Riskinventeringar och riskanalyser i ansökningar om fastställelse av vattenskyddsområde är ofta begränsade.

4 Hur ser det ut idag? Forts. Många befintliga vattenskyddsområden har äldre inaktuella föreskrifter som behöver uppdateras Skyddsföreskrifterna kan vara otydliga och svårtolkade Innehållet och formuleringarna på skyddsföreskrifterna varierar mycket i länet trots likartat skyddsbehov.

5 Hur bör ett bra skydd för dricksvattnet se ut? Bland annat: Vattenskyddsområde - avgränsat efter tillrinningsområdet. Skyddsföreskrifter - anpassade efter lokala förhållanden Beredskapsplan bör finnas

6 Avgränsning av skyddsområde Ur allmänna råd till 7 kap. 21 § miljöbalken: Ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens tillrinningsområde såvida beslutsunderlaget inte visar att skyddssyftet kan uppnås genom fastställande av ett mindre vattenskyddsområde.

7 Avgränsning av skyddsområde Vattenskyddsområden som är mindre än tillrinningsområdet bör endast fastställas efter en noggrann bedömning av nuvarande och ev. framtida riskobjekt samt naturliga och tekniska barriärerna. Utgå ifrån värsta scenariot. Ta till säkerhetsmarginaler!

8 Skyddsföreskrifter Ur allmänna råd till 7 kap. 21 § miljöbalken: Föreskrifter för vattenskyddsområden bör utformas så att de säkerställer ett tillräckligt skydd på både kort och lång sikt. Föreskrifterna bör anpassas efter lokala förhållanden.

9 Skyddsföreskrifter Forts. ur allmänna råd till 7 kap. 21 § miljöbalken: Föreskrifterna kan behöva utformas så att de medför långtgående inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. I föreskrifterna bör beaktas konsekvenserna både av plötsliga och kontinuerliga utsläpp från föroreningskällor. Det kan gälla såväl punktkällor som diffusa föroreningskällor.

10 Skyddsföreskrifterna Utformas så att de är tydliga och lätta att förstå dels för allmänheten och dels för tillsynsmyndigheten så att efterlevnaden av föreskrifterna kan kontrolleras. Ska innehålla förbud, tillstånd, anmälan.

11 Beredskapsplan Bör finnas redovisad vid ansökan om vattenskyddsområde. Dock inget krav för fastställelse. Planen ska redovisa konkreta åtgärder som ska vidtas vid olycka, översvämning, långvarig torka m.m. i syfte att förebygga och minska konsekvenserna för drickvattenförsörjningen. Data om de geologiska och hydrogeologiska förhållandena är viktigt för att utföra effektiva instanser.


Ladda ner ppt "Risk- och sårbarhet för dricksvattenförsörjning Boden den 9-10 mars 2010 Länsstyrelsen om vattenskyddsområden Malin Andersson Länsstyrelsen i Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser