Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT i organisationer och databasteknik, 2I-1033

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT i organisationer och databasteknik, 2I-1033"— Presentationens avskrift:

1 IT i organisationer och databasteknik, 2I-1033
Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling

2 Vad är ett informationssystem?
Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning VERKSAMHET avbildar ANVÄNDARE INFORMATIONS SYSTEM presenterar

3 Exempel på informationssystem
Ordermottagning Lagerhantering Fakturering Platsbokning Flygresor Medicinska behandlingar Personaladministration Banksystem Informations system

4 Typer av system TRANSFORMATIONS SYSTEM REAKTIVA SYSTEM signalerar
till påverkar

5 Varför informationssystem?
1. KOORDINERA AKTIVITETER 2. KONTROLLERA, ÖVERVAKA 3. GE UNDERLAG FÖR BESLUT 4. EFFEKTIVISERA, AUTOMATISERA 5. NYA TJÄNSTER/PRODUKTER 6. NYA ORGANISATIONSFORMER Strategisk Taktisk Operationell Organisationsnivåer

6 Nya organisationsformer
Virtuella företag Marknadsplatser Consumer Retailer Supplier

7 Egenskaper hos informationssystem
Komplexitet hos algoritmer Låg Hög IS Kompilatorer Numerisk analys Grafisk presentation Komplexitet hos datastrukturer Låg Hög Numerisk analys IS

8 Egenskaper hos informationssystem
Grad av kontroll över omgivningen Låg Hög IS Processkontrollsystem Interaktion med människor och organisation Låg Hög Kompilatorer Vissa kontrollsystem IS

9 Definition av informationssystem
DATORISERAT SYSTEM SOM STÖDJER KOMMUNIKATION AV FORMALISERAD INFORMATION INOM EN ORGANISATION

10 Klassifikation av informationssystem
Beslutstyp Vilka typer av beslut som systemet stödjer Strategiska Taktiska Operationella Funktioner Vilken funktion i organisationen som systemet stöder Marknadsföring Tillverkning och tjänster Ekonomi Personal Structured decisions. Routine, require minimal judgment, focus on day-to-day operations. Semistructured decisions that support tactical goals. Often made by middle managers. Unstructured. Rely heavily on intuition, judgment, and experience. Usually made by top-level managers and executives.

11 Typer av beslutsstödssystem
Transaction Processing Systems (TPS) Alla dessa system stödjer besluts- fattande INFORMATIONS- BEHOV Management Information Systems (MIS) Intelligent Support Systems (ISS)

12 TPS - system som hanterar och lagrar transaktioner
Transaktion: ett utbyte mellan två parter Uttag från bankkonto Förfrågan om pris på en produkt Beställning av en vara Hur ett TPS hanterar en transaktion Step 1 Step 2 Step 3 Step 2 Mata in data Validera data Bearbeta data Lagra data

13 MIS - system som bevakar den interna verksamheten
Sammanfattningsrapport - aggregerar data från många transaktioner och presenterar dem i ett koncist format Månatlig försäljning Årlig personalomsättning Avvikelserapport - beskriver avvikelser mellan prognos och faktiskt utfall Budgetöverskridande Försäljningsminskning

14 ISS - Intelligenta StödSystem
ISS - system som stödjer ledningen på högre nivåer att fatta beslut om ostrukturerade problem Decision Support Systems (DSS) Executive Information Systems (EIS) Beslut på en högre nivå - både strukturerade och ostrukturerade aspekter Offert Strukturerat: självkostnad, produktionsbeläggning Ostrukturerar: Konkurrenternas priser, PR-värde att få en kund TPS och MIS

15 DSS - modell för beslutsstöd
Intern data “What-if” analys Måluppfyllelse Riskbedömning What-if Vad händer om råvarupriset ökar 5%? Vad händer med marknadsandelen om priset höjs 10%? Vad händer med vinsten om vi tar bort de 10 mest olönsamma produkterna? Hur kan vi nå 10% ökad omsättning genom att - öka marknadsandelen - öppna nya marknader Beslutsmodeller Extern data

16 EIS - Executive Information Systems
EIS - system som kan användas för att interaktivt analysera och presentera stora mängder information Drill-down Grafisk presentation Visa omsättning per region under året Visa omsättning per produkt för viss region Visa omsättning per månad för viss produkt och region

17 Samband mellan TPS, MIS och ISS
Omvärlds- bevakning ISS: ger stöd för komplexa beslut Strategisk MIS: genererar rap- porter om företaget Taktisk TPS: hanterar transaktioner Operationell

18 Organisatoriska funktioner
En funktion är en enhet inom en organisation som utför ett antal relaterade aktiviteter. Vanligen kräver dessa aktiviteter en viss kompetens eller specifik utrustning. Funktioner på ett universitet System administration Vakt- mästeri Kurs registrering Undervisning

19 IS för marknadsföring System som stödjer försäljning, marknadsföringskampanjer, marknadsanalys, m.m. CRM (Customer Relationship Management) System för försäljningsanalys

20 IS för tillverkning och tjänster
System som stöder inköp, kvalitetskontroll, lagerhantering, produktionsplanering, m.m. Logistiksystem Materialförsörjningssystem

21 IS för ekonomi System som tillhandahåller finansiell information som underlag för beslut Intern och extern redovisning Ordermottagning Fakturering

22 IS för personaladministration
System som stöder planering, samordning, administration och ledning av personal Lönesystem Kompetensdatabas

23 Processer En process är en sekvens av aktiviteter som resulterar i ett värde för en kund. Ofta behöver resurser från olika funktioner användas för att genomföra en process.

24 Processer korsar funktioner
Kurs System administration Vakt- mästeri Kurs registrering Undervisning

25 Funktioner och IS Varje informationssystem stöder sin egen funktion
Personal FoU Marknad Produktion Tjänster Ekonomi Varje informationssystem stöder sin egen funktion

26 Integrerade informationssystem
Order- hantering Kund- tjänster Ekonomi- rapportering FoU Marknad Produktion Tjänster Personal Produkt- utveckling Ekonomi

27 Realisering av informationssystem
DATABASER Datastruktur Applikationsprogram RAD och IDE Visuella modelleringsspråk Frågespråk Rapportgenerator Formulärhanterare Generellt programmeringsspråk Data dictionary

28 Informationssystemarkitektur
VERKLIGHET Händelse- meddelanden INFORMATIONSSYSTEM Frågor Konceptuellt schema Informations processor Informations bas Svar

29 Komplexitet i systemutveckling
Applikationsområdet komplext Storlek Oklar begreppsvärld Motstridiga krav Föränderliga krav Utvecklingsprocessen svårstyrd Många personer inblandade Olika kategorier av personer inblandade Projektstyrningsproblem Avsaknad av standarder "Uppfinna hjulet på nytt" Jämför med andra konstruktionsområden

30 Metoder för systemutveckling
VATTENFALLSMETODER FÖR- STUDIE ANALYS Motiv: - Strukturera utvecklingsarbetet - Underlätta uppföljning och utvärdering DESIGN IMPLEMEN- TERING

31 Rational Unified Process

32 Phases Inception: beskriv systemets mål och affärsnytta samt projektets omfattning Elaboration: specificera systemets egenskaper och arkitektur Construction: realisera och testa systemet Transition: sätt systemet i drift

33 Business Modelling Syfte: att förstå organisationen samt de behov och problem som systemet skall lösa Leverabler: use cases, objektmodeller, dynamiska modeller

34 Requirements Syfte: att ta fram de krav som skall ställas på systemet, särskilt vilken funktionalitet som skall tillhandahållas Leverabler: detaljerade use cases som visar hur aktörer kommunicerar med systemet

35 Analysis and Design Syfte: att beskriva hur systemet skall realisera funktionaliteten, att beskriva mjukvaruarkitekturen, att skapa specifikationer som styr implementering och test Leverabler: klassdiagram, dynamiska modelller, paketstrukturer

36 Implementation, Test, and Deployment
Implementation: programmering och integration av mjukvarukomponenter Test: test att funktionaliteten uppfylls samt att komponenter och delsystem interagerar korrekt Deployment: drifttagande av systemet i produktionsmiljö

37 Supporting Workflows Configuration management: att upprätthålla systemets integritet under utvecklingen, versionshantering Project management: planering, bemanning, uppföljning, riskhantering Environment: sätta upp och underhålla projektets infrastruktur

38 Systemaspekter MÅL uttrycker önskvärda tillstånd hos styr påverkar
HAND- LINGAR OBJEKT

39 Funktionsanalys Funktion: aktivitet som utförs av en enhet inom en organisation Exempel på funktioner (biblioteksverksamhet): Inköp av böcker Utlåning av böcker Återkrav av böcker Funktionsanalys syftar till att: Identifiera samtliga funktioner i en organisation Avgöra vilken information varje funktion behöver Avgöra vilken information varje funktion skapar Beskriva informationsflödet mellan funktionerna Beskriva informationsflödet mellan en organisation och dess omgivning

40 Dataflödesdiagram Bokinfo Budgetinfo Lev.info Beställnings rutin
mottagande Katalog- kontroll Budget kontroll An- ställd Bok- handel

41 Objektanalys Objekt: ting eller företeelse som förekommer i en verksamhet Exempel på objekt (biblioteksverksamhet): Böcker Låntagare Boklån Bokhandlare Objektanalys syftar till att: Identifiera alla objekt som uppträder i en verksamhet Beskriva objektens egenskaper Beskriva sambanden mellan objekten Uppställa regler som gäller för objekten Beskriva de händelser som påverkar objekten

42 Konceptuellt schema titel ISBN namn beställer BOK PERSON låntagare av
nr KOPIA avser datum Regler: En person får låna högst tio böcker Händelser: Bokbeställning, boklån

43 IS Development, Acquisition, and Support People and Organisation
Business and Requirements Mod. Analysis and Design Project Management Maintenance People and Organisation Business and IT Alignment Process Improvement Change Management Ethical Aspects of IS/IT IS Investment and Evaluation Created by Information for Knowledge Work, Customer Satisfaction, and Business performance Use of Information in Organisations Knowledge Management Decision Support Process Support Organisational Interoperability empowers Information and Commu- nication Technology Databases Software Hardware Telecommunication automates and leverages Operations and Network Management Production and Operations Service and Help Desk Security and Control Infrastructure Management provides

44 Kursens mål Kunskaper om och förståelse för informationsteknikens strategiska betydelse för organisationers operativa verksamhet, administrativa styrning och strategiska ledning Inblick i hur IT kan användas i organisationer och kunskap om metoder och hjälpmedel att utreda organisationers behov och användning av IT Kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av informationssystem Färdigheter i tillämpning av databasteknik


Ladda ner ppt "IT i organisationer och databasteknik, 2I-1033"

Liknande presentationer


Google-annonser