Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT i organisationer och databasteknik, 2I-1033 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT i organisationer och databasteknik, 2I-1033 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling."— Presentationens avskrift:

1 IT i organisationer och databasteknik, 2I-1033 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling

2 Vad är ett informationssystem? Informationssystem: datoriserat system som stödjer en organisations informationsförsörjning INFORMATIONS SYSTEM VERKSAMHET avbildar presenterar ANVÄNDARE

3 Exempel på informationssystem Ordermottagning Lagerhantering Fakturering Platsbokning – Flygresor – Medicinska behandlingar Personaladministration Banksystem Informations system

4 Typer av system TRANSFORMATIONS SYSTEM signalerar till påverkar REAKTIVA SYSTEM

5 Varför informationssystem? 1. KOORDINERA AKTIVITETER 2. KONTROLLERA, ÖVERVAKA 3. GE UNDERLAG FÖR BESLUT 4. EFFEKTIVISERA, AUTOMATISERA 5. NYA TJÄNSTER/PRODUKTER 6. NYA ORGANISATIONSFORMER Operationell Taktisk Strategisk Organisationsnivåer

6 Nya organisationsformer Virtuella företag Marknadsplatser ConsumerRetailerSupplier

7 Egenskaper hos informationssystem Komplexitet hos algoritmer LågHög ISKompilatorer Numerisk analys Grafisk presentation LågHög IS Numerisk analys Komplexitet hos datastrukturer

8 Egenskaper hos informationssystem Grad av kontroll över omgivningen LågHög ISProcesskontrollsystem LågHög IS Kompilatorer Vissa kontrollsystem Interaktion med människor och organisation

9 Definition av informationssystem DATORISERAT SYSTEM SOM STÖDJER KOMMUNIKATION AV FORMALISERAD INFORMATION INOM EN ORGANISATION

10 Klassifikation av informationssystem Beslutstyp Vilka typer av beslut som systemet stödjer –Strategiska –Taktiska –Operationella Funktioner Vilken funktion i organisationen som systemet stöder –Marknadsföring –Tillverkning och tjänster –Ekonomi –Personal

11 Typer av beslutsstödssystem Transaction Processing Systems (TPS) Management Information Systems (MIS) Intelligent Support Systems (ISS) INFORMATIONS- BEHOV Alla dessa system stödjer besluts- fattande

12 TPS - system som hanterar och lagrar transaktioner Mata in data Step 1 Validera data Step 2 Bearbeta data Step 3 Transaktion: ett utbyte mellan två parter Uttag från bankkonto Förfrågan om pris på en produkt Beställning av en vara Hur ett TPS hanterar en transaktion Lagra data Step 2

13 MIS - system som bevakar den interna verksamheten Sammanfattningsrapport - aggregerar data från många transaktioner och presenterar dem i ett koncist format –Månatlig försäljning –Årlig personalomsättning Avvikelserapport - beskriver avvikelser mellan prognos och faktiskt utfall –Budgetöverskridande –Försäljningsminskning

14 ISS - Intelligenta StödSystem ISS - system som stödjer ledningen på högre nivåer att fatta beslut om ostrukturerade problem –Decision Support Systems (DSS) –Executive Information Systems (EIS)

15 DSS - modell för beslutsstöd Intern data Extern data Beslutsmodeller “What-if” analys Måluppfyllelse Riskbedömning

16 EIS - Executive Information Systems EIS - system som kan användas för att interaktivt analysera och presentera stora mängder information –Drill-down –Grafisk presentation

17 ISS: ger stöd för komplexa beslut Samband mellan TPS, MIS och ISS TPS: hanterar transaktioner Omvärlds- bevakning MIS: genererar rap- porter om företaget Operationell Taktisk Strategisk

18 Organisatoriska funktioner En funktion är en enhet inom en organisation som utför ett antal relaterade aktiviteter. Vanligen kräver dessa aktiviteter en viss kompetens eller specifik utrustning. Funktioner på ett universitet Vakt-mästeriKursregistreringUndervisningSystemadministration

19 IS för marknadsföring System som stödjer försäljning, marknadsföringskampanjer, marknadsanalys, m.m. –CRM (Customer Relationship Management) –System för försäljningsanalys

20 IS för tillverkning och tjänster System som stöder inköp, kvalitetskontroll, lagerhantering, produktionsplanering, m.m. –Logistiksystem –Materialförsörjningssystem

21 IS för ekonomi System som tillhandahåller finansiell information som underlag för beslut –Intern och extern redovisning –Ordermottagning –Fakturering

22 IS för personaladministration System som stöder planering, samordning, administration och ledning av personal –Lönesystem –Kompetensdatabas

23 Processer En process är en sekvens av aktiviteter som resulterar i ett värde för en kund. Ofta behöver resurser från olika funktioner användas för att genomföra en process.

24 Vakt-mästeriKursregistreringUndervisningSystemadministration Processer korsar funktioner Kurs

25 Funktioner och IS FoUMarknadProduktionTjänsterEkonomiPersonal Funktioner Informations- system Varje informationssystem stöder sin egen funktion

26 Integrerade informationssystem Order- hanteri ng Kund- tjänster Ekonomi- rapporteri ng FoUFoUFoUFoU Mark nad Produk tion Tjän ster Pers onal Produkt- utveckling Ekonomi

27 Realisering av informationssystem DATABASER – Datastruktur – Applikationsprogram RAD och IDE – Visuella modelleringsspråk – Frågespråk – Rapportgenerator – Formulärhanterare – Generellt programmeringsspråk – Data dictionary

28 Informationssystemarkitektur VERKLIGHET INFORMATIONSSYSTEM Informations processor Konceptuellt schema Informations bas Händelse- meddelanden Frågor Svar

29 Komplexitet i systemutveckling Applikationsområdet komplext – Storlek – Oklar begreppsvärld – Motstridiga krav – Föränderliga krav Utvecklingsprocessen svårstyrd – Många personer inblandade – Olika kategorier av personer inblandade – Projektstyrningsproblem Avsaknad av standarder – "Uppfinna hjulet på nytt" – Jämför med andra konstruktionsområden

30 Metoder för systemutveckling VATTENFALLSMETODER FÖR- STUDIE ANALYS DESIGN IMPLEMEN- TERING Motiv: - Strukturera utvecklingsarbetet - Underlätta uppföljning och utvärdering

31 Rational Unified Process

32 Phases Inception: beskriv systemets mål och affärsnytta samt projektets omfattning Elaboration: specificera systemets egenskaper och arkitektur Construction: realisera och testa systemet Transition: sätt systemet i drift

33 Business Modelling Syfte: att förstå organisationen samt de behov och problem som systemet skall lösa Leverabler: use cases, objektmodeller, dynamiska modeller

34 Requirements Syfte: att ta fram de krav som skall ställas på systemet, särskilt vilken funktionalitet som skall tillhandahållas Leverabler: detaljerade use cases som visar hur aktörer kommunicerar med systemet

35 Analysis and Design Syfte: att beskriva hur systemet skall realisera funktionaliteten, att beskriva mjukvaruarkitekturen, att skapa specifikationer som styr implementering och test Leverabler: klassdiagram, dynamiska modelller, paketstrukturer

36 Implementation, Test, and Deployment Implementation: programmering och integration av mjukvarukomponenter Test: test att funktionaliteten uppfylls samt att komponenter och delsystem interagerar korrekt Deployment: drifttagande av systemet i produktionsmiljö

37 Supporting Workflows Configuration management: att upprätthålla systemets integritet under utvecklingen, versionshantering Project management: planering, bemanning, uppföljning, riskhantering Environment: sätta upp och underhålla projektets infrastruktur

38 Systemaspekter MÅL OBJEKT HAND- LINGAR styr påverkar uttrycker önskvärda tillstånd hos

39 Funktionsanalys Funktion: aktivitet som utförs av en enhet inom en organisation Exempel på funktioner (biblioteksverksamhet): – Inköp av böcker – Utlåning av böcker – Återkrav av böcker Funktionsanalys syftar till att: – Identifiera samtliga funktioner i en organisation – Avgöra vilken information varje funktion behöver – Avgöra vilken information varje funktion skapar – Beskriva informationsflödet mellan funktionerna – Beskriva informationsflödet mellan en organisation och dess omgivning

40 Dataflödesdiagram Beställnings mottagande Katalog- kontroll Budget kontroll BokinfoBudgetinfo An- ställd Bok- handel Beställnings rutin Lev.info

41 Objektanalys Objekt: ting eller företeelse som förekommer i en verksamhet Exempel på objekt (biblioteksverksamhet): –Böcker –Låntagare –Boklån –Bokhandlare Objektanalys syftar till att: –Identifiera alla objekt som uppträder i en verksamhet –Beskriva objektens egenskaper –Beskriva sambanden mellan objekten –Uppställa regler som gäller för objekten –Beskriva de händelser som påverkar objekten

42 Konceptuellt schema PERSON LÅN BOK KOPIA låntagare avser av beställer namn datum titel ISBN nr Regler: En person får låna högst tio böcker Händelser: Bokbeställning, boklån

43 IS Development, Acquisition, and Support Business and Requirements Mod. Analysis and Design Project Management Maintenance People and Organisation Business and IT Alignment Process Improvement Change Management Ethical Aspects of IS/IT IS Investment and Evaluation Information and Commu- nication Technology Databases Software Hardware Telecommunication Operations and Network Management Production and Operations Service and Help Desk Security and Control Infrastructure Management Information for Knowledge Work, Customer Satisfaction, and Business performance Use of Information in Organisations Knowledge Management Decision Support Process Support Organisational Interoperability provides automates and leverages Created byempowers

44 Kursens mål Kunskaper om och förståelse för informationsteknikens strategiska betydelse för organisationers operativa verksamhet, administrativa styrning och strategiska ledning Inblick i hur IT kan användas i organisationer och kunskap om metoder och hjälpmedel att utreda organisationers behov och användning av IT Kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av informationssystem Färdigheter i tillämpning av databasteknik


Ladda ner ppt "IT i organisationer och databasteknik, 2I-1033 Introduktion till informationssystem - användning, teknik och utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser