Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uusi. 31.3.20152Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uusi. 31.3.20152Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland."— Presentationens avskrift:

1 uusi

2 31.3.20152Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

3 Främjande av kommunernas välfärds- och säkerhets- planering 31.3.2015Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland3 Miljöskydd KOMMUNEN = en livskraftig miljö Utvärdering av basservicen Utveckling av bildningsväsendet,informationsstyr- ning och proaktiv tillsyn Tillsyn över social- och hälsovårdstjänster inklusive tillgång till kompetent arbetskraft och proaktiv granskning av markplanering Främjande av hälsa Missbrukarvård och förebyggande av våld Arbetarskydd/sä kerhetsledning, Arbetshälsa, Infrastruktur, en trygg och trivsam miljö Kompetent arbetskraft Offentliga och privata tjänster Närings- livet Miljö- och hälsovård Våren 2014 reder LSSAVI ut a) hurdana kontaktnätverk som skapats med kommunerna, b) hurdana modeller/former för kommunsamarbete används inom olika teman/ärenden och c) utifrån de föregående huruvida de använda rutinerna är bra eller om de borde utvecklas och samordnas.

4 En livskraftig kommun (en produktiv miljö) Infrastruktur, en trygg och trivsam miljö Kompetent arbetskraft Tjänster – offentliga och privata Näringslivet En välmående, trygg och livskraftig miljö Nuläge 2013 En välmående, trygg och livskraftig miljö Vision 2020  Fullmäktigespecifika åtgärdsprogram 2013–2016 och 2017–2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31.3.2015Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland4 FRÄMJANDE AV KOMMUNERNAS VÄLFÄRDS- OCH SÄKERHETSPLANERING FRÄMJANDE AV KOMMUNERNAS VÄLFÄRDS- OCH SÄKERHETSPLANERING

5 Verksamhetsstyrningssystem för välfärdstjänster och säkerhet i en dynamisk kommun (produktiv miljö) c/o LSSAVI 5 MINISTERIER, CENTRALA ÄMBETSVERK REGIONFÖRVALT NING KOMMUNER/ /huvudsaklig inmatare) ELEKTRONISKT MEBORGARRÅD ANHÖRIGAS OBSERVATIONER TJÄNSTELEVERANTÖ RERS ELEKTRONISKA OBSERVATIONSSYS- TEM MEDBORGARNAS SÄKERHETS- OBSERVATIONER ELEKTRONISKT OBSERVATIONSSYS- TEM FÖR VÄLFÄRDSTJÄNSTER- NAS INSPEKTÖRER KOD FÖR OMSORG AVTALADE kvantitativa välfärds- och säkerhetsindikatorer: fundament för den elektroniska välfärds- och säkerhetsrapporten Dynamisk, elektronisk VÄLFÄRDS- OCH SÄKERHETS- PLATTFORM (geodatadimension) Kommunal välfärds- och säkerhetsrapport vart 4:e år/ Kommunal välfärds- och säkerhetsrapport vart 4:e år/ Adekvat välfärds- och säkerhets- information : lägesbild för ministerier, centrala ämbetsverk, regionförvaltning och kommuner Historisk utveckling, trender Prognoser visioner, jämförelser Kvalitativa välfärds- och säkerhets- indikatorer Data bank er Utveckling: Kommunförbundet (+ Terps) och PATIO = Verksamhetsstyrningssystem för välfärd och säkerhet LSSAVI 2010

6 31.3.2015Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland/Verksamhetsstyrningssystem för välfärd och säkerhet6 Kommunen, huvudsaklig inmatare av information Andra inmatare av information MINISTERIER, CENTRALA ÄMBETSVERK REGIONFÖRVALTNING, SAMKOMMUNER Elektronisk välfärds- och säkerhetsrapport Medbor- gare PATIO – POSITIONERINGSBASERAT VERKSAMHETSSTYRNINGSSYSTEM FÖR VÄLFÄRD OCH SÄKERHET Jämförbar och behovsinriktad dynamisk information om data och tidsserier Data- banker ÖVERFÖRING AV INFORMATION VIA DEN ELEKTRONISKA VÄLFÄRDSRAPPORTEN Vision för verksamhetsstyrningssystemet för välfärd och säkerhet

7 8.1.2013Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Värdeprocess i den blå boken ”Målet är att stärka livskontrollen och minska marginaliseringen” exempel Koden för omsorg Knowhow – Get a Life!

8 Bygger på finländskt innovationsdatasyst em Johanna Sorvettula/Marja- Riitta Vest 8 Barn/ ung Myndighet: Skolan, Ungdomsväsen det, Socialväsendet Polisen etc. Förebyggande av marginalisering Diskutera och stöd Tredje sektorn bry dig Aktualiserat bekymmer Stödåtgärder om vilka avtalas med barnet och den unga och livskontroll omsorg Omsorg Myndighet bry dig KODEN FÖR OMSORG – modell för tidigt ingripande Barn/ ung Pilotprojekt startar 2014

9  I samarbete med Expo Österbotten Ab Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 20–21.11.2013 Botniahallen, Korsholm/Vasa I samband med Knowhow-mässan årets viktigaste välfärds- och säkerhetskonferens och - evenemang – Get a life!

10 media KNOWHOW – GET A LIFE! – Mäss- och konferensevenemang som kombinerar ungas välfärd och säkerhet, rekrytering och livskontroll

11 31.3.2015Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland11

12 SAMARBETSGRUPP FÖR ÖVERGRIPANDE SÄKERHET Ordf. LSSAVI Samordning av planer och verksamhet Sekretariat Ordf. LSSAVI Regionala försvarskurser Missbrukarvård Förebyggande av våld och brott Bekämpning av våldsam extremism Förebyggande av marginalisering och stärkning av delaktighet Utveckling av säkerheten i vardagen och boendet inklusive planering av den bebyggda miljön Mångkultur, invandring Bekämpning av våldsam extremism Regionala beredskapskommittéer Beredskapsplanering i kommuner Säkerhetsplanering inom kommuner/ offentlig förvaltning Beredskapsplanering i företag Säkerhetsplanering i företag Övergripande försvarsarbete Ideellt Utbildningsmässigt Handräckning Individens välbefinnande Fokus på övergripande säkerhetsplanering Utveckling av säkerhetskompetens Omsorg om individers trygghetskänsla och psykiska välbefinnande Säkerhetskommunikation Administration av lägesbild av säkerheten AVI-områdets beredskapskommitté, ordf. LSSAVI Modeller för myndighetssamarbete; proaktiv säkerhetsplanering, informationsstyrning och samarbete; polisen, räddningsväsendet, försvarsmakten, sjukvårdsdistrikten etc.

13 SAMARBETSGRUPP FÖR ÖVERGRIPANDE SÄKERHET Ordf. LSSAVI Samordning av planer och verksamhet Sekretariat Ordf. LSSAVI Utveckling av säkerhetskompetensen och -ledningen Omsorg om individers trygghetskänsla och psykiska välbefinnande Säkerhetskommunikation Administration av lägesbild av säkerheten Lägesbildscentral/ verksamhetsstyrningssystem för välfärd och säkerhet LSSAVI-områdets beredskapskommitté, ordf. LSSAVI Samordning av beredskapsplanering och beredskap LSSAVI-områdets beredskapskommitté, ordf. LSSAVI Samordning av beredskapsplanering och beredskap Modeller för myndighetssamarbete samt för samarbete mellan myndigheterna, tredje sektorn och näringslivet, proaktiv säkerhetsplanering, informationsstyrning och samarbete; polisen, räddningsväsendet, försvarsmakten, sjukvårdsdistrikten, tredje sektorn etc. Inre säkerhet Företagens säkerhet Förebyggande av marginalisering och stärkning av delaktighet * Missbrukarvård Bekämpning av våld och brott Utveckling av säkerheten i vardagen och boendet inklusive planering av den bebyggda miljön Mångkultur och invandring Övergripande försvar och beredskapsplanering Övergripande försvarsarbete Ideellt Utbildningsmässigt Handräckning till andra myndigheter Regionala beredskapskommittéer * Regionala försvarskurser Välfärds- och säkerhetsplanering samt säkerhetsledning i kommuner/offentlig förvaltning/företag Beredskapsplanering i kommuner/offentlig förvaltning/företag Individens välbefinnan de Fokus på övergripand e säkerhetspl anering

14 31.3.2015Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland14 Säkerhets myndig- heter Frivilligorg anisationer Närings- livet Kommun- förbund Kyrkan KOMMU- NERNA Kommun- invånarna Parter i LSSAVI:s breda medborgarorienterade samarbete för övergripande säkerhet Samarbetsgrupp för övergripande säkerhet -Överdirektören är ordf. -Två möten om året Sekretariatet för samarbetsgruppen för övergripande säkerhet - ordf. utvecklings- och strategichef - sammanträder 4 gånger om året Temagrupper - LSSAVI samordnar och styr/separata ordf. Beredskapskommittéer -tre beredskapskommittéer, en gemensam beredskapskommitté för hela regionen håller på att bildas, ordf. överdirektören -(de regionala bevaras troligen) Åtgärder/Pilotprojekt - planerings- och styrgrupper, LSSAVI styr och stöder

15 31.3.2015Utvecklingsenheten för verksamheten vid regionförvaltningsverken15.... Fokus ligger på proaktivt, tväradministrativt informationsstyrande arbete som syftar till att främja medborgarnas välfärd och säkerhet på lång sikt Målet för samarbetet för övergripande säkerhet är att främja medborgarnas välfärd och säkerhet Tack vare strategin för övergripande säkerhet ökade vår kunskap. Utmaningarna är kända och vi löser dem tillsammans genom både nationella och regionala åtgärder. Säkerhet skapar välfärd/Välfärd skapar säkerhet TILL SLUT

16 31.3.2015Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland16

17 31.3.2015 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 17 Klagomål och besvär - stärkning av informationsstyrning en - Analys av klagomål/ Databank för tillståndsavgöranden Tillståndsservice - Smidigare tillståndsprocesser genom informationsstyrning och samarbete; databank för tillståndsavgöranden Från bedömning av basservice till medborgarorientera d och geodatabaserad verksamhetsstyrning av välfärd och säkerhet Jämlikhets och jämställdhetsplan ering inklusive könsperspektiv Medborgarorientera d utveckling av myndighetssamarb etet samt samarbetet mellan myndigheterna, näringslivet och tredje sektorn Medborgarråd, mobilintegration etc. Ökning av medborgarnas ”subjektiva” rättigheter Integration av medborgarna


Ladda ner ppt "Uusi. 31.3.20152Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser