Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Greppa fosforn -ett pilotprojekt inom Greppa Näringen för att testa åtgärder mot fosforförluster i praktiken Arne Joelsson, Länsstyrelsen Hallands län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Greppa fosforn -ett pilotprojekt inom Greppa Näringen för att testa åtgärder mot fosforförluster i praktiken Arne Joelsson, Länsstyrelsen Hallands län."— Presentationens avskrift:

1 Greppa fosforn -ett pilotprojekt inom Greppa Näringen för att testa åtgärder mot fosforförluster i praktiken Arne Joelsson, Länsstyrelsen Hallands län

2 Aktionsplan för havsmiljön med bred förankring

3 Jordbruket bidrar med 46% av det svenska fosfortillskottet till egentliga Östersjön

4 Två åtgärder Två av åtgärderna i aktionsplanen

5 Fosforförluster från åkermark Långtidsmedeltalen för fosforförlusterna varierar inom vida gränser. Upp till 10 ggr i typområdena Det är andra faktorer än de som gäller för kväve som påverkar fosforläckaget Förlusterna är höga vid högflödesperioder Starkt samband mellan fosforhalter och suspenderat material Övervakningsprogrammen för fosforförlusterna från jordbruksområden behöver kvalitetssäkras Vad vet vi om fosforförlusterna från åkermark?

6 Ytavrinning stor Ytavrinningen från åker innehåller ofta högre fosforhalt än utgående avloppsvatten från reningsverken

7 Samband mellan flöde och fosforkoncentration - ökad koncentration av partikulär fosfor vid ökat flöde

8 En rad åtgärder kan genomföras direkt i känsliga områden utan några ytterligare utredningsinsatser Ingen stallgödsel på markytan under vintern Kontrollera täckdikenas funktion i samband med hög nederbörd Anpassa skiftesindelning för att undvika ytavrinning Fosforgödsla efter grödans behov

9 Vattenmättnad

10 För kompletterande åtgärder krävs fortsatta studier och utredningar Arbetsgång Välja pilotområden Förankra lokalt Fastställa metoder för att hitta riskområden Identifiera riskområden Ta fram förslag på åtgärder Ge råd för genomförande Utvärdera (mätning, metoder, åtgärder)

11 Kriterier för pilotområden Tre f d typområden för jordbruksmark Fosforförluster medel-höga Lerjord i 1-2 områden Mycket nederbörd i minst ett område Djurtätt i minst ett område Rimligt stort (<30 brukare) Gärna nära intensivområde

12 Identifiera riskområden Central arbetsgrupp tar fram arbetsmetod Lokal arbetsgrupp samordnar arbetet i varje pilotområde Samma arbetsgrupper tar fram förslag på åtgärder

13 Att genomföra åtgärder Lantbrukarna har initiativet Rådgivning kan stötta Rådgivning kan stimulera Rådgivning enligt Greppa Näringens modell

14 Utvärdera Lyckades vi identifiera riskområden? Lyckades vi hitta åtgärder som gick att genomföra i praktiken? Hittade vi bra former för samarbeta inom avrinningsområdet? Blev det någon skillnad i avrinnande vatten?

15 Preliminär tidsplan Välja pilot- områ- den Ta fram förslag på åtgärder Mätningar Förankra bland brukarna Hitta metoder för att identifiera risk- områden Identifiera riskområden Rådgivning 2006200720082009 9101112123456789101112 Utvärdering


Ladda ner ppt "Greppa fosforn -ett pilotprojekt inom Greppa Näringen för att testa åtgärder mot fosforförluster i praktiken Arne Joelsson, Länsstyrelsen Hallands län."

Liknande presentationer


Google-annonser