Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”"— Presentationens avskrift:

1 Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”

2 Vad kommer jag att ta upp?
Ansvar för förebyggande åtgärder Ansvar för utredning och efterbehandling Tillsyn över förorenade områden Tillstånds- och anmälningspliktiga efterbehandlingsåtgärder Tillståndspliktig verksamhet och tillstånds rättskraft Miljöskade- och saneringsförsäkringen

3 Tillsynshandboken – vad har hänt?
Remissversion klar 2006 Remissvar bearbetade Reviderad version från Åberg & Co Klar?

4 Tillsynshandboken – vad nytt?
Miljöansvarsdirektivet Domar Samfällighetsföreningar och holdingbolag Nya bilagor

5 Tillsynshandboken – vad ändrat?
Tillsynsmyndighetsvägledningen Lagtolkning flyttas upp i texten Skälighet – fastighetsägare och åtgärder Utvecklad ansvarsutredningsbilaga

6 Miljöansvarsdirektivet
Ny lydelse 10 kap. MB ÖB 2007:660 – äldre bestämmelser tillämpas Ny förvärvsdefinition

7 Ansvar för förebyggande åtgärder
Preventivt ansvar och reparativt ansvar Försiktighetsprincipen Skälighetsprincipen Förvaringsfall Ansvar vid exploatering

8 Ansvar för utredning och efterbehandling
Avhjälpanderegeln Bevisbörderegeln Syftet och tillämpningsområdet för 10 kap.

9 Verksamhetsutövare Faktisk drift efter 1 juli 1969
Konkursbo som verksamhetsutövare Verksamhetsöverlåtelse

10 Skälighetsbedömning – verksamhetsutövare / fastighetsägare

11 Solidariskt ansvar Två tolkningsalternativ Fördelningsregel

12 Tillsyn över förorenade områden
Tillsynsmyndighetsvägledningen Ansvarsutredningar Associationsrättsliga frågor Herrelösa fastigheter

13 Tillsynsmyndighetsvägledningen
Gällande FMH-bilaga Exploateringsärenden Försvarets förorenade områden Deponier

14 Förelägganden m.m. Ansvarsutredningar
Förelägganden – upplysningar och undersökningar Förbud Vite Verkställighetsförordnanden Rättelse på den felandes bekostnad

15 Associationsrättsliga frågor
Rätt adressat ≠ Ansvarsgenombrott Associationsformer; AB, HB, KB m.fl. Fusion – Delning Likvidation – Konkurs

16 Miljöriskområden Ännu ej tillämpat.
Vägledning i startgroparna. Idéer och tankar mycket välkomna!

17 Frivilliga överenskommelser
Frivilligvägen Bidragsspåret Tillsynsspåret

18 Hur gör tillsynsmyndigheten?
Ansvarsutredning Överenskommelse – avtal Beslut Ansvarsutredningen är myndighetens offentligrättsliga bedömning och som sådan ej förhandlingsbar. Kan ALDRIG avtala bort miljöbalken.

19 Tillstånds- och anmälningspliktiga efterbehandlingsåtgärder
Anmälan enligt 28 § FMH Förelägga om tillståndsansökan

20 Tillståndspliktig verksamhet och tillstånds rättskraft
Omprövning Säkerheter Efterbehandlingsvillkor

21 Miljöskade- och saneringsförsäkringen
Miljöskadeförsäkringen ger ersättning för person- eller sakskada. Saneringsförsäkringen ger ersättning till tillsynsmyndigheten för saneringskostnader. Översyn pågår; SOU 2007:21 Vägledning om saneringsförsäkringen, SGI (NV)

22 Tack för att ni lyssnat!


Ladda ner ppt "Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”"

Liknande presentationer


Google-annonser