Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”"— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”

2 Mälarlänsträff Vad kommer jag att ta upp? Ansvar för förebyggande åtgärder Ansvar för utredning och efterbehandling Tillsyn över förorenade områden Tillstånds- och anmälningspliktiga efterbehandlingsåtgärder Tillståndspliktig verksamhet och tillstånds rättskraft Miljöskade- och saneringsförsäkringen

3 Mälarlänsträff Tillsynshandboken – vad har hänt? Remissversion klar 2006 Remissvar bearbetade Reviderad version från Åberg & Co Klar?

4 Mälarlänsträff Tillsynshandboken – vad nytt? Miljöansvarsdirektivet Domar Samfällighetsföreningar och holdingbolag Nya bilagor

5 Mälarlänsträff Tillsynshandboken – vad ändrat? Tillsynsmyndighetsvägledningen Lagtolkning flyttas upp i texten Skälighet – fastighetsägare och åtgärder Utvecklad ansvarsutredningsbilaga

6 Mälarlänsträff Miljöansvarsdirektivet Ny lydelse 10 kap. MB ÖB 2007:660 – äldre bestämmelser tillämpas Ny förvärvsdefinition

7 Mälarlänsträff Ansvar för förebyggande åtgärder Preventivt ansvar och reparativt ansvar Försiktighetsprincipen Skälighetsprincipen Förvaringsfall Ansvar vid exploatering

8 Mälarlänsträff Ansvar för utredning och efterbehandling Avhjälpanderegeln Bevisbörderegeln Syftet och tillämpningsområdet för 10 kap.

9 Mälarlänsträff Verksamhetsutövare Faktisk drift efter 1 juli 1969 Konkursbo som verksamhetsutövare Verksamhetsöverlåtelse

10 Mälarlänsträff Skälighetsbedömning – verksamhetsutövare / fastighetsägare

11 Mälarlänsträff Solidariskt ansvar Två tolkningsalternativ Fördelningsregel

12 Mälarlänsträff Tillsyn över förorenade områden Tillsynsmyndighetsvägledningen Ansvarsutredningar Associationsrättsliga frågor Herrelösa fastigheter

13 Mälarlänsträff Tillsynsmyndighetsvägledningen Gällande FMH-bilaga Exploateringsärenden Försvarets förorenade områden Deponier

14 Mälarlänsträff Förelägganden m.m. Ansvarsutredningar Förelägganden – upplysningar och undersökningar Förbud Vite Verkställighetsförordnanden Rättelse på den felandes bekostnad

15 Mälarlänsträff Associationsrättsliga frågor Rätt adressat ≠ Ansvarsgenombrott Associationsformer; AB, HB, KB m.fl. Fusion – Delning Likvidation – Konkurs

16 Mälarlänsträff Miljöriskområden Ännu ej tillämpat. Vägledning i startgroparna. Idéer och tankar mycket välkomna!

17 Mälarlänsträff Frivilliga överenskommelser Tillsynsspåret Bidragsspåret Frivilligvägen

18 Mälarlänsträff Hur gör tillsynsmyndigheten? Ansvarsutredning Överenskommelse – avtal Beslut Ansvarsutredningen är myndighetens offentligrättsliga bedömning och som sådan ej förhandlingsbar. Kan ALDRIG avtala bort miljöbalken.

19 Mälarlänsträff Tillstånds- och anmälningspliktiga efterbehandlingsåtgärder Anmälan enligt 28 § FMH Förelägga om tillståndsansökan

20 Mälarlänsträff Tillståndspliktig verksamhet och tillstånds rättskraft Tillstånds rättskraft Omprövning Säkerheter Efterbehandlingsvillkor

21 Mälarlänsträff Miljöskade- och saneringsförsäkringen Miljöskadeförsäkringen ger ersättning för person- eller sakskada. Saneringsförsäkringen ger ersättning till tillsynsmyndigheten för saneringskostnader. Översyn pågår; SOU 2007:21 Vägledning om saneringsförsäkringen, SGI (NV)

22 Mälarlänsträff Tack för att ni lyssnat!


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”"

Liknande presentationer


Google-annonser