Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”"— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”

2 Mälarlänsträff 2008 2 Vad kommer jag att ta upp? Ansvar för förebyggande åtgärder Ansvar för utredning och efterbehandling Tillsyn över förorenade områden Tillstånds- och anmälningspliktiga efterbehandlingsåtgärder Tillståndspliktig verksamhet och tillstånds rättskraft Miljöskade- och saneringsförsäkringen

3 Mälarlänsträff 2008 3 Tillsynshandboken – vad har hänt? Remissversion klar 2006 Remissvar bearbetade Reviderad version från Åberg & Co Klar?

4 Mälarlänsträff 2008 4 Tillsynshandboken – vad nytt? Miljöansvarsdirektivet Domar Samfällighetsföreningar och holdingbolag Nya bilagor

5 Mälarlänsträff 2008 5 Tillsynshandboken – vad ändrat? Tillsynsmyndighetsvägledningen Lagtolkning flyttas upp i texten Skälighet – fastighetsägare och åtgärder Utvecklad ansvarsutredningsbilaga

6 Mälarlänsträff 2008 6 Miljöansvarsdirektivet Ny lydelse 10 kap. MB ÖB 2007:660 – äldre bestämmelser tillämpas Ny förvärvsdefinition

7 Mälarlänsträff 2008 7 Ansvar för förebyggande åtgärder Preventivt ansvar och reparativt ansvar Försiktighetsprincipen Skälighetsprincipen Förvaringsfall Ansvar vid exploatering

8 Mälarlänsträff 2008 8 Ansvar för utredning och efterbehandling Avhjälpanderegeln Bevisbörderegeln Syftet och tillämpningsområdet för 10 kap.

9 Mälarlänsträff 2008 9 Verksamhetsutövare Faktisk drift efter 1 juli 1969 Konkursbo som verksamhetsutövare Verksamhetsöverlåtelse

10 Mälarlänsträff 2008 10 Skälighetsbedömning – verksamhetsutövare / fastighetsägare

11 Mälarlänsträff 2008 11 Solidariskt ansvar Två tolkningsalternativ Fördelningsregel

12 Mälarlänsträff 2008 12 Tillsyn över förorenade områden Tillsynsmyndighetsvägledningen Ansvarsutredningar Associationsrättsliga frågor Herrelösa fastigheter

13 Mälarlänsträff 2008 13 Tillsynsmyndighetsvägledningen Gällande FMH-bilaga Exploateringsärenden Försvarets förorenade områden Deponier

14 Mälarlänsträff 2008 14 Förelägganden m.m. Ansvarsutredningar Förelägganden – upplysningar och undersökningar Förbud Vite Verkställighetsförordnanden Rättelse på den felandes bekostnad

15 Mälarlänsträff 2008 15 Associationsrättsliga frågor Rätt adressat ≠ Ansvarsgenombrott Associationsformer; AB, HB, KB m.fl. Fusion – Delning Likvidation – Konkurs

16 Mälarlänsträff 2008 16 Miljöriskområden Ännu ej tillämpat. Vägledning i startgroparna. Idéer och tankar mycket välkomna!

17 Mälarlänsträff 2008 17 Frivilliga överenskommelser Tillsynsspåret Bidragsspåret Frivilligvägen

18 Mälarlänsträff 2008 18 Hur gör tillsynsmyndigheten? Ansvarsutredning Överenskommelse – avtal Beslut Ansvarsutredningen är myndighetens offentligrättsliga bedömning och som sådan ej förhandlingsbar. Kan ALDRIG avtala bort miljöbalken.

19 Mälarlänsträff 2008 19 Tillstånds- och anmälningspliktiga efterbehandlingsåtgärder Anmälan enligt 28 § FMH Förelägga om tillståndsansökan

20 Mälarlänsträff 2008 20 Tillståndspliktig verksamhet och tillstånds rättskraft Tillstånds rättskraft Omprövning Säkerheter Efterbehandlingsvillkor

21 Mälarlänsträff 2008 21 Miljöskade- och saneringsförsäkringen Miljöskadeförsäkringen ger ersättning för person- eller sakskada. Saneringsförsäkringen ger ersättning till tillsynsmyndigheten för saneringskostnader. Översyn pågår; SOU 2007:21 Vägledning om saneringsförsäkringen, SGI (NV)

22 Mälarlänsträff 2008 22 Tack för att ni lyssnat!


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Tillsynshandboken ”Sanering och efterbehandling av förorenade områden genom tillsyn och prövning”"

Liknande presentationer


Google-annonser