Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ABP Kerstin Edeen 2013-04-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ABP Kerstin Edeen 2013-04-18."— Presentationens avskrift:

1 ABP Kerstin Edeen

2 Lagstiftning Förordning(EG) nr 1069/2009 (Biproduktsförordningen)
Förordning (EU) nr 142/2011 Förordning (EG) nr 882/2004 kontrollförordningen Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

3 Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur (K 14) Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (kontrollföreskrifterna)

4  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter), och  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen. .

5 Livsmedel:. alla ämnen eller produkter, oberoende av om de
Livsmedel: alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor Animaliska biprodukter: hela kroppar eller delar från djur eller animaliska produkter som avses i artiklarna 4–6 som inte är avsedda att användas som livsmedel, inbegripet ägg, embryon och sperma Foder: alla ämnen eller produkter, inbegripet tillsatser, och oberoende av om de är bearbetade, delvis bearbetade eller obearbetade, som är avsedda för utfodring av djur Avfall: varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med

6 Denna förordning skall inte tillämpas på följande:
Färskt sällskapsdjursfoder, där styckning och lagring enbart sker i samband med försäljning direkt till konsumenten. Mjölk som bortskaffats eller använts på det ursprungliga jordbruksföretaget. Kroppar av eller delar från vilda djur som inte misstänks vara infekterade med sjukdomar som kan överföras till människor eller djur, med undantag av fisk som fiskas i kommersiellt syfte och kroppar eller delar av vilda djur som används för att tillverka jakttroféer. Färskt sällskapsdjursfoder som skall användas inom det ursprungliga jordbruksföretaget, om detta foder framställts vid husbehovsslakt. Matavfall såvida inte detta i) härrör från transportmedel i internationell trafik, ii) är avsett som foder, eller iii) är avsett att användas i en biogasanläggning eller för kompostering. Ägg, embryon och sperma avsedda för avel.

7

8

9 Material som ska destrueras (genom förbränning eller nedgrävning)
Material som får utnyttjas för viss begränsad teknisk användning Material (från slaktdjur) som mestadels får användas i djurfoder Kat. 1 Kat. 2 Kat. 3

10 ABP-sökväg Kontrollera först i artikel 2. 1069 om området innefattas
Leta efter den artikel som omfattar området i 142:an Därefter hamnar man i bilagan

11

12 Länsstyrelsen ansvarar för
kontroll avseende insamling, uppsamling, omlastning och transport av andra animaliska biprodukter än matavfall Utfodring av vilda djur Nedgrävning av häst Fisk i primärproduktionen

13 Transport Registrerad transportör Tät, säker behållare Märkning
Handelsdokument Särskilda regler gäller vid utförsel till andra länder.

14 Handelsdokument

15 Vilda djur som foder

16 Kommunerna Är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över:
Nedgrävning av animaliska biprodukter Hästar Frilevande vilt i hägn Utlämnande och transport av matavfall Från internationell trafik (hushållsavfall och enbart vegetabilier omhändertas enligt miljöbalken) Kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs på annat sätt än genom kompostering i en av jordbruksverket godkänd komposteringsanläggning

17 Förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen
Djurkadaver, slaktbiprodukter från hushållsavfall ska hållas åtskilt från de levande djuren, vilda djur Döda djur eller slaktbiprodukter ute i naturen, spåras – destruktion, ej spåras kap 15 miljöbalken Förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen gårdspannor

18 Användning av andra organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel än naturgödsel
Markansvarig ska föra register Primärproducenter ska vara registrerade hos JV Produktionsdjur ej tillträde Befattning med naturgödsel i primärproduktionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 Handelsdokument om det ska gå till en biogas eller komposteringsanläggning vilken måste vara godkänd

19 Vägledningar Jordbruksverket, avdelningen för djurskydd och hälsa:
Vägledning för länsstyrelsen Vägledning för kommunen med bilagor som rör olika kontrollobjekt

20

21

22 Frågor ?

23 Tack


Ladda ner ppt "ABP Kerstin Edeen 2013-04-18."

Liknande presentationer


Google-annonser