Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Den aktuella situationen Den progressiva inriktningen, baserad på rationalism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Den aktuella situationen Den progressiva inriktningen, baserad på rationalism."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Den aktuella situationen Den progressiva inriktningen, baserad på rationalism och pragmatism, har varit den mest genomträngande men inte medfört någonting nytt under de två senaste seklerna Mycket av den praktiska vuxenutbildningen baserar sig på behavioris- tiska principer och procedurer Retoriken inom vuxenutbildning präglas av den humanistiska inrikt- ningen och betonat betydelsen av individens tillväxt och utveckling Den radikala kritiken har inte haft nämnvärd betydelse för utformandet av den praktiska vuxenutbildningen men erbjuder ett alternativt pers- pektiv på såväl praktik som teori Elias & Merriam 1995 Philosophical foundations of adult education Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

2 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Adult education and society today I slutet av 1970-talet tre övergripande paradigm/filosofiska inriktningar inom vuxenpedagogiken och –utbildningen € Lifelong education based on scientific humanism € Radical adult education based on political empowerment € Andragogy based on the idea of human development Fokusering på utvecklings- och kognitiv psykologi Den lärande individen som primär intresse- och forskningsobjekt De tre paradigmen kan betraktas som respons till eller försök att klara av de utmanin- gar som snabb industriell utveckling och uppkomsten av välfärssamhällen medförde: ”With the help of enlightened, responsible and skilled subject-persons adult education theorists argued again in the 1960´s and early 1970´s that human society would be able to master the additional challenges posed by industrial development.” Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

3 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Adult education and society today 1990-talet uppmärksamhet vid nya utmaningar Den industriella utvecklingens biofysiska effekter och begränsningar Den sociokulturella förändringen (fragmenteringen) - kopplingen mellan individuell och kollektiv utveckling håller på att försvinna - social fragmentering (förlorade kollektiva projekt, defensiv fundamentalism) den upplysta, subjektpersonen tar hand om bara sig själv Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

4 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Adult education and society today Vad hände med de tre paradigmen ? Livslångt lärande blir en autistisk diskurs som förlorar kontakten med verkligheten - att främja utveckling och öka konkurrenskraften blir ohållbart då de biofysiska gränserna kommer emot Andragogik och främjandet av individuell utveckling bidrar till ökad individualism, egoism, narcissism i en redan individualiserad värld - kritiskt tänkande har blivit en av överlevnadskvalifikationerna Den radikala inriktningen har förlorat sin verksamhetsarena - det tidigare politiska systemet som man kritiserade har förlorat sin bety- delse - de viktiga (politiska) besluten görs ovanför (på en global nivå) eller under (på en lokal nivå) det traditionella nationalstatliga planet Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

5 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1990 Does adult education need a philosophy? Behovet att skilja åt Vuxenlärande: Alltid samtidigt individuellt och socialt, den betydelse lärande har för den vuxne och dess funktion i samhället (hermeneutisk analys) Vuxenutbildning: En normativ referensram, vägledande princip, samhälleligt definierad (strukturell analys) De två perspektiven borde överensstämma Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

6 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Does adult education need a philosophy? Den konventionella utbildningens filosofi Upplysning, det moderna projektet (rationalitet, utveckling, tillväxt) Givna standarder, fria/självständiga/ansvarstagande/medvetna individer Vetenskap, tekniska framsteg, behärska/kontrollera natur, historia Vuxenutbildningens (folkbildningens) framväxt Spontant lärande anknytning till vardagsverkligheten och vardagliga problem (praxisförankring) Respons till de brister och olägenheter som åstadkommer p.g.a. modernisering och industrialisering ”Repareringsaktivitet” Community Education, Education Permanente, Folkhögskolor Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

7 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Does adult education need a philosophy? Industrialisering -> lett till individualisering, fragmentering, apati, utslagning m.m. Reaktioner inom ramen för vuxenlärande: 1. Personlig utveckling (på fritiden) som reaktion på meningslösheten på arbetsplatsen 2. Kvalitetscirklar som reaktion på specialisering och fragmentering i anknytning till produktionsprocesserna, de traditionella problem- lösningsprocesserna ”Illustrate best the direction adult learning is taking, away from passive function of adapting and coping with change, to new function and meaning of dealing more actively and more creatively with the more and more numerous and more and more fundamental counterproductivities of industrialization.” Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

8 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Adult education and society today Learning our way out Klara av att hantera osäkerhet, kriser, otydliga problem - Kollektiva lärprocesser i anknytning till vilka man relaterar kunskaper och färdigheter till globala, biofysiska och sociokulturella utmaningarna - Att undervisa och predika färdiga lösningar till individer måste ersättas kollektiva, horisontella, vertikala och tvärdisciplinära lärprocesser - Lärandet skall ske på lokal plan – i de vardagliga och naturliga sammanhangen Social learning – modeller: community development, learning organisation Beakta kopplingar mellan individ och kollektiv (individuell och social inlärning) kopplingar mellan inlärning och förändring hela människan i sitt naturliga och vardagliga sammanhang Ge underlag för att man skall kunna orientera i dagens komplexa samhälle Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

9 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Finger, M. 1995 Adult education and society today Learning our way out Klara av att hantera osäkerhet, kriser, otydliga problem - Kollektiva lärprocesser i anknytning till vilka man relaterar kunskaper och färdigheter till globala, biofysiska och sociokulturella utmaningarna - Att undervisa och predika färdiga lösningar till individer måste ersättas kollektiva, horisontella, vertikala och tvärdisciplinära lärprocesser - Lärandet skall ske på lokal plan – i de vardagliga och naturliga sammanhangen Social learning – modeller: community development, learning organisation Beakta kopplingar mellan individ och kollektiv (individuell och social inlärning) kopplingar mellan inlärning och förändring hela människan i sitt naturliga och vardagliga sammanhang Ge underlag för att man skall kunna orientera i dagens komplexa samhälle Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006

10 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Gustavsson, K. 2002 Några bildningsfilosofiska perspektiv i synen på folkbildning Petri Salo Åbo Akademi i Vasa/Vuxenpedagogik2006 Progressivism RekonstruktivismPerennialism Essentialism Samhällsbevarande Underordnad Samhällsförändrande samhällsutvecklingen Nyhumanistisk bildning Självbildning Medborgerlig bildning Kritisk bildning Kulturarv, tradition Förmedling, information Lärande för arbets- och organisationsliv, problemstyrt Kritiskt samhällslärande samtal Spänningsfält Disciplin, kontroll ordning Nyttighet, rangordning, kategorisering Argumentation, reflektion Lära genom att göra Språkspel, diskurser, stil

11 Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Petri Salo Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Vår tid - början av det tredje årtusendet Vad är det frågan om? -> Kompetensutveckling som motiveras med förändring och utveckling !!?? individualisering och privatisering av inlärning och utveckling av personlighet, identitet, moral... marknadens retorik – ständig brist på kvalifikationer (de/apolitiskt perspektiv) man skall utbildas/undervisas i att leva sitt liv osäker säkerhet, oviss visshet, otrygg trygghet (Baumann, Z. På spaning efter politiken) livspolitik, identitetspolitik, representationspolitik,....... individualisering, fragmentering, specialisering, valmöjligheter, frihet(er?) överflöd av alternativ, valmöjligheter, information, kanaler, identiteter, resmål... upplevelse-ekonomi, vars drivkraft är berättelser (ML-Pollari/Bisnes.fi 6-7/2001) berättelser, metaforer, bilder, vokabulärer från logik till etik (G. H. von Wright Helsingin Sanomat kuukausiliite, september 2001)


Ladda ner ppt "Vuxenutbildningens historia och filosofi Vuxenutbildningens historia och filosofi Den aktuella situationen Den progressiva inriktningen, baserad på rationalism."

Liknande presentationer


Google-annonser