Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bertil Norén1 BERTIL NORÉN Vatteningenjörerna Kronoberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bertil Norén1 BERTIL NORÉN Vatteningenjörerna Kronoberg."— Presentationens avskrift:

1 Bertil Norén1 BERTIL NORÉN Vatteningenjörerna Kronoberg

2 Bertil Norén2 Modeller i domstolsärenden  En ansökan ska innehålla.. 22 kap MB Ritningar och tekniska beskrivningar Ritningar och tekniska beskrivningar Fastigheter som berörs av vattenverksamhet Fastigheter som berörs av vattenverksamhet Miljökonsekvensbeskrivning när det krävs Miljökonsekvensbeskrivning när det krävs Direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi.Direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi.

3 Bertil Norén3 Ansökans innehåll Ansökans innehåll  MKB Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. Identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. Möjliggöra en samlad bedömning. Möjliggöra en samlad bedömning. Skall vara grundade på de åtgärder som sökanden vill utföra. Skall vara grundade på de åtgärder som sökanden vill utföra. Skall omfatta verkningar av det tillstånd som sökanden begär. Skall omfatta verkningar av det tillstånd som sökanden begär. Skall vara saklig. Skall vara saklig. Skall vara objektiv. Skall vara objektiv. Skall varan fullständig. Skall varan fullständig.

4 Bertil Norén4 Exempel på vad som kan simuleras  Nederbörds- och vattenföringsmätningar Avrinning Avrinning Vattenföringar med återkomstintervall Vattenföringar med återkomstintervall Framtida prognoser på kommande nederbörds och flödesförändringar Framtida prognoser på kommande nederbörds och flödesförändringar

5 Bertil Norén5 Exempel på vad som kan simuleras  Dimensioneringar av ledningar och vattendrag  Spridning i vattenområde  Spridning av rökgaser i luft  Spridning i vatten i berg och mark

6 Bertil Norén6 Exempel på vad som kan simuleras ??  Buller och oljud Vägtrafik Vägtrafik Vindkraftverk Vindkraftverk Fläktar m.m. Fläktar m.m. Djur Djur Fartyg Fartyg Ringklockor Ringklockor

7 Bertil Norén7 Exempel på vad som kan simuleras ??  Landskapsbild Vindkraftpark Vindkraftpark Silosbyggnader Silosbyggnader Kulturmiljöer Kulturmiljöer Skyltar Skyltar Hus och tillbyggnader Hus och tillbyggnader

8 Bertil Norén8 Värdet av mätningar eller räcker en simulering  Man ska visa effekten av den planerade verksamheten

9 Bertil Norén9 Vanliga felkällor  Visar effekten av en annan verksamhet än den som ansökan avse  Utelämnar relevanta uppgifter  Redovisa förhållanden som inte har med saken att göra

10 Bertil Norén10 Vanliga felkällor forts.  Drar slutsatser som simuleringen inte ger stöd för  Har antagit indata till sin modellberäkning  Saknar relevanta indatavärden eller anser att sådan inte behövs  Har hämtat data från en annan utredning utan att kolla källan

11 Bertil Norén11 Analys av en modellering Analys av en modellering  Vilken modell har använts Är den relevant för detta uppdrag Är den relevant för detta uppdrag  Finns tillräckligt med mätdata Hur har inhämtandet av mätdata gjorts Hur har inhämtandet av mätdata gjorts Har kalibrering och validering gjorts Har kalibrering och validering gjorts Har personen som gjort beräkningen tillräcklig kunskap om densamma Har personen som gjort beräkningen tillräcklig kunskap om densamma

12 Bertil Norén12 En modells betydelse för målets avgörande  Rätt gjord modulering kan vara av avgörande betydelse för resultatet  Bra gjorda mätningar kan vara väl så bra som en modulering

13 Bertil Norén13 Sammanfattning  Vad ska redovisas  Vad kan moduleras  Modulerar rätt saker  Rätt indata  Felkällor  Analys av en modulering


Ladda ner ppt "Bertil Norén1 BERTIL NORÉN Vatteningenjörerna Kronoberg."

Liknande presentationer


Google-annonser