Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljö- och hälso- skyddsträff, Västerås, 27 maj 2008  VÄLKOMNA  Miljö- och konsumentnämnd  På ”G” i Västerås  Ständig förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljö- och hälso- skyddsträff, Västerås, 27 maj 2008  VÄLKOMNA  Miljö- och konsumentnämnd  På ”G” i Västerås  Ständig förändring."— Presentationens avskrift:

1 Miljö- och hälso- skyddsträff, Västerås, 27 maj 2008  VÄLKOMNA  Miljö- och konsumentnämnd  På ”G” i Västerås  Ständig förändring

2 Miljö- och hälso- skyddsträff, Västerås, 27 maj 2008  På ”G” i Västerås  Befolkningsökning – om än tillfälligt avstannad  Nybyggnation av bostäder – ofta på förorenad mark  Kraftfull utbyggnad av externa handelsområden Erikslund Hälla m fl områden  Fritid-turism-natur-kultur Geddeholm, Natur- och kulturreservat Skärgårdsutredning Naturum

3 TillsynsområdeLagstiftning/övrig styrning Kommentar DjurskyddstillsynRegeringens prop 2007/08:63 om ändring i djur- skyddslagen (1988:534) Kommunens ansvar för den offentliga kontrollen av djurskydd samt för prövning av tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bl a sällskapsdjur enligt 16 § djurskyddslagen föreslås överföras till länsstyrelsen fr o m den 1 januari 2009. Kontroll av livsmedel och foder i primär- produktionen Regeringens prop 2007/08:63 om ändring i lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen föreslås överföras från kommunen till länsstyrelsen fr o m den 1 januari 2009. KemikalierREACH: Eu-förordn nr 1907/2006 Reach trädde ikraft den 1 juni 2007 och har hittills lett till förändringar i bl a Kemikalieinspektionens föreskrifter. Mer omfattande förändringar krävs i Miljö- balken med följdförfattningar inför den 1 juni 2008, då huvuddelen av Reach börjar gälla. Nya krav på användare av kemi- kalier kommer att leda till ett ökat lokalt tillsynsbehov. Fosfatförbud i tvättmedel Förordn (1998:944) om förbud m m i vissa fall i samband med hantering, in- och utförsel av kemiska produkter Fr o m den 1 mars 2008 är fosfater i tvättmedel förbjudna. Tvättmedel som tillverkats innan förordningen trädde ikraft får säljas till den 31 augusti 2008. PCBFörordn (2007:19) om PCB m m Regeringens beslut om en ny PCB- förordning ställer ökade krav på tillsynsmyndigheten om att bevaka att fastighetsägare inventerar och sanerar berörda fastigheter Retursystem för förpackningar Förordn (2005:220) om retursystem för plastflaskor och returburkar Hittills lågprioriterat område, som nu måste prioriteras då kommunen är ut- pekad tillsynsmyndighet

4 Förnybara bränslenLag (2005:1249) om skyldighet att till- handahålla förnybara drivmedel Kommunen skall bedriva lokal tillsyn över att bränslesäljare med angivna försäljningsvolymer tillhandahåller alternativa drivmedel VattenfrågorVattendirektivetVattenmyndigheten i Norra Östersjön, med säte i Västerås samråder f n med kommunerna om sin förvaltningsplan. Kommunen berörs i olika skeden fram- över, där MoKN direkt eller indirekt blir inblandad, bl a vid framtagande av en vattenplan för kommunen GödselhanteringPolicy för lagring av stallgödsel i Väst- manlands län – komplement till Jordbruksverkets All­männa Råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel Ökat tillsynsbehov f f a hos hästhållare och andra ”icke-lantbruksföretag”. RadonKS-beslut 12 april 2007, § 110, om handlingsplan för radon För att klara åtagandena i handlings- planen om att alla egnahem skall ha genomfört radonmätning senast år 2010 ökar analyskostnaderna med ca 90 tkr per år fram t o m 2010. Förorenade områden Inkomna anmäl- ningar om efter- behandlingsåtgärder Ökad handläggning av inkomna anmäl- ningar om efterbehandlingsåtgärder samt därav följande tillsyn i samband med alla nyexploateringar vid Mälarstranden, men även egeninitierad tillsyn i de av läns- styrelsen riskklassade områdena NikotinläkemedelLag (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel Fr o m den 1 mars 2008 är det tillåtet för andra näringsidkare än Apoteket att sälja nikotinläkemedel. Enligt lagen skall kommunen kontrollera att försäljning av nikotinläkemedel går rätt till. I förslag till nytt reglemente för MoKN anges att nämnden får ansvaret för denna kontroll Producentansvar för batterier BatteridirektivetNaturvårdsverket föreslår att direktivet skall införas senast den 26 september 2008, via en särskild förordning om producentansvar för batterier

5  Effekterna av ovan redovisade förändringar är svåra att kvantifiera. Om djurskyddet förstat- ligas medför det att en handläggartjänst över- förs från kommunen till länsstyrelsen. Därmed försvinner kostnaderna för en handläggare, men även de intäkter vi erhållit för djur- skyddstillsynen.  Under en övergångstid förväntas överföringen till statlig djurskyddstillsyn medföra merarbete i form av att pågående ärenden skall över- lämnas, arkivinnehåll skall kopieras (kan ej överlämnas eftersom kommunen är arkiv- myndighet) etc.  Vidare kommer det att bli gränsdragnings- problem mellan vad som är djurskydd res- pektive störningar från djur. Tillsynen för den senare blir kvar hos kommunen. Hittills har detta inte varit något problem när MoKN haft hela tillsynen.  Den samordning som hittills skett mellan djurskyddstillsyn och miljötillsyn på de djur- hållande lantbruken försvinner. Miljötillsynen på dessa objekt ligger kvar på MoKN, så behovet av tillsynsbesök kommer till stor del att kvarstå.  Oavsett om djurskyddstillsynen och kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen förstatligas eller inte visar ovanstående tabell att MoKN totalt sett får ökade arbetsuppgifter gentemot nuläget. Då kraftig prioritering redan nu sker i verksamheten måste resurserna förstärkas för att MoKN hjälpligt skall klara alla befintliga och nya åtaganden.


Ladda ner ppt "Miljö- och hälso- skyddsträff, Västerås, 27 maj 2008  VÄLKOMNA  Miljö- och konsumentnämnd  På ”G” i Västerås  Ständig förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser