Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Stranden – en värdefull miljö! Vem tar ansvaret? Kommunaltekniska föreningen – Örebro den.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Stranden – en värdefull miljö! Vem tar ansvaret? Kommunaltekniska föreningen – Örebro den."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Stranden – en värdefull miljö! Vem tar ansvaret? Kommunaltekniska föreningen – Örebro den 11 september 2008 Sveriges Kommuner och Landsting Avd. Tillväxt och samhällsbyggnad Planering och hållbar utveckling Reigun Thune Hedström reigun@skl.se

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 Undantagna kuststräckor

8 8 Intention om strandskyddet Det är angeläget att skydda värdefulla stränder i vår natur. De är en stor tillgång för vårt land. Människors rätt att röra sig fritt ska värnas, i enlig- het med allemansrättens traditioner. Känsligt djur- och växtliv ska vårdas. Tillgången till strandnära områden bör hanteras i kommunernas översiktsplaner som då kan redovisa för allmänheten hur stränderna ska skyddas i ett långsiktigt perspektiv och var man kan tänka sig att lättnader tillåtas. Genom att lägga in strandskyddet i kommunerna översiktsplaner blir det tydligt för allmänheten hur stränderna ska skyddas i ett långsiktigt perspektiv och var man kan tänka sig lättnader i strandskyddet.

9 9 Förslaget innebär och uttrycks i lagtexten Strandskyddet är långsiktigt och ska trygga allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara livsvill- kor för djur- och växtliv på land och i vatten Strandskyddet ska utpekas och hanteras i kommunens översikts- plan, genom t.ex. ett tematiskt tillägg

10 10 Kommunen hanterar strandskyddet i detaljplan Strandskyddet kan upphävas av kommu- nen inom detaljplan Kommunen får dispensrätt för att hante- ra strandskyddet i lovärenden. Söks av KF. Länsstyrelsen är överprövningsmyn- dighet

11 11 Prövning av beslut Länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut om strandsskyddsdispens om Förutsättningarna i 7 kap 16§ att 7 kap 25 och 26§§ inte är uppfyllda eller om beslutet innehåller en betydande formell brist.

12 12 Beslutet får inte överklagas Länsstyrelsen ska besluta om pröv- ning ska ske inom 3 veckor från den dag då kommunen meddelade beslu- tet om dispens. Länsstyrelsen kan då upphäva kommunens beslut. Beslutet får inte överklagas.

13 13 Principer för bebyggelse vid vattenområde Garage Bastu 25 meter Huvudbyggnad Vattenområde

14 14 Kommunen bör ha huvudansvaret för tillsynen. Länsstyrelsens tillsyn bör enbart avse sådana verksamheter och åtgärder som kommer att dispens- prövas av länsstyrelsen

15 15 Naturvårdsverket utövar tillsyn över naturskyddsområden och Natura 2000- områden (Länsstyrelsen ger dispenser) Känd ideell organisation med frilufts- livsintresse (jmf miljöorganisationer med miljöintresse) får rätt att över- klaga upphävande av strandskydd inom detaljplan samt i dispensärenden

16 16 För vissa kust – eller kustskärgårdsom- råden krävs särskilda skäl för att upp- häva eller ge dispens från strandskyddet Kommunerna liksom länsstyrelserna måste skaffa sig bättre kunskap om hur strandskyddet ska hanteras genom t.ex. bättre nationell vägledning och utbild- ningsinsatser

17 17 Kriterier som utesluter områden i eller i närheten av storstadsregioner och större tätorter ersätts med en mjukare regel om att den allemans- rättsliga tillgången till strandområden på lång sikt ska vara god även i eller i närhe- ten av tätorter. områden med stora värden för strandskyddets syften ersätts med en mjukare regel om att strandskyddets syften ska beaktas när områden pekas ut

18 18 Antalet dispenser kan minska Åtgärder inom befintliga tomtplatser i större omfattning kan undantas från dispensplikt gäller Uppförande av eller tillbyggnad av eller annan åtgärd för en- eller tvåbostads- hus eller komplementbyggnader till sådant hus i anslutning till befintlig bebyggelse i områden för landsbygds- utveckling

19 Kommunerna beredda att ta ansvar! Kräver: Ansvar för framtidens miljö och resurser genom politiska långsiktiga ställningstagande En aktuell översiktsplan alt. tematiskt tillägg God kunskap om av vattenförhållandena inkl. ev. översvämningshot eller erosionsrisk Inventering av viktiga skyddsvärda strand – och vattenområden Våga peka ut landsbygdsutvecklingsområden Öppen för bred diskussion med allmänheten m.fl. Intresse för den byggda miljön kopplad till naturmiljö och allemansrätten 19

20 Kompetens och resurser! Kommunen måste satsa resurser. Kompetensförstärkning av egen personal Kompetenshöjning i nämnder och styrelser om strandskyddet - allmänt Inventeringsresurser, antingen konsult eller pengar till eget arbete Aktivera kommunens hemsida för information om strandskyddet – varför har man ett skydd och hur kommer kommunen att säkerställa detta för framtiden 20


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Stranden – en värdefull miljö! Vem tar ansvaret? Kommunaltekniska föreningen – Örebro den."

Liknande presentationer


Google-annonser