Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strandskyddsvägledning Halmstad 10 mars 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strandskyddsvägledning Halmstad 10 mars 2010"— Presentationens avskrift:

1 Strandskyddsvägledning Halmstad 10 mars 2010

2 Brittmarie Jansson Peter Ardö Tel. 035-13 22 22, 13 20 62

3 Vad tar vi upp idag? Statistik 2010 Särskilda skäl
Vad gäller för tillbyggnader? MKN för vatten Vattenmiljödefinitioner Ansökan om strandskyddsdispens och beslut Tillsyn Några rättsfall inom strandskyddsområdet

4 Granskade dispenser från kommunerna 2010
Totalt (12) Godkända efter granskning (8) Länsstyrelsen tagit upp till prövning 31 (4) Antal upphävda (2) Godkända efter prövning 19 (2) * Siffror inom parentes - Halmstad

5 Dispenser 2010 (hela länet)
Komplementbyggnader 10 % Nätstationer (transformatorer) 28 % Bostadshus % Tillbyggnader bostadshus 4 % VA-anläggningar 4 % Verksamheter %

6 Länsstyrelsen (MB 7:18 och 7:18 a §§)
Prövar dispenser och upphävanden inom statligt skyddade områden (Natura 2000, natur-, kulturreservat, biotop- och vattenskyddsområde) försvarsanläggningar samt vid byggande av allmän väg eller järnväg Lagförslag att kommunerna även ska ansvara för prövningen inom vatten- och miljöskyddsområde som beslutats av länsstyrelsen. Föreslås träda i kraft 2 maj 2011.

7 MB 7 kap 15 § Förbjudet inom strandskyddsområde Uppföra nya byggnader
Byggnader eller byggnaders användning ändras, andra anläggningar/anordningar utföras så att allmänheten hindras/avhålles… Grävnings- eller andra förberedelsearbeten för 1. och 2. Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

8 Vad är förbjudet inom strandskyddsområde?
Det är prövningsmyndigheten som avgör om en åtgärd omfattas av förbudet i lagstiftningen.

9 Tillbyggnader Omfattas av förbudet i MB 7:15 § punkt 2 och 4
Till viss del beroende av storleken på tillbyggnaden Ska ses utifrån allmänhetens uppfattning om tillgången till strandområdet Viss förändring jämfört med tidigare lagstiftning

10 Vad krävs för att få strandskyddsdispens
Särskilda skäl Strandskyddets syften kan uppfyllas

11 Särskilda skäl MB 7:18 c § Område som redan tagits i anspråk
Område som avskiljs från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse etc. Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet Behövs för att utvidga en verksamhet Mycket angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området Annat mycket angeläget intresse

12 Särskilda skäl MB 7:18 d, e §§
Inom område som bidrar till utvecklingen av landsbygden (LIS) – ska pekas ut i ÖP Enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintligt hus inom LIS-område

13 1. Ianspråktaget område Ersättningsbyggnad på etablerad tomtplats
Lucktomt inget särskilt skäl Inte avstyckad, ej bebyggd fastighet Inte ianspråktaget område ”i stort”, bebyggelse runt omkring Jordbruksmark är inte ianspråktagen mark

14 2. Avskiljande väg, järnväg eller bebyggelse

15

16 3. Anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
T.ex. brygga En noggrann prövning krävs i förhållande till strandskyddets båda syften Måste bryggan ligga just där? Samordnas med andra bryggor?

17 5. Angeläget allmänt intresse
Långsiktigt ge fördelar åt samhället Infrastrukturprojekt, handikappanpassning, tätortsutveckling, natur-, miljö- och kulturvårdsintressen Prövas om åtgärden måste ske inom strandskyddsområde Ex. nätstationer, VA

18 Miljökvalitetsnormer MB 5 kap.
Hur miljökvalitetsnormer (MKN) skall uppfyllas 3 § Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer som meddelats enligt 1 § uppfylls när de prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden, utövar tillsyn, eller meddelar föreskrifter. Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer.

19 MKN för vatten i Västerhavets vattendistrikt
amnen/Vasterhavet/mkn/

20 Ansökningsblankett Sökande; namn, adress, tele, e-post
Fastighet (-ägare om annan än sökanden) Vattenområde (hav, sjö, vattendrag) som berörs Planerad åtgärd (omfattning och utförande) Beskrivning av området, naturtyp; vegetation, djurliv, friluftsliv, nuvarande markanvändning Riksintressen, natur- och kulturvärden Särskilda skäl Ev. kompensationsåtgärder Tydliga kartor skalenlig med norrpil, ev. foton

21 För vilka skrivs ett dispensbeslut?
Sökanden Länsstyrelsen ”Vem som helst” – allmänheten/massmedia Framtida bedömningar Tydlighet! Motivering av beslut (Förvaltningslagen 20 §)

22 Innehållet i ett beslut
Beslutsmening Fastighetsbeteckning Vad beslutet avser/omfattar Villkor och tomtplatsavgränsning (hänvisning till karta) Tillgång till fri passage Kartor Översiktskarta + karta över fastighet, byggnad etc. Tomtplatsavgränsning Upplysningar Länsstyrelsens möjlighet till prövning

23 Innehållet i ett beslut
Ärendet Namn sökande Vad gäller ansökan; beskrivning av åtgärd; byggnad, anläggning Avstånd till strand, vattendrag Beskrivning av området, ev. detaljplan Särskilda skäl och en vägning mot strandskyddets syften Intressen Riksintressen, naturvårds- och friluftsintressen Bedömning av påverkan på allmänna intressen och strandskyddets syften, MKN och miljömål

24 Exempel på beslut Dispenser Avslag Föreläggande kommer att läggas ut på vår hemsida under ”Vägledning”

25 Tillsyn När blir det ett tillsynsärende?
(Egeninitierad tillsyn, anmälan från allmänhet, andra myndigheter eller organisationer) Besök på plats – bedömning; strider åtgärden mot strandskyddsbestämmelserna i MB 7:15 §? Begär förklaring Förelägg om återställande Underrättelse till åklagarmyndigheten, tillsynsmyndighetens skyldighet enligt MB 26:2 §

26 Sanktioner 29 kap. 2 § p.2 För brott mot områdesskydd döms till böter eller fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet ….. 2. i ett strandskyddsområde uppför en byggnad eller vidtar någon annan åtgärd som är förbjuden enligt 7 kap. 15 § 2a § För förseelse mot områdesskydd döms till böter den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift eller bestämmelse som med stöd av 7 kap. har meddelats eller i det enskilda fallet beslutats för skyddet av …. ett strandskyddsområde

27 Rättsfall

28 Vägledning Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4 Länsstyrelsens hemsida ”Djur och Natur”, ”Miljö & Klimat” och ”Samhällsplanering & ”Kulturmiljö” ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden” prop. 2008/09:119

29 Utvidgat strandskydd Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften (MB 7:14). Efter den 31 dec gäller utvidgat strandskydd bara om utvidgningen beslutats med stöd av de nya bestämmelserna. De gamla besluten upphör att gälla. Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och beslut. Handbok 2010:4

30 Kontaktperson för strandskydd på kommunen?
Mail-listan komplett?


Ladda ner ppt "Strandskyddsvägledning Halmstad 10 mars 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser