Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark"— Presentationens avskrift:

1 GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark
Jessica Movérare Golder Associates AB

2 Något kort om Golder Associates
Tekniska konsulttjänster och strategisk rådgivning inom geo- och miljöteknik Drygt 140 anställda vid fyra kontor Göteborg Lund Stockholm Uppsala Del av den globala koncernen Golder Associates, med mer än 6500 anställda

3 Våra kompetensområden
Jord, berg och vatten Miljöstrategisk rådgivning Förorenade områden Informationshantering

4 Bakgrund Nybyggnation på tidigare industriell fastighet
Planerad användning: bostäder Komplicerad föroreningssituation Cancerogena PAH:er Cyanid Arsenik Och andra godsaker... Vår roll: Rådgivning vid val av saneringsmetod samt löpande miljökontroll

5 Utmaningen Många olika parter inblandade
Projektaktörer Intressenter Stora mängder data att hantera Effektivt dataflöde Kvalitetskontroll Samordning/överblick Hur kan detta hanteras? Hur kan detta presenteras?

6 Lösningen Ett databasverktyg nödvändigt GIS en naturlig del
Kvalitetssäkring Kostnadseffektivitet GIS en naturlig del Data med geografisk koppling – x,y,z Geografiska analyser behövdes Identifiera ”hot-spots” Volymberäkningar

7 Hantering av analysdata
”Traditionell” hantering Provtagare är ute i fält och samlar in prover Proverna skickas till laboratorium på analys Analyssvaren sammanställs och analyseras Resultaten presenteras i en rapport Svagheter finns i provmärkning, koppling analysresultat-provmärkning, möjlighet till jämförelse med historiska data, möjligheten till ytterligare analyser utifrån data i rapporten 7

8 Hantering av analysdata
www DB ”Modern” hantering Provtagare är ute i fält och samlar in prover, eventuellt med hjälp av handdator/GPS. Geografisk referens till prov har förberetts innan eller inhämtas i fält. I databasen kan historiska data lagras, olika typer av mätdata och geografisk data Koppling provmärkning-analysresultat kontrolleras. Analysresultat sätts i ett sammanhang både i förhållande till historiska data, geografisk referens och andra typer av mätdata (ex. grundvatten-nederbörd) och kvalitetskontrolleras. Data kan sedan presenteras i olika former – rapporter, GIS, webb etc. 8

9 Webbaserat datahanteringsverktyg
Analys-resultat Färgkodning miljöklass Internt verktyg: projektwebb Projektwebben var inte en del av beställningen och användes heller inte ut mot beställare eller allmänhet. Det var ett internt arbetsverktyg som togs fram av den enkla anledning att det var det mest effektiva sättet att arbeta på för att kvalitetssäkra dataflödet i en situation där många olika personer var inblandade i ett projekt som löpte över en längre tid. Kanske störst värde vad gäller att hantera provtagningar, matcha dessa mot analysresultat och få fram en miljöklassning. Analysresultat relateras till projektspecifika riktvärden. 1000-tals foton 9

10 Lokalt koordinatsystem
För bättre provtagning och schaktning upprättades ett lokalt koordinatsystem Prov klassades per ruta och presenterades överskådligt Koordinatsystemet innebar att det fanns en logik i provmärkningen, vilket gjorde det enklare för provtagarna att korrekt märka proven baserat på position. Proven dök också automatiskt upp på kartan när det hade loggats, och färgkodades så snart klassning genomförts. Koordinatsystemet var en ”förkortning” av ST74 vilket gjorde det enkelt att koppla samman med annan geografisk information, exempelvis flygbilder. 10

11 Resultatredovisning med GIS
Miljöklassning i rutnät per nivå Direktkoppling databas, webb & GIS

12 3D-visualisering och volymberäkning
Innan schakt Vi försökte även visualisera föroreningsituationen i 3D men den var tyvärr för heterogen. Totalt schaktvolym: m3

13 Slutsatser och lärdomar
GIS ger möjlighet att samman-ställa stora mängder data till lättförståeliga beslutsunderlag En strukturerad datahanterings-process behövs från början Vi får en god bild av situationen och ständig återkoppling Saneringsåtgärder kan optimeras för att uppnå tänkt resultat Kostnadseffektivt – the only way to go!

14 Tack för uppmärksamheten!
Frågor? Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "GIS i fokus vid sanering av vattennära industrimark"

Liknande presentationer


Google-annonser