Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare."— Presentationens avskrift:

1 Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare

2 Medverkande organisationer Banverket Fortifikationsverket Luftfartsverket Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Specialfastigheter Sverige AB Statens fastighetsverk Riksdagsförvaltningen Svenska Kraftnät Vägverket

3 Samverkansforum representerar (2005) En byggnadsarea på närmare 10 miljoner m 2 C:a 100 000 km vägar C:a 17 000 km järnvägar C:a 15 000 km kraftledningar 19 flygplatser 8 milj hektar mark, som utgör c:a 17 % av Sveriges yta.

4 Bakgrund Samverkansforum inrättades 2001 till följd av regeringens uppdrag att utveckla byggherre- och förvaltarrollen för det statliga fastighetsbeståndet genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet

5 Syfte Samverkansforum ska bidra till  ett brett erfarenhetsutbyte och utveckling i gemensamma frågor bland statliga byggherrar och förvaltare.  att statligt byggande och förvaltning utvecklas till ett föredöme såväl inom Sverige som i ett internationellt perspektiv.

6 Vision "Helt rätt i statligt byggande och förvaltning"

7 Verksamhetsområden Arbetet i Samverkansforum spänner över många verksamhetsområden alltifrån teknikutveckling, upphandling, regler & avtal och arbetsmiljö till arkitektur & kulturmiljö och hållbar utveckling. Arbetssättet präglas av helhetssyn och samverkan. Erfarenhetsåterföring och sökande efter "Best Practice" är viktiga delar.

8 Organisation 2009 Styrgrupp Nätverk Arkitektur & kulturmiljö Nätverk Projekt ledning Nätverk Verksam hetslednings system Nätverk Regler och avtal Ledningsgrupp Kansli Projekt Seminarier Projekt Samvf. egna & samarbeten Kompetensstöd Förvaltning Kompetensstöd Hållbar utveckling

9 STYRGRUPPEN Samverkansforums högsta beslutande organ är STYRGRUPPEN Styrgruppen  består av representanter för de medverkande organisationernas högsta ledning  träffas vanligen en gång per år. Styrgruppen fastställer  verksamhetsidé, vision och strategiska mål  verksamhetsplan och budget samt årsavgifter

10 LEDNINGSGRUPPEN LEDNINGSGRUPPEN är Samverkansforums verkställande ledning och består av en representant från varje medlem. LEDNINGSGRUPPEN sammanträder 5 – 6 gånger per år och beslutar om den löpande verksamheten Studiebesök i Bryssel okt 2005 Foto: Reinar Johansson

11 KANSLIET Samverkansforums kansli svarar för administrationen av Samverkansforum svarar för Samverkansforums hemsida tar fram underlag för speciella projekt samordnar vid behov nätverkens arbete Bevakar samordningen med andra organisationer och projekt fungerar som bollplank för nätverken och speciella projekt bevakar omvärlden

12 Samverkansforums kansli KANSLIET finns på Fortifikationsverkets huvudkontor i Eskilstuna Kungsgatan 43, Eskilstuna Postadress: Samverkansforum, Fortifikationsverket, 631 89 Eskilstuna Telefon: 010-44 44 722 E-post: nswn@fortv.se eller info@samverkansforum.nu Webbwww.samverkansforum.nu Ansvariga för hemsidan är Statens fastighetsverk genom Lie Evldt, telefon 08-696 73 56 eller mejl lie.evaldt@sfv.se Ellen Lundin, telefon 08-696 70 97 eller melj ellen.lundin@sfv.se

13 Arbetsformer Arbetet bedrivs i nätverken och som projekt – utvecklingsprojekt, seminarier och workshops – samt genom samarbete med andra aktörer I NÄTVERKEN deltar personer från medlemmarna i Samverkansforum. I PROJEKTEN deltar nätverksmedlemmar, personer som ingår i kompetensstöd och vid behov adjungeras även personer från andra organisationer och myndigheter.

14 Samarbete – andra aktörer Frågor specifika för statliga Byggherrar & Förvaltare Frågor av gemensamt intresse för offentliga Byggherrar & Förvaltare Frågor av gemensamt intresse för samtliga Byggherrar & Förvaltare Frågor av gemensamt intresse för byggsektorn Samarbete inom Samverkansforum Samarbete med UFOS, Byggherrarnas LOU-grupp m.fl. Samarbete med Byggher- rarna, Kretsloppsrådets ”Byggherrelåda” m.fl. Samarbete med BQR, BIC, FIA m.fl.

15 Nätverk & kompetensstöd i Samverkansforum Nätverk Arkitektur och kulturmiljö Projektledning Regler och avtal Verksamhetsledningssystem Kompetensstöd (f.d. nätverk) Förvaltning Hållbar utveckling

16 Projekt, seminarier & workshops Projekt 2008 Levandegöra värdefull (nationell) kultur- och naturmiljö för allmänheten Metod att utvärdera verk- samhetsledningssystem Gemensam elupphandling – förstudie Kompetensförsörjning Upphandling av energieffektiv utrustning Seminarier & workshops 2008 Miljökrav i upphandling Roller i Byggherrens projektorganisation samt risk management i projekt Partnering Upphandlingsmodeller i tidiga skeden,tävlingsformer och utvärdering ICT-seminarium


Ladda ner ppt "Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare."

Liknande presentationer


Google-annonser