Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är folkhälsovetenskap?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är folkhälsovetenskap?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är folkhälsovetenskap?
Fristående introduktionskurs i folkhälsovetenskap Karolinska Institutet 8 november 2010

2 Vad är folkhälsovetenskap?
Vad är hälsa? Vad är sjukdom? Vad är folkhälsa? Vad är ett folkhälsoproblem? Vad är folkhälsoarbete? Vad gör en folkhälsovetare? Vad är folkhälsovetenskap? Namn Efternamn 9 april 2017 2

3 Vad är hälsa? WHO ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp” Ottawa Charter ”Hälsa är en resurs i vardagslivet, inte livets mål” SOU 1997:119 (delbetänkande till HSU 2000) ”Begreppet hälsa inbegriper fyra var för sig lika viktiga värdebegrepp, nämligen långt liv, friskt liv, rikt liv och jämlikt liv”

4 Vad är sjukdom? En sjukdom kan beskrivas som ett tillstånd hos en individ som gör att denne inte fungerar normalt (biologiskt, funktionellt, statistiskt etc) Disease: sjukdom identifierad av hälso- och sjukvården Illness: individens egen upplevelse av sjukdom Sickness: den sjukroll som individen intar (Janlert 2000) ”Hälsokorset”

5 Vad är folkhälsa? ”Det allmänna hälsotillståndet i ett land”
Janlert 2000 ”Ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan” Nationella folkhälsokommittén, 2000 ”Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper. Begreppet innefattar inte bara summan av individernas hälsa utan även mönster av större eller mindre olikheter i hälsa som råder mellan olika grupper inom befolkningen”

6 Vad är ett folkhälsoproblem?
Kriterier för folkhälsoproblem: Ett folkhälsoproblem måste vara vanligt (minst 1% av befolkningen) och innebära allvarliga konsekvenser för befolkningen eller samhället Problemets uppkomst och orsaker bör vara kända och förebyggande åtgärder måste ha visat sig ha effekt Åtgärderna måste vara riskfria och accepteras av befolkningen Det måste finnas tillräckliga resurser och en organisation för att genomföra åtgärderna och det bör finnas någon form av hälsoekonomisk bedömning

7 Vad är folkhälsoarbete?
Folkhälsoarbete bygger på kunskaper om vad som gör människor sjuka (patogenes) och på kunskaper om vad som gör att människor förblir friska (salutogenes). Folkhälsoarbetets två komponenter Att främja hälsa (health promotion) Att förebygga sjukdom (disease prevention)

8 Upstream and downstream
General politics Social policy Healthy public policy Health policy Health promotion Disease prevention Health care Economy Life chances Lifestyle - environment QoL Health Upstream Downstream

9 Health promotion Utom hälso- och sjukvården Stärka motståndskraft mot sjukdom och skador Förbättra individens upplevelse av hälsa Målgruppen utgörs av befolkningen i allmänhet Disease prevention Inom hälso- och sjukvården Undanröja orsaker till sjukdom och skador Förhindra diagnostiserad sjukdom Målgruppen utgörs av riskgrupper

10 Preventionsnivåer Primär prevention
Åtgärder för att förhindra att sjukdom över huvudtaget uppträder. Sekundär prevention Åtgärder för tidig diagnostik och behandling av sjukdom. Tertiär prevention Åtgärder för rehabilitering efter sjukdom och skador.

11 Preventionsnivåer Universell prevention
Hela befolkningen eller en bred population (nationellt, regionalt, lokalt) Selektiv prevention Grupper med ökad risk för sjukdom eller skada (kön, ålder, socioekonomiska faktorer) Indikerad prevention Individer med tidiga tecken på sjukdom, skada eller problembeteende (hypertoni, drogbruk, skolk)

12 Den preventiva paradoxen
”Det är bättre att många ändrar sig lite än att några få ändrar sig mycket”

13 Den preventiva paradoxen
Generell insats Antal barn Uttalade problem Problem

14 Vad är folkhälsoarbete?
Folkhälsoarbete är ett målinriktat och organiserat arbete för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Folkhälsoarbete riktar sig till individer, befolkningsgrupper och samhälle. Folkhälsoarbete syftar till att minska hälsoklyftorna.

15 Kunskapsbaserat folkhälsoarbete - evidence based public health work
Kunskapsbaserat folkhälsoarbete är förebyggande och hälsofrämjande arbete byggt på bästa tillgängliga kunskap baserad på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. (Janlert 2000) Folkhälsoarbetet måste bestå av insatser som grundar sig på resultat från folkhälsovetenskaplig forskning.

16 Evidensbaserade insatser
Bästa tillgängliga kunskap - baserad på relevant forskning av hög kvalitet

17 Varför evidensbaserade insatser?
Åderlåtning (livsfarligt) DARE – VÅGA (ingen effekt) Lifeskills education (ingen/negativ effekt) Scared straight (ingen/negativ effekt) ANT-undervisning i skolan (ingen effekt på lång sikt) Därför att bristande resurser inte ska satsas på ineffektiva åtgärder!

18 Ingen evidensstyrka någon tror eller tycker (expertuttalanden)
klienterna är nöjda det verkar logiskt som vi brukar

19 Att en metod INTE betraktas som evidensbaserad beror på:
att det finns tillförlitlig forskning som säger att metoden inte fungerar att forskningen om metoden är otillförlitlig att metoden är obeforskad

20 Hur kan vi använda evidens i vardagen?
Exemplet alkohol skaffa information agera relevant

21

22

23 … agera relevant Välj: Åldersgräns för inköp: hög effektivitet, högt vetenskapligt stöd och låg implementeringskostnad Välj inte: Skolbaserad alkoholinformation: låg effektivitet, högt vetenskapligt stöd och hög implementeringskostnad

24 Vad gör en folkhälsovetare?
Var kan man jobba som folkhälsovetare? Vilka arbetsuppgifter kan man ha? Kan man applicera ett folkhälsoperspektiv på era tidigare erfarenheter från arbetslivet? Diskutera i grupper utifrån Dahlgren och Whitehead’s determinanter för hälsa

25 The main determinants of health

26 Vad är folkhälsovetenskap?
Folkhälsovetenskap är den vetenskapliga disciplin som ska generera och systematisera kunskap om befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar denna, föreslå åtgärder som syftar till att bevara och förbättra hälsan samt framför allt främja jämlikhet i hälsa. Folkhälsovetenskap är det kunskapsområde som det praktiska folkhälsoarbetet måste ha som stöd för att kunna vara kunskapsbaserat. Folkhälsovetenskap är en tvärvetenskaplig disciplin.

27 Vad är folkhälsovetenskap?
Tre nyckelbegrepp Befolkningsinriktning Sociala bestämningsfaktorer Hälsans fördelning i befolkningen Träna på att anta ett vetenskapligt förhållningssätt!


Ladda ner ppt "Vad är folkhälsovetenskap?"

Liknande presentationer


Google-annonser