Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategidag Strukturfondpartnerskapet 2011-10-05 Elisabeth Krantz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategidag Strukturfondpartnerskapet 2011-10-05 Elisabeth Krantz."— Presentationens avskrift:

1 Strategidag Strukturfondpartnerskapet 2011-10-05 Elisabeth Krantz

2 Varberg 2011-10-05 Statistik nationellt/regionalt Finansplan Resultat Västsverige Ansökningsomgång 1 2012 Strategisk påverkan Aktiviteter nationellt/regionalt Bemyndiganderamar - strategi

3 Projektägare i PO 1 efter sektor, procent

4 Projektägare i PO 2 efter sektor, procent

5 Redovisade deltagare PO 1 tom. 8 sept i förhållande till mål, procent

6 Redovisade deltagare PO 2 tom. 8 sept i förhållande till mål, procent Västsverige, Totalt

7 Intecknade medel av finansplanen för PO 1 med 20 procents återflöde 2011-09-30, mkr. Västsverige 78 procent intecknat Totalt 76 procent intecknat

8 Intecknade medel av finansplanen för PO 2 med 30 procents återflöde 2011-09-30, mkr. Västsverige 64 procent intecknat Totalt 56 procent intecknat

9 Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-09-30, procent. PO 1.

10 Beslutat och utbetalat av regionala ramen per region 2011-09-3*, procent. PO 2. I de intecknade medlen ingår även en prognos över ännu ej fattade beslut i avslutade ansökningsomgångar, dock ej den nationella/regionala ansökniningsomgången.

11 Deltagare efter ålder och kön i PO 1 och PO 2. (olika skalor) PO 1PO 2

12 Genomsnittligt antal dagar för beslut redovisat efter ankomstmånad (minst 90 procent av de inkomna ansökningarna ska vara beslutade)

13 Andel genomförande projekt med transnationell budget PO 1PO 2 Januari 20107 %19 % Juni 201125 %33 %

14 Finansplan 2007-2013 Programområde 1 Programområde 2 655 mkr 735 mkr Hittills beslutat 640 mkr 636 mkr Återflöde 20% 30%

15 Resultat tom sept 2011 i Västsverige Program- område 1 Kompetens- utveckling MänKvinnor Mål, antal deltagare 41 000 Uppnått37 27819 982(54%) 17 296 (46%) Program- område 2 Antal deltagare totalt MänKvinnor Mål antal deltagare 14 000 Uppnått 8 965 4 165(46%) 4 800 (54%)

16 Beviljade projekt och medel i Västsverige t o m sept 2011 Programområde 1: 203 projekt ESF-medel : 640 miljoner kr Programområde 2: 158 projekt ESF-medel: 636 miljoner kr

17 Utbetalda medel tom sept 2011 Utbetalda medel miljoner kr PO1PO2TotaltFinansplan/utbetalda medel Västsverige 288 233 521 1,3 miljarder 40% Totalt1 3601 1502 511 6,2 miljarder 40%

18 Ansökningsomgång 1 2012 Programområde 1, regional – 164 mkr (ca) Inkomna ansökningar 511 mkr (78 st) Kompetensutveckling Attitydpåverkande insatser Förebyggande insatser för att motverka ohälsa Entreprenörskap

19 Ansökningsomgång 1 2012 Programområde 2 – regional/nationell Inkomna ansökningar 1,44 miljarder (144 ansökningar) Regionalt ca 250 mkr (33 st) Västsveriges utlysta andel 206 mkr Målgruppen 16-64 år arbetslösa, långtidssjukskrivna Romer Sjukskrivna som återgått till Försäkringskassan Personer med psykisk ohälsa

20 Regional och nationell ansökningsomgång Fördelning av ansökningar och ansökt belopp mellan regioner Övre Norrland12 58 mkr Mellersta Norrland 4 56 mkr Norra Mellansverige 3 39 mkr Östra Mellansverige30360 mkr Stockholm19341 mkr Småland och Öarna15110 mkr Västsverige33243 mkr Sydsverige26177 mkr Nationell 2 47 mkr

21 Strategisk påverkan Temagrupper Almedalen Aktiva i press Konferenser/seminarier Politiker Samverkan med processtödet Spel

22 ESF:s temagrupper 2007-2013 Ungdomars utanförskap i arbetslivet (Ungdomsstyrelsen, www.temaunga.se) Entreprenörskap & företagande (Tillväxtverket, http://temaef.wordpress.com) Likabehandling & diskriminering i arbetslivet (Arbetsmiljöforum, www.temalikabehandling.se ) Arbetsplatslärande & omställning i arbetslivet (Luleå Tekniska Universitet, www.arbetsplatslarande.se) Integration i arbetslivet (Linköpings universitet, www.isv.liu.se/remeso/tia)

23 Nytt från Temagruppen Unga Det lönar sig. Visar att ungdomsprojekt går med samhällsekonomisk vinst 2011 års analys av unga som varken arbetar eller studerar. Snart även med regional statistik. I praktiken sänker vi trösklarna. En skrift om hur praktik blir meningsfull. Unga med funktionsnedsättning. En analys av hur det går för unga med funktionsnedsättningar. Avhopp från grundskolan och gymnasiet. Studie av projekt med bra metoder för att undvika avhopp. Coachning. Vad är bra, vad är mindre bra? Implementering. Hur och när blir projekt ordinarie verksamhet?

24 Nytt från Entreprenörskap & Företagande Regionala studier av ESF-projekt som syftar till/använder sig av företagande/entreprenörskap - Sex rapporter som publiceras under september/oktober - 12 teman för fördjupningsstudier som publiceras under hösten Rapport om möjligheterna att genomföra offentlig upphandling med sociala hänsyn för att t ex skapa arbetstillfällen Rapport ”Inte vilket företagande som helst”, en studie av 7 projekt inom social ekonomi, socialt företagande och idéburen sektor Regionala/nationella konferenser, frukostseminarier, seminarium i Riksdagen, sociala företagsmässan...

25 Nytt från Arbetsplatslärande & Omställning Fem delprojekt som löpande kommer med nya rapporter: 1. Arbetsplatslärande på nya sätt 2. Facket förändras 3. Jämställdhetsintegrering som kompetensutveckling 4. Kompetensutveckling, arbetsorganisation och hälsa, 5. Validering som bas för lärande och utveckling Några slutsatser: Behövs en ny svensk modell för arbetsplatslärande, med ett tydligt partsammansatt ägarskap (arbetsgivare + fack + ideella aktörer + politiken) Inrätta en kompetensutvecklingsfond Arbetsplatslärande (och ESF) behöver komma in i diskussioner kring regionala kompetensplattformar

26 Lärande organisationer Projekt ska möta aktuella kompetensbehov och samtidigt utveckla arbetsorganisationen för ett ökat lärande och en bättre hälsa på arbetsplatsen på sätt som skapar förutsättningar för långsiktigt och hållbar nytta för deltagande individer och arbetsplatser.

27 Projekt som utvecklar nya former för arbetsplatslärande Avanto – Business Region Göteborg Lust att lära – Alingsås kommun Livspondus – Kriminalvården Väst GRo – Göteborgsregionens kommunalförbund Utveckling på insidan – Ulricehamns kommun Lärande i arbetslivet LIA 2- Ljungskile folkhögskola Den nya administratören 2 – Tranemo kommun REFLEX- en spegling i äldreomsorgen – GBG kommun (SDF Kärra – Högsbo) OVIEL offensiv ver.utv i lärande miljö – VGR (Skaraborgs sjukhus)

28 Projekt med ambition att påverka utbildningssystemet Steps - Skaraborgs kommunalförbund Västkraft – Göteborgsregionens kommunalförbund Lust att lära – Alingsås kommun Samkraft – ett nätverk som kanske kan användas

29 Metoder för att underlätta inträde/återinträde på arbetsmarknaden Partnerskap dialog& samverkan för hållbar utveckling, Vidare vägar– Göteborgs kommun, Bazar Göteborg – Göteborgs kommun Projekt 100 – Göteborgs kommun Lysa-projektet- Ale kommun Clavis – Halmstad kommun Utländska akademiker, Länsstyrelsen Mötesplats Dalaberg, Uddevalla kommun Bumerang – åter i arbete, ABF Sydhalland Empowerment och delaktighet hos romer i Västsverige, Högskolan Väst, Trollhättan

30 Projekt med nya samverkansformer Eventuell inriktning på organisationer som fungerar som mellanhänder (intermediary bodies) Samkraft – nätverk med stora projektägare Samordningsförbundens ansökningar. PO2- projekt där det finns nya samverkansformer mellan AF, FK, näringslivet eller liknande.

31 Lärkonferens Strategisk påverkan 22-23 september Sollentuna Kvalitetsmässan 15-17 november 2011 Göteborg Åsa Lindh ”Skörda frukterna” Gender Main Streaming Stockholm 26 okt Extern ESF dag Likabehandling 30 november Uppsala Effektutvärdering nationellt/regionalt Upphandling klar december 2011 Kund- och partnerskapsundersökning våren 2012 Aktuellt inom ESF-rådet

32 Aktuellt inom ESF Västsverige Samarbete med Spel för kort- och långsiktig strategisk påverkan för genomslag och implementering av Socialfondens projekt Samverkan med Kompetensplattformen Från idé till EU-ansökan 18 oktober Work-shop – vuxenutbildningen – 8 dec 2011 Ytterligare politikerutbildning planeras Konferens i samarbete med temagruppen Arbetsplatslärande och omställning v 6 2012 Hur får vi det att hända. Workshop. Planeras. Utbildning tillgänglighet/jämställdhet Nätverk för projektledare och utvärderare

33 Strategi Undvika stopp i programmet Tekniska lösningar för att få ett jämt flöde utan onödiga glapp Beslut i flera steg både på regional och nationell nivå både för PO1 och PO2 Beslut om 0-6 mån mobilisering med formulering att besluten kan förlängas och utökas förutsatt... Avstämning med riksrevisionen 1-åriga genomförandebeslut

34 Ex på projekt Sökt projekttid 2,5 år Mob Genomförande Forts Genomförande 0-6 mån1 år

35 esf.se Elisabeth Krantz 031/7077370


Ladda ner ppt "Strategidag Strukturfondpartnerskapet 2011-10-05 Elisabeth Krantz."

Liknande presentationer


Google-annonser