Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringslivet och miljömålen Richard Almgren Green Business AB +46705688112.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringslivet och miljömålen Richard Almgren Green Business AB +46705688112."— Presentationens avskrift:

1 Näringslivet och miljömålen Richard Almgren Green Business AB richard.almgren@greenbusiness.se +46705688112

2 Grundfrågan Näringslivets verksamhet påverkar miljökvaliteten Det gäller både tillverkningen av olika produkter och användningen av produkterna på marknaden Det mesta av denna miljöpåverkan kan åtgärdas Näringslivet i Sverige har gjort sin ”hemläxa”

3 De nationella miljökvalitetsmålen Utbredning av orsaken Miljökvalitetsmål FöroreningsanknutnaMarkanvändningsanknutna Global1. Begränsad klimatpåverkan 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö Kontinental2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 7. Ingen övergödning 10. Hav i balans Nationell8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. En god bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv

4 Öka farten Farten är oförändrat hög, svenskt näringsliv tillhör ”tätgruppen” i världen Inget behov av ”panikåtgärder” Fokusera miljömålen på de viktiga miljöfrågorna (klimat, miljöanpassade produkter, transporter). ”allt” kan inte vara lika viktigt Stärk de frivilliga insatserna (miljöledningssystem ISO14001/EMAS, socialt ansvarstagande ISO26000, miljöhänsyn i upphandling) Justera etappmålen till miljökvalitetsmålen: Sveriges bidrag till miljökvalitetsmålen

5 Länders bidrag till försurning Utsläpp av svaveloxider (g SO2 per BNP-enhet, €) Land/område <0,3NL, DK, NO, SE 0,1-0,3Baltländerna (EE, LV, LT), DE 0,3-1EU27, FI 1-3Världen, PL 3-10 10-30 >30Barents (RU) Källa: EMEP, 2013; FN-statistik; ”Hot Spot”- rapporter

6 Mekanismerna bakom miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning” Verksamhet inkl användning av produkter ger upphov till utsläpp av svaveloxider Utsläppen av svaveloxider sprids och faller ned över svensk mark och vatten Målet riktas till verksamheter i SE men för att nå målet krävs åtgärder i många länder Miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning” SE PL Källa: EMEP, 2013 PL RF, UA DE, GB, NL NO, DK, FI, EE, LV, LT Andra EU27 Sjöfart Övriga

7 Stärk samspelet myndighet-näringsliv Öka Naturvårdsverkets synlighet i beslutsprocesserna (MMD, MPD) Återinför det tidigare ”pragmatiska” förhållningssättet i beslutsprocessen, mer åtgärdsinriktat samarbete, teknik (BAT) och mindre juridik Snabba på beslutsprocesserna Stöd införandet av frivilliga miljöledningssystem (ISO 14001, EMAS)

8 Nästa fördjupade utvärdering Tydliggör att uppföljningen av de 16 miljökvalitetsmålen görs med avseende på bidragen från verksamheter i Sverige Prioritera de frågor där det finns ”miljönytta” att hämta (klimat, produkter i användningsledet, transporter) Utveckla målstrategin på verksamhetsnivå


Ladda ner ppt "Näringslivet och miljömålen Richard Almgren Green Business AB +46705688112."

Liknande presentationer


Google-annonser