Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsvärdering."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsvärdering

2 Regeringsformen 2:18 Varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expro-priation eller annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskrän-ker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att till-godose angelägna allmänna intressen. Den som genom expropriation eller annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten. Sådan ersättning skall också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen skall bestämmas enligt grunder som anges i lag. Alla skall ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan.

3 Tvångsvis avstående eller upplåtelse av fast egendom
Lag Lagrum Expropriatonslagen 1:1, 2:1-11 Plan- och bygglagen 6:17-24, 17:8, 14:1-2, 14:5 Fastighetsbildningslagen 5:8, 8 kap Anläggningslagen 12 §, §§ Ledningsrättslagen Lagen om expl.samverkan §§ Miljöbalken Väglagen 56 §, 59 §, 61 § Gruvlagen 10 kap Minerallagen Bostadsförvaltningslagen Bostadssaneringslagen Jordförvärvslagen Civilförsvarslagen Gäller bara i krigstid Allmänna förfogandelagen Gäller bara i krigstid Rekvisitionslagen Gäller bara i krigstid

4 Tvångssituationer Expropriation m.m. Markanvändning Lagmedel
Tomtmark FBL, ExL, PBL, AL Allmän platsmark PBL, ExL, FBL, AL Ledningar LL, ExL, FBL Vägar VägL, AL, FBL, ExL Järnväg LBJ, FBL, ExL Råmark för bebyggelse ExL, FBL

5 Marknadsvärde 4 kap Expropriationslagen Expropriationsersättning 1 §
För en fastighet, som exproprieras i sin helhet, skall … löseskilling betalas med ett belopp som motsvarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet, skall intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den minskning av fastighetens mark-nadsvärde, som uppkommer genom expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom expropriationen, skall även sådan skada ersättas. Expropriationsersättning skall dock inte betalas för mark eller annat utrymme som ingår i allmän väg och som enligt en detaljplan skall användas för en sådan allmän plats för vilken kommunen är huvud-man.

6 Åtgärder som inverkar på marknadsvärdet
åtgärd för att minska skada förbättringar p.g.a. nyttjanderätt eller servitutsrätt företagsskada ortsvanlig skada 10 – 15 år värdetidpunkt – tillträdesdag presumtion planförhållanden ersättningshöjande åtgärder

7 Ersättningsmodeller ExL FBL AL PBL LL VägL BanL
ExL Marknadsvärdeprincipen FBL Vinstdelnings- och marknadsvärdeprincipen

8 Ersättningsgilla skador
Företagsskada Markavstående Fastighets- skada Fastighets- skada Annan skada Annan skada 4:2 ExL 4:1 ExL 4:1 ExL 4:1 ExL Svårbedömd skada Oförutsebar skada Skada under byggtiden Expropriationsskada - ExL Inte expr.skada - SkadestL el. MiljöskL

9 Väsentlighetsrekvisitet
Ersättning av företagsskada enligt 4 kap ExL Väsentlighetsrekvisitet Ja Nej Ortsvanlighetsrekvisitet Ja Nej Allmänvanlighetsrekvisitet Ja Skälighetsprövning Nej Företagsskadan ersätts inte Företagsskadan ersätts Toleransavdrag


Ladda ner ppt "Fastighetsvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser