Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgårdar Christel Cederberg, Svensk Mjölk Greppa Näringen kurs 15/9 2004 Uddetorp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgårdar Christel Cederberg, Svensk Mjölk Greppa Näringen kurs 15/9 2004 Uddetorp."— Presentationens avskrift:

1 Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgårdar Christel Cederberg, Svensk Mjölk Greppa Näringen kurs 15/9 2004 Uddetorp

2 Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgården FoU-projekt hos Svensk Mjölk, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning Sker i samarbetet med Mat 21-projektet ”Miljösystemanalys av typgårdar” vid SIK Hittills redovisat: Examensarbetet Kväveförluster och energianvändning vid mjölkgårdar i Västra Sverige Slutredovisas nov 2004

3 Insamling av data vid 23 mjölkgårdar i Västsverige Data om inflöde av diesel, plast, olja, el, hgm, pesticider, kraftfoder, mineralfoder Beräkning av emissioner m h a modeller: nitrat, ammoniak, metan, dikväveoxid Gårdarna grupperade i tre: Hög konv (> 7 500 kg ECM/ha) Medel konv (< 7 500 kg ECM/ha) Ekologiska gårdar

4 Tre grupper av mjölkgårdar Konv hög, 9 st Konv medel, 8 st Eko, 6 st Djurtäthet, de/ha 1,20,80,9 Mjölk, kg/ha åker 9 4605 3605 100 Mjölk, lev kg/ko 9 2408 3407 690 Mjölk enl kontroll 10 1009 1309 400

5 Miljösystemanalys av mjölkproduktion med livscykelperspektiv Djur Foder-Stall- odling gödsel Mark RESURSINPUT t ex Diesel Handelsgödsel Foder (spec. proteinfoder) EMISSIONER CH 4 N 2 O CO 2 Klimat- påverkan NO 3, NH 3, NOx, P Eutrofiering MJÖLK, KÖTT, ev veg N 2 O, NO 3

6 Resultaten beräknas för Energianvänd/kg mjölk Resursuttag/kg mjölk (energi + P och K) Markanvändning, m 2 /kg mjölk och typ av markanvändning Pesticidanvändning N-överskott/ha och N-överskott/ton mjölk Kväveförluster (NO3, NH3, N2O) per ha och per ton mjölk

7 Resultaten beräknas för… Övergödningspotential/kg mjölk Försurningspotential/kg mjölk Växthusgaser, GWP/kg mjölk

8 Miljöindikatorer/nyckeltal har två viktiga syften i ett företags miljöarbete Att vara ett mått för uppföljning av miljöpåverkan över tiden Att vara en del av kommunikationen av företagets miljöarbete och miljöpåverkan till olika intressenter såsom konsumenter och myndigheter

9 Tre kriterier att tänka på när miljönyckeltal utformas: Mätbara – både belastnings och nyttomått skall kunna mätas med rimlig arbetsinsats Begripliga – belastnings-och nyttomått bör ha en tydlig koppling; miljöbelastning bör vara orsakad av den nytta som representeras av nyttomåttet Relevanta – belastningsmåtten skall spegla väsentlig miljöbelastning och nyttomåtten ska reflektera den nytta systemet åstadkommer

10 Gården, Mark, djur, växter Produktions- åtgärder (gödsling, utfodring, etc Emissioner, CO2, CH4, NH3, NO3 etc PRODUKTER Åtgärdsbaserade indikatorer Effektbaserade indikatorer Mängd N-gödsel tillförd Restkväve i mark efter skörd NO3-N läckt till yt/grundvatten Klimatfaktorer Nederbörd etc

11 Resultat - Gårdsperspektivet EkologiskKonv.MedelKonv.Hög Inflöden, kg N/ha Gödsel57491 Foder415696 Kvävefixering532534 Nedfall888 Övrigt413 Totalt111164232 Utflöden, kg N/ha Mjölk28 48 Kött447 Vegetabilier095 Organisk gödsel016 Totalt324266 Överskott, kg N/ha 79122166

12 Kväveförluster, areella Konv högKonv medEko N-översk, kg N/ha16612279 Beräkn N-förlust NH3-N, kg/ha402325 NO3-N kg/ha332826 N2O-N, kg/ha543 Summa785554 % andel av översk474568

13 Resultat - Mjölkperspektivet EkologiskKonv.MedelKonv.Hög Inflöden, kg N/ton ECM Gödsel0,610,87,3 Foder6,89,49,5 Kvävefixering10,34,53,4 Totalt17,724,620,3 Utflöde, kg N/ton ECM Mjölk5,25,3 Överskott, kg N/ton ECM 12,519,315,0

14 Kväveförluster, produkt Konv högKonv medEko N-översk, kg N/ton ECM 1519,312,5 Beräkn N-förlust NH3-N, kg/ton3,83,74,4 NO3-N kg/ton3,14,44,9 N2O-N, kg/ton0,50,6 Summa7,28,79,9 % andel av översk484680

15 Fundering Det är ganska krångligt och osäkert att modellberäkna förluster av nitrat-N, ammoniak-N och lustgas-N på mjölkgården. Får vi med alla förluster?

16 Exempel på åtgärdsbaserade indikatorer från två bra mjölkgårdar, gårdsnivån Gård 1Gård 2 Mjölkleverans, kg ECM/ha10 6155 217 Överskott, kg N/ha16397 Inflöde, kg N/ha Handelsgödsel6491 Inköpt foder11146 N-fixering3615

17 Exempel på åtgärdsbaserade indikatorer från två bra mjölkgårdar, produktnivån Gård 1Gård 2 Mjölkleverans, kg ECM/ha10 6155 217 Inflöde av ”nytt” N, kg N/ton ECM Handelsgödsel5,49,7 Inköpt foder9,4 (14,5*)7,5 (11,5*) N-fixering32,6 Summa17,819,8 * Om 65 % N-effektivitet i foderodling utanför gård

18 Växthusgaser, förluster Konv högKonv medEko CO2, g/l mjölk168173120 CH4, g/l mjölk19,621,723 N2O, g/l mjölk1,021,261,1 CO2-equiv, g/l mjölk 8961020941

19 Utsläpp av växthusgaser

20 Slutsatser Åtgärdsbaserade indikatorer är mätbara och förefaller relativt säkra Effektbaserade indikatorer för emissioner bygger på modellberäkningar = variationer och osäkerheter Tänk på systemnivån när kväveförluster analyseras ur gårdsperspektivet (ytan) och produktperspektivet (ton mjölk/kött)


Ladda ner ppt "Miljöindikatorer/nyckeltal för mjölkgårdar Christel Cederberg, Svensk Mjölk Greppa Näringen kurs 15/9 2004 Uddetorp."

Liknande presentationer


Google-annonser