Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Onsdag 2/2 2011 Hur fungerar staten? Ylva Norén Bretzer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Onsdag 2/2 2011 Hur fungerar staten? Ylva Norén Bretzer."— Presentationens avskrift:

1 Onsdag 2/2 2011 Hur fungerar staten? Ylva Norén Bretzer

2 1. Politikens flernivåsystem
Flernivådemokratin i Göteborgs Stad sedan 2002 och framåt. Medborgerliga rättigheter (den folkstyrda staten) Likhet inför lagen (den rättssäkra staten) Effektivitet (den levererande staten) Politikens olika värden som på olika sätt kan stå i olika slags konflikt med varandra. Jfr Petersson kapitel 9, 10 och 11.

3 2. Politik, val & representativa församlingar (parlamentet)

4 3. Lagstiftnings- processen
Lagstiftningsprocessens steg Initiativ väcks genom motion eller regeringsinitiativ Utredning tillsätts genom en kommitté och dess utredningsdirektiv Kommittén lägger sitt betänkande (SOU) och remissrundan inleds Departementet bereder inkomna synpunkter, samråder även med utskott och partigrupper Förberedelse av proposition (=lagförslag), remiss till lagrådet Regeringen lägger officiellt fram den slutliga propositionen för omröstning i riksdagen (=kammaren) När den nya lagen är antagen publiceras den i SFS och börjar därmed gälla 3. Lagstiftnings- processen

5 Ett ärendes gång från förslag till beslut. Källa: Kammarkansliet.
Proposition Motion Kammaren Bordläggning Remiss till utskott Riksdags-skrivelse (till regeringen) SFS Debatt Beslut Utskott Betänkande bordläggs i kammaren Ett ärendes gång från förslag till beslut. Källa: Kammarkansliet.

6 Regeringen Figur 4.1 Den nyvalda regeringen vid pressfotografering Foto: Pawel Flato.

7 Regeringskansliets grundorganisation
REGERINGEN Statsministern och övriga statsråd Statsrådsberedningen Regeringskansliets förvaltningsavdelning DEPARTEMENTEN Regeringskansliets grundorganisation

8

9 4. Politiker - ämbetsverk
Självständiga ämbetsverk Relationen mellan staten och länen Relationen mellan staten och kommunerna Politiker  tjänstemän  expertis

10 5. Något om styrmedel Lagstiftning Ekonomiska styrmedel
(skatt & budgetmedel, budgetdialog) Myndighetsinstruktioner, regleringsbrev Uppföljning, utvärdering, tillsyn Utnämningsmakt Informella kontakter Avreglering, omreglering, återreglering, standardisering

11 6. Den regionala nivån

12 Länsstyrelser (21 st): statens förlängda arm
Statens representation i länet. Leds av landshövdingen Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål slår igenom inom länet Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrätta regeringen om ”läget i länet” (Lars Bäckström, landshövding i Västra Götaland sedan 2008-)

13 Landstinget Ca 90% av verksamheten är hälso- & sjukvård
Övrigt är Trafik, Politik, Kultur & Övrigt

14 Region? Västra Götaland och Skåne har varit på försök
Beslut att VG, Skåne, Halland & Gotland ska få bilda egna regioner I regionen har vissa uppgifter kring länets utveckling & kultur övertagits från länsstyrelsen En utredning har föreslagit att Sverige indelas i 6 – 9 olika regioner…vi får se hur det blir med det. I nya RF omnämns ”…i Sverige finns kommuner på lokal och regional nivå…”, men 1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.

15 Kommunerna 290 kommuner Både kommuner och landsting lyder under KL
Leds & styrs på likartade sätt Riksdagen  LF  KF Obligatorisk lagstiftning & kommunalt självstyre Politiker är oftast fritidspolitiker; på förvaltningen/verksamheten arbetar heltidsanställd personal Revision & granskning fastställs i KL

16 7. Lokal självstyrelse Idén om lokal självstyrelse växer fram i Europa under talen (kapitel 1) 1862 års kommunalförordningar Demokratiseringen Självförvaltning? Självstyrelse? Paradoxen att hög grad av självstyrelse ger en låg grad av rättssäkerhet (ibland även lägre effektivitet) Olika typer av kommuner i Europa (kapitel 2) Figur 5.1 Två modeller av central, regional och lokal makt. Modell a) visar en stark nationell makt, svagare regional makt och åter starkare lokal makt. Denna modell stämmer väl överens med den nordiska förvaltningsmodellen. Modell b) illustrerar en relativt starkare regional makt av den typ som är vanligare i federala system. Källa: Petersson 1994. a) b)

17 Likhet inför lagen Effektivitet
Medborgerliga rättigheter (den folkstyrda staten) Likhet inför lagen (den rättssäkra staten) Effektivitet (den levererande staten)


Ladda ner ppt "Onsdag 2/2 2011 Hur fungerar staten? Ylva Norén Bretzer."

Liknande presentationer


Google-annonser