Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kognition, design och utvärdering Kognition där inne där ute distribuerad Perception teori praktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kognition, design och utvärdering Kognition där inne där ute distribuerad Perception teori praktik."— Presentationens avskrift:

1 Kognition, design och utvärdering Kognition där inne där ute distribuerad Perception teori praktik

2 Minne teori praktik Lärande teorier om lärande/pedagogik anpassande av teorier

3 Epistemologiska skiften i lärande dekontextualiseradkontextualiserad abstrakt kunskappraxis expertis som faktapraxis i en viss domän målförväntningar uppgifter och problemaktiviteter och användande individuelltsocialt konsekvenser för design- och utvärdering av lärandemiljöer?

4 Pedagogiska ansatser för undervisning –problembaserat lärande –exempelbaserat lärande –”anchored” instruction –kognitivt lärlingsskap –etc….. konsekvenser för design- och utvärdering av lärandemiljöer?

5 Metodproblem –kvantitativa- och/eller kvalitativa metoder? –objektivitet/subjektivitet? –process/resultat? –vilka parametrar ska man mäta? –krav för att säga att ngn lärt sig? –vilka slutsatser kan man dra? –vilken status har slutsatserna?

6 Frågor –är det viktigt att vara teoretiskt stringent? –bör man fokusera på renodlade aspekter eller helhet? –vilka faktorer variabler bör man fokusera på? »lära/förstå mer/bättre/djupare vad betyder det? »vilken vikt skall faktorer som motivation, engagemang tillmätas? –ska ett IT-baserat verktyg för lärande tillföra ngt som traditionell undervisning inte kan ge,….om så,….vad?

7 Metodologiska aspekter - vad mäter vi? Syfte/typ av uppgift: minnas förstå förklara använda Bla, bla,bla,bla,bla.. Representera text Organisera text Tolka Transformera AnsträngningResultat

8 Ett verktyg för att lära sig programmera

9

10

11

12

13

14

15 Verktyg för lärande av konceptuell modellering Fig. 1: The Pattern library Fig. 2: Expert trackFig. 3: The assistant

16 ”Spårverktyget”

17 Ett ”expertspår”

18 Utvärdering på temat lärande Pedagogisk komplexitet kräver utvärdering lektion demonstration lab, simulering etc…….. pedagogik och anpassning av pedagogik lärande (repetera, använda….) Teknologisk komplexitet kräver utvärdering www, text, grafik, audio, video, VR, plug-ins...

19 Komplexitet i utveckling kräver utvärdering dåligt innehåll dåligt gränssnitt fel media urusel pedagogik Ökade krav på resultat kräver utvärdering pengar större effektivitet

20 Kvantitativ ansats det finns objektiva fakta skilt från våra föreställningar målet med utvärdering är att upptäcka orsaker till förändringar hos fenomen genom mätning och kvantitativ analys experimentella ansatser är bäst eftersom de reducerar felkällor objektivitet är idealet

21 Kvalitativ ansats verkligheten är socialt konstruerad målet med utvärdering är att tolka fenomen med hjälp av flera perspektiv etnografiska ansatser med observation är bäst eftersom de tillhandahåller en grund för flera tolkningar att gå på djupet är idealet

22 Post-modern ansats verkligheten är individuellt konstruerad baserad på erfarenhet, kön, kultur, etc… målet med utvärdering är att förbättra omständigheter och status för minoriteter kritisk teori används för att bena upp fenomen för att blottlägga gömda planer politiskt engagemang är idealet

23 Pragmatisk ansats verkligheten är komplex och vissa fenomen är kaotiska och oförutsägbara målet med utvärdering är helt enkelt att göra saker bättre metoder bör väljas mot bakgrund av dessas potential att förbättra kvalitet undran och skepticism är idealet

24 Kriterier för utvärdering Lärande Upplevelse (motivation, engagemang, etc..) Ekonomi Säkerhet Flexibilitet Effektivitet

25 Grundläggande frågor för utvärdering Vad hände? Hur kan det förbättras? Uppnåddes målen/avsikterna? Vilken effekt uppnåddes?

26 Att utföra utvärderingar Steg 1 klargör vilka beslut som måste fattas –adoptera teorier/ansatser/principer –utveckla teorier/ansatser/principer –förbättra teorier/ansatser/principer –släng ut teorier/ansatser/principer –reallokera resurser –etc….

27 Steg 2 klargör vilka frågor som måste ställas för att vägleda beslutsfattandet –hur fungerade navigeringen? –hur fungerade färgvalet? –hur kan gränssnittet förbättras? –vad lärde man sig? –vilka färdigheter följde med till den skarpa situationen –etc…...

28 Steg 3 välj metoder för utvärdering –observationer –intervjuer –frågeformulär –loggning –expertpanel –försöksgrupp –etc……

29 Steg 4 samla in och tolka data –analysera data som samlats in med valda metoder »jämför data -- olika perspektiv –revidera datainsamlingsstrategier om det behövs »det går inte att förutse allt! –Acceptera begränsningar men sikta mot kvalitet

30 Steg 5 dokumentera och rapportera resultaten –rapportera tidigt och ofta –input från olika håll –insatser kan göra på ett tidigare stadie använd flera format –nå ut till många engagera individer på olika poster –olika perspektiv dölj inte komplexitet –lyft fram och analysera för fortsatt arbete

31 Tre strategier 1) Användbarhetstest 2) Expert-panel 3) Checklistor och skattningsformulär 1) Användbarhetstest –går det lätt att lära? –går det fort och lätt att utföra saker? –görs det få fel? –vad är den subjektiva upplevelsen? –återkommer användare över tid?

32 En tänka på/göra lista –välj metoder –skapa ett formulär som definierar uppgifter för testgrupp och tidsbegräsningar –välj testgrupp som motsvarar tänkta användare –gör testgruppen bekant med situationen –gå igenom formuläret –ge testgruppen tid att bekanta sig med utrustningen och den process som valts för att dokumentera prestationen –testgruppen bör utföra uppgifterna enligt formuläret –dokumentera interaktionen, video, anteckningar, log. –stäm av med testgruppen, intervju direkt efter –låt testgruppen kommentera fritt, idéer och åsikter –analysera och rapportera data

33 2) Expert-panel –”Innehållsexperter” –Pedagogiska experter –Gränssnittsexperter –Teknik experter –etc…. ----> även experter behöver vägledning för att kunna ge den information du behöver/är intresserad av

34 3) Checklistor och skattningsformulär –kriterier för grafiska gränssnitt »Estetik, tilltalande/icke tilltalande »Navigering, svårt/lätt »Kognitiv belastning, ohanterlig/hanterlig »etc… –design element »Interaktivitet »Feedback »etc…

35 –precision och tillförlitlighet »syfte »innehåll, (korrekt/icke korrekt, design faktorer) »har rätt fokus antagits?


Ladda ner ppt "Kognition, design och utvärdering Kognition där inne där ute distribuerad Perception teori praktik."

Liknande presentationer


Google-annonser