Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hud- och mjukdelsinfektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hud- och mjukdelsinfektioner"— Presentationens avskrift:

1 Hud- och mjukdelsinfektioner
Lena Bååth Distriktsläkare VC Lomma Bilder : Anna-Karin Larsson , Infektionsenheten Helsingborg

2 Impetigo, sårinfektion, infektion vid
bett, erysipelas, bensår Follikulit, furunkel, karbunkel Vanligast i primärvården: Vuxna - bensår, erysipelas Barn - impetigo, sårinfektion.

3 Anamnes: Hur uppkom infektionen?
Sår med infektion: När?Var? Hur? Postoperativt? Främmande kropp? Brännskada?, Djurbett? Bakomliggande sjukdom? Immunförsvar, cirkulation

4 Status: Allmäntillstånd: Feber? Frossa? Lokalstatus: Storlek, Djup, Färg, Svullnad, Rodnad, Nedsatt cirkulation, Smärta, Nekroser? Blodtryck: vid behov ankel/arm-index

5

6 Bensår: Svårläkta sår på ben/fot > 6 v
Bakterier i sår: Kolonisation, Penetration, Proliferation Invasion

7 Basen i behandlingen: Tvätta med vatten Sårrevision vb vid nekroser
Arteriell insuff? Venös insuff? Kompressionsbehandling: (Sår på framsidan av tibia läker nästan aldrig utan kompressionsbehandling hos vuxna)

8 Sår i normal läkning kan ha gula beläggningar och vätska.
Rodnad förekommer pga hydrostatisk ischemi. Tag sårodling när antibiotikabehandling övervägs och med rätt teknik, i kanten intill frisk vävnad, på djupet.

9 Odlingsfynd som indikerar behandling:
Grupp A Streptokocker: ger Erysipelas-liknande bild med ev snabb utbredning Stafylococcus aureus: tjockt gult sekret, med mer lokal begränsning

10 Antibiotikabehandling:
PcV:1g x3 i 10 dagar streptokockinfektion Isoxazolyl-pc: 750 mg x 3 i 10 dagar stafylokockinfektion och blandinfektion med streptokocker Vid pc-allergi: Klindamycin 300 mg x 3 i 10 dagar

11 Faktorer som ökar indikationen för behandling:
Djup sårinfektion Risk för spridning till viktiga organ, senor, proteser Påverkat allmäntillstånd hos patienten Allvarlig bakomliggande sjukdom hos patienten

12 Terapisvikt ? - att överväga innan antibiotikabyte
Dåligt avflöde? Venös insufficiens, stram vävnad? Når antibiotika fram? Nedsatt arteriell cirkulation? Djup infektion? Kirurgisk dränering? Abscess, osteit? Bakomliggande sjukdom

13 Varför inte antibiotika?
Normala bakteriefloran slås ut och därmed en del av infektionsförsvaret ingen sund konkurrens i såret goda bakterier som producerar baktericida ämnen tas bort nya mer virulenta bakterier tar plats Biverkningar antibiotika-associerad diarré i 30% allergiska reaktioner Resistenta bakterier!

14

15 Impetigo Icke bullös- Gulaktiga såriga utslag vanligen kring näsa och mun. Honungsfärgade krustor. Streptokocker, S. Aureus. Bullös- Eksemliknade förändringar med blåsor som går över i sårytor. S. aureus. Inga krustor.

16 Diff.diagnos: Herpes Simplex infektion Sekundärinfekterat eksem, skabb, svamp Behandl: Ta bort skorpa, tvätta med tvål och vatten. Ev. Mikrocid. (Retapamulin??) Utbredda fall: Isoxazolyl pc.

17 Follikulit Furunkel Karbunkel Små pustler vid hårsäck
Djupare hårsäcksinfektion med abscess-bildning Karbunkel Sammansmältning av flera furunklar

18 Etiologi- Staph aureus
Behandling Vid ytliga infektioner i första hand rengöring, t ex baddning med Klorhexidinsprit. Vid abscessbildning incision och dränage. Antibiotikaindikation Utbredda infektioner eller spridning till omgivande vävnad, lymfangit/lymfadenit, feber. OBS! Infektioner i ansikte och lednära ökar antibiotikaindikationen. Antibiotikaval : Isoxazolyl–pc: g x 3 i 7-10 dagar Pc-allergi: Dalacin: mg x 3 i 7-10 dagar

19 Furunkulos Recidiverande furunklar
Virulent S.Aureus-stam har i regel koloniserat näsan. Tvättning med klorhexidinhaltig tvål dagligen + Microcid i näsan 2-3 ggr/dag i 2 veckor samtidigt med sanering av hemmiljö kan prövas. Går alltid över med tiden.

20

21 Erysipelas: Akut insättande feber, frossa, allmänpåverkan. Skarpt avgränsad ytlig infektion med intensiv rodnad som sprider sig successivt. Svullnad, ömhet, värmeökning. Vanligt med blåsbildning. Etiologi- Streptokocker vanligen GAS.

22 Diffdiagnos- Trombos, flegmone (diffust avgränsat, inte så rött, smetigt sår, S.Aureus), hydrostatiskt eksem, nekrotiserande fasciit. Predisponerande faktorer- lymfödem, venös insuff, sårskada, svamp mellan tårna, eksem. Beh- Bensyl-Pc 1-3gx3 iv, Kåvepenin 1-2 g x3. Tid ca 10 dagar.

23 Djurbett

24 Hundbett: Ger infektion i 2-25% av fallen .
Pasteurella multocida, stafylokocker, streptokocker. Kattbett : Ger infektion i 30-50% av fallen Pasteurella multocida : inom 2-4 tim efter bettet svår smärta , erytem, svullnad Kan överägas vid punktionsskador (Ffa händer, ansikte). Djupa skador som ej kan exideras Immunsupprimerade patienter

25 Skåne-listan I akuta skedet alltid täcka Pasteurella multocida
Pc V (finns dock ej med på listan!) Amoxicillin Pc-allergi: Doxycyklin alt. Trimsulfa Ingen stafylokock-täckning initialt.

26 I akuta skedet alltid täcka Pasteurella multocida
Enl LMV:s rek 2009: Kattbett: I akuta skedet alltid täcka Pasteurella multocida - Pc V förstahandsalternativ Sent debuterande inf (>2 dygn) eller lednära :Amoxicillin(-clavulansyra??) Hundbett: staf. aur initialt:- Amoxicillin(-klavulansyra??) Vid pc-allergi: Trimetoprimsulfa/ Doxycyklin

27 Antibiotikaprofylax ges i praktiken vid djupa katt-och hund-bett
i ansiktet, i direkt anslutning till led till patient med nedsatt immunförsvar. Profylax kan då vara aktuellt de första timmarna efter bettet.

28 Sammanfattning Anamnes, status viktigt!
Behandla/Beakta andra komplicerande faktorer som möjliggör och underhåller infektion! Tag odling med rätt teknik från sår som uppvisar infektion där insättning av antibiotika överväges.

29 Sammanfattning forts Behandla relevant odlingsfynd med adekvat antibiotikum och håll behandlingstiden kort! Sätt ut antibiotikum vid utebliven effekt. Behandla patienten, inte odlingssvaret!


Ladda ner ppt "Hud- och mjukdelsinfektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser