Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner Jenny Sjöberg, PhD Miljöenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner Jenny Sjöberg, PhD Miljöenheten."— Presentationens avskrift:

1 Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner Jenny Sjöberg, PhD Miljöenheten

2 Riskbedömningar och hanteringsinstruktioner Innehåll  Regler  Riskbedömningar  Kemikalier  Blod  Cellkulturer  Mikroorganismer  GMM  Hanteringsinstruktioner November 28, 2012Jenny Sjöberg2

3 Regler om riskbedömningar och hanteringsinstruktioner  ”Om ett eller flera farliga ämnen förekommer eller kan väntas förekomma skall riskerna för att dessa kan orsaka ohälsa eller olycksfall bedömas”  Riskbedömningen skall ligga till grund för arbetsgivarens beslut om vilka riskreducerande åtgärder som skall vidtas och om vilka hanterings- och skyddsinstruktioner som skall ges samt visa vilken beredskap och vilka rutiner för första hjälpen som behövs”  ”Ny verksamhet får inte påbörjas förrän en riskbedömning är utförd och nödvändiga åtgärder har vidtagits” November 28, 2012Jenny Sjöberg3 AFS 2001:1, 8-11§, AFS 2011:19, 5-11§, AFS 2005:1, 4§, 15§

4 Exempel på dokumentation Säkerhetsdatablad (MSDS) Riskbedömningar Lab-manualer Lista över kemikalier Lista över mikroorganismer Tillstånd anmälan Vad åläggs arbetsgivaren?  Ansvarar för att riskbedömningar utförs på allt som tros utgöra en risk  Dokumentera och signera riskbedömningar samt bedöma om hanteringsinstruktion behövs  Förvara dokumenten, informera om dessa samt följa upp att alla följer reglerna  Ha anmälan/tillstånd från Arbetsmiljöverket om så behövs November 28, 2012Jenny Sjöberg4

5 Riskbedömning November 28, 2012Jenny Sjöberg5 Risk = Fara × Exponering

6 Riskbedömning November 28, 2012Jenny Sjöberg6 RISK- BEDÖMNING Mikro- organismer Cell- kulturer Human- material GMM Blankett AV

7 Riskbedömning av kemikaliehantering  MSDS kontra riskbedömning  Riskbedöma hantering av en kemikalie eller riskbedöma ett experiment? November 28, 2012Jenny Sjöberg7

8 Riskbedömning vid hantering av mikroorganismer  Hantering av mikroorganismer i riskklass 2 är enligt definition en risk och skall riskbedömas, ofta är hantering av annat biologiskt material också riskfyllt Riskbedömningen skall oftast bifogas i anmälan till Arbetsmiljöverket  Använd ”MSDS för infektiösa agens” November 28, 2012Jenny Sjöberg8 Mikro- organismer

9 Riskbedömning av mikroorganismer  KIs riskbedömningsblankett: BARA, Biological Agents Risk Assesment Del A) Karakterisering av mikroorganism- jämför säkerhetsdatablad Del B) Metodbeskrivning och val av skyddsåtgärder Behöver inte använda BARA, räcker att ha med det som definieras i AFS 2005:01 4-5§ samt bilaga 1 November 28, 2012Jenny Sjöberg9 BARA

10 Riskbedömning av humant provmaterial  BARA Del A (karaktärisering av mikroorganismen) kan användas för att karaktärisera t ex HIV, HepB och HepC.  Hanteringsinstruktioner måste finnas vid riskfyllt arbete blodföreläsning  Vid amplifiering av mikroorganismer från blod: Riskklass på mikroorganism bestämmer skyddsnivån, ej blodregler November 28, 2012Jenny Sjöberg10 BARA

11 Riskbedömning av cellkulturer November 28, 2012Jenny Sjöberg11 BARA

12 November 28, 2012Jenny Sjöberg12

13 November 28, 2012Jenny Sjöberg13

14 November 28, 2012Jenny Sjöberg14

15 November 28, 2012Jenny Sjöberg15

16 Riskbedömning av genetiskt modifierade mikroorganismer  GMM riskbedöms på Arbetsmiljöverkets formulär ”Utredning bedömning och klassificering” i anslutning till anmälan/ tillståndsansökan  All typ av GMM-experiment ska riskbedömas, oberoende om experimentet tros utgöra en risk eller inte GMM-föreläsning November 28, 2012Jenny Sjöberg16 Blankett AV

17 Utföra riskbedömningar I praktiken  Går det att riskbedöma allt arbete på lab som tros utgöra en risk??  Kan vi använda andras riskbedömningar?  Hur kan vi börja riskbedöma vårt laborerande?  Hur ska vi använda de riskbedömningar vi har?  Ingå i rutinbeskrivningen?  Vid introduktion till nyanlända?  Riskbedömningar för experiment I corefaciliteter, t ex djurhus.  Glöm inte- när experimenten utför risk ska hanteringsintruktion bifogas. November 28, 2012Jenny Sjöberg17

18 Hanteringsinstruktioner Lokala hanteringsinstruktioner kan t. ex innehålla:  Arbetsplatsen  Vilka kemikalier/ biologiska agens som ingår och dess egenskaper  Skyddsutrustning  Arbetsmetoder  Desinfektion  Transport av material  Service på utrustning  Avfallshantering  Nödlägesrutin  Hur man förebygger infektioner inkl. profylax och vaccinering  Hygien personal  Skydd av besökare  Skydd av utomstående servicepersonal  Städning/ tvätt  Ansvarig November 28, 2012Jenny Sjöberg18


Ladda ner ppt "Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner Jenny Sjöberg, PhD Miljöenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser