Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner"— Presentationens avskrift:

1 Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner
Jenny Sjöberg, PhD Miljöenheten

2 Riskbedömningar och hanteringsinstruktioner Innehåll
Regler Riskbedömningar Kemikalier Blod Cellkulturer Mikroorganismer GMM Hanteringsinstruktioner Jenny Sjöberg November 28, 2012

3 Regler om riskbedömningar och hanteringsinstruktioner
”Om ett eller flera farliga ämnen förekommer eller kan väntas förekomma skall riskerna för att dessa kan orsaka ohälsa eller olycksfall bedömas” Riskbedömningen skall ligga till grund för arbetsgivarens beslut om vilka riskreducerande åtgärder som skall vidtas och om vilka hanterings- och skyddsinstruktioner som skall ges samt visa vilken beredskap och vilka rutiner för första hjälpen som behövs” ”Ny verksamhet får inte påbörjas förrän en riskbedömning är utförd och nödvändiga åtgärder har vidtagits” AFS 2001:1, 8-11§, AFS 2011:19, 5-11§, AFS 2005:1, 4§, 15§ Jenny Sjöberg November 28, 2012

4 Vad åläggs arbetsgivaren?
Ansvarar för att riskbedömningar utförs på allt som tros utgöra en risk Dokumentera och signera riskbedömningar samt bedöma om hanteringsinstruktion behövs Förvara dokumenten, informera om dessa samt följa upp att alla följer reglerna Ha anmälan/tillstånd från Arbetsmiljöverket om så behövs Exempel på dokumentation Säkerhetsdatablad (MSDS) Riskbedömningar Lab-manualer Lista över kemikalier Lista över mikroorganismer Tillstånd anmälan Jenny Sjöberg November 28, 2012

5 Risk = Fara × Exponering
Riskbedömning Risk = Fara × Exponering Jenny Sjöberg November 28, 2012

6 Riskbedömning Kemikalier Mikro-organismer Cell-kulturer Human-material
GMM Blankett AV Jenny Sjöberg November 28, 2012

7 Riskbedömning av kemikaliehantering
MSDS kontra riskbedömning Riskbedöma hantering av en kemikalie eller riskbedöma ett experiment? Kemikalier Jenny Sjöberg November 28, 2012

8 Riskbedömning vid hantering av mikroorganismer
Hantering av mikroorganismer i riskklass 2 är enligt definition en risk och skall riskbedömas, ofta är hantering av annat biologiskt material också riskfyllt Riskbedömningen skall oftast bifogas i anmälan till Arbetsmiljöverket Använd ”MSDS för infektiösa agens” Mikro-organismer Jenny Sjöberg November 28, 2012

9 Riskbedömning av mikroorganismer
KIs riskbedömningsblankett: BARA, Biological Agents Risk Assesment Del A) Karakterisering av mikroorganism- jämför säkerhetsdatablad Del B) Metodbeskrivning och val av skyddsåtgärder Behöver inte använda BARA, räcker att ha med det som definieras i AFS 2005:01 4-5§ samt bilaga 1 BARA Jenny Sjöberg November 28, 2012

10 Riskbedömning av humant provmaterial
BARA Del A (karaktärisering av mikroorganismen) kan användas för att karaktärisera t ex HIV, HepB och HepC. Hanteringsinstruktioner måste finnas vid riskfyllt arbete blodföreläsning Vid amplifiering av mikroorganismer från blod: Riskklass på mikroorganism bestämmer skyddsnivån, ej blodregler BARA Jenny Sjöberg November 28, 2012

11 Riskbedömning av cellkulturer
BARA Jenny Sjöberg November 28, 2012

12 BARA Jenny Sjöberg November 28, 2012

13 Jenny Sjöberg November 28, 2012

14 Jenny Sjöberg November 28, 2012

15 15 Jenny Sjöberg November 28, 2012

16 Riskbedömning av genetiskt modifierade mikroorganismer
GMM riskbedöms på Arbetsmiljöverkets formulär ”Utredning bedömning och klassificering” i anslutning till anmälan/ tillståndsansökan All typ av GMM-experiment ska riskbedömas, oberoende om experimentet tros utgöra en risk eller inte GMM-föreläsning Blankett AV Jenny Sjöberg November 28, 2012

17 Utföra riskbedömningar I praktiken
Går det att riskbedöma allt arbete på lab som tros utgöra en risk?? Kan vi använda andras riskbedömningar? Hur kan vi börja riskbedöma vårt laborerande? Hur ska vi använda de riskbedömningar vi har? Ingå i rutinbeskrivningen? Vid introduktion till nyanlända? Riskbedömningar för experiment I corefaciliteter, t ex djurhus. Glöm inte- när experimenten utför risk ska hanteringsintruktion bifogas. Jenny Sjöberg November 28, 2012

18 Hanteringsinstruktioner Lokala hanteringsinstruktioner kan t
Hanteringsinstruktioner Lokala hanteringsinstruktioner kan t. ex innehålla: Arbetsplatsen Vilka kemikalier/ biologiska agens som ingår och dess egenskaper Skyddsutrustning Arbetsmetoder Desinfektion Transport av material Service på utrustning Avfallshantering Nödlägesrutin Hur man förebygger infektioner inkl. profylax och vaccinering Hygien personal Skydd av besökare Skydd av utomstående servicepersonal Städning/ tvätt Ansvarig Jenny Sjöberg November 28, 2012


Ladda ner ppt "Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner"

Liknande presentationer


Google-annonser