Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner Jenny Sjöberg, PhD Miljöenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner Jenny Sjöberg, PhD Miljöenheten."— Presentationens avskrift:

1 Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner Jenny Sjöberg, PhD Miljöenheten

2 Riskbedömningar och hanteringsinstruktioner Innehåll  Regler  Riskbedömningar  Kemikalier  Blod  Cellkulturer  Mikroorganismer  GMM  Hanteringsinstruktioner November 28, 2012Jenny Sjöberg2

3 Regler om riskbedömningar och hanteringsinstruktioner  ”Om ett eller flera farliga ämnen förekommer eller kan väntas förekomma skall riskerna för att dessa kan orsaka ohälsa eller olycksfall bedömas”  Riskbedömningen skall ligga till grund för arbetsgivarens beslut om vilka riskreducerande åtgärder som skall vidtas och om vilka hanterings- och skyddsinstruktioner som skall ges samt visa vilken beredskap och vilka rutiner för första hjälpen som behövs”  ”Ny verksamhet får inte påbörjas förrän en riskbedömning är utförd och nödvändiga åtgärder har vidtagits” November 28, 2012Jenny Sjöberg3 AFS 2001:1, 8-11§, AFS 2011:19, 5-11§, AFS 2005:1, 4§, 15§

4 Exempel på dokumentation Säkerhetsdatablad (MSDS) Riskbedömningar Lab-manualer Lista över kemikalier Lista över mikroorganismer Tillstånd anmälan Vad åläggs arbetsgivaren?  Ansvarar för att riskbedömningar utförs på allt som tros utgöra en risk  Dokumentera och signera riskbedömningar samt bedöma om hanteringsinstruktion behövs  Förvara dokumenten, informera om dessa samt följa upp att alla följer reglerna  Ha anmälan/tillstånd från Arbetsmiljöverket om så behövs November 28, 2012Jenny Sjöberg4

5 Riskbedömning November 28, 2012Jenny Sjöberg5 Risk = Fara × Exponering

6 Riskbedömning November 28, 2012Jenny Sjöberg6 RISK- BEDÖMNING Mikro- organismer Cell- kulturer Human- material GMM Blankett AV

7 Riskbedömning av kemikaliehantering  MSDS kontra riskbedömning  Riskbedöma hantering av en kemikalie eller riskbedöma ett experiment? November 28, 2012Jenny Sjöberg7

8 Riskbedömning vid hantering av mikroorganismer  Hantering av mikroorganismer i riskklass 2 är enligt definition en risk och skall riskbedömas, ofta är hantering av annat biologiskt material också riskfyllt Riskbedömningen skall oftast bifogas i anmälan till Arbetsmiljöverket  Använd ”MSDS för infektiösa agens” http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/index-eng.php November 28, 2012Jenny Sjöberg8 Mikro- organismer

9 Riskbedömning av mikroorganismer  KIs riskbedömningsblankett: BARA, Biological Agents Risk Assesment Del A) Karakterisering av mikroorganism- jämför säkerhetsdatablad Del B) Metodbeskrivning och val av skyddsåtgärder http://internwebben.ki.se/sv/riskbedomning-biosakerhet Behöver inte använda BARA, räcker att ha med det som definieras i AFS 2005:01 4-5§ samt bilaga 1 November 28, 2012Jenny Sjöberg9 BARA

10 Riskbedömning av humant provmaterial  BARA Del A (karaktärisering av mikroorganismen) kan användas för att karaktärisera t ex HIV, HepB och HepC.  Hanteringsinstruktioner måste finnas vid riskfyllt arbete blodföreläsning  Vid amplifiering av mikroorganismer från blod: Riskklass på mikroorganism bestämmer skyddsnivån, ej blodregler November 28, 2012Jenny Sjöberg10 BARA

11 Riskbedömning av cellkulturer November 28, 2012Jenny Sjöberg11 http://www.biosafety.be/CU/animalcellcultures/mainpage.html BARA

12 November 28, 2012Jenny Sjöberg12

13 November 28, 2012Jenny Sjöberg13

14 November 28, 2012Jenny Sjöberg14

15 November 28, 2012Jenny Sjöberg15

16 Riskbedömning av genetiskt modifierade mikroorganismer  GMM riskbedöms på Arbetsmiljöverkets formulär ”Utredning bedömning och klassificering” i anslutning till anmälan/ tillståndsansökan  All typ av GMM-experiment ska riskbedömas, oberoende om experimentet tros utgöra en risk eller inte GMM-föreläsning November 28, 2012Jenny Sjöberg16 Blankett AV

17 Utföra riskbedömningar I praktiken  Går det att riskbedöma allt arbete på lab som tros utgöra en risk??  Kan vi använda andras riskbedömningar?  Hur kan vi börja riskbedöma vårt laborerande?  Hur ska vi använda de riskbedömningar vi har?  Ingå i rutinbeskrivningen?  Vid introduktion till nyanlända?  Riskbedömningar för experiment I corefaciliteter, t ex djurhus.  Glöm inte- när experimenten utför risk ska hanteringsintruktion bifogas. November 28, 2012Jenny Sjöberg17

18 Hanteringsinstruktioner Lokala hanteringsinstruktioner kan t. ex innehålla:  Arbetsplatsen  Vilka kemikalier/ biologiska agens som ingår och dess egenskaper  Skyddsutrustning  Arbetsmetoder  Desinfektion  Transport av material  Service på utrustning  Avfallshantering  Nödlägesrutin  Hur man förebygger infektioner inkl. profylax och vaccinering  Hygien personal  Skydd av besökare  Skydd av utomstående servicepersonal  Städning/ tvätt  Ansvarig November 28, 2012Jenny Sjöberg18


Ladda ner ppt "Riskbedömningar & hanteringsinstruktioner Jenny Sjöberg, PhD Miljöenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser