Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenkontroll enligt Miljöbalken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenkontroll enligt Miljöbalken"— Presentationens avskrift:

1 Egenkontroll enligt Miljöbalken
Information om egenkontroll riktad till fastighetsägare Miljöhoten är grunden till vårt/allas miljöarbete  Egenkontroll för att minska påverkan på miljö och hälsa. Tex. Energi användning  CO2  Klimatförändringar Kontakthistoria: förebyggande kontroller tex. Parkontrollen i dykningen jmf med egenkontrollen i fastigheter – kan få dödlig utgång om utrustningen inte fungerar Lika för övriga fritidssysselsättningar

2 Egenkontroll för fastighetsägare
Miljöbalken Viktigaste krav på fastighetsägare Allmänna hänsynsregler Miljö och hälsopåverkan Egenkontroll steg för steg

3 Miljöbalken Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

4 Miljöbalkens viktigaste krav på fastighetsägare
Kap 1 – Miljöbalkens mål Kap 2 – Allmänna hänsynsregler Kap 26 – 19§ Egenkontrollskravet Kap 9 – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Kap 14 – Kemiska produkter och biotekniska organismer Kap 15 – Avfall och producentansvar -Kap.1 säger hut man skall använda MB -Krav på bostäder Miljöbalken 9 kap 9 §: Bostäder och lokaler för allmänna ändamål skall brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till berörd egendom ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. - förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 33 § : En bostad ska särskilt: 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar, 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt, 3. medge tillräckligt dagsljus, 4. hållas tillfredsställande uppvärmd, 5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, 6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. -Om vi kollar på några av dessa kapitel

5 Miljöbalken – Allmänna hänsynsregler
Omvänd bevisbörda Bevis bördan ligger hos utövaren Kunskapskravet Tillräcklig kunskap om verksamhetens påverkan på miljö och människors hälsa Försiktighetsprincipen Vida de åtgärder som krävs för att förhindra störningar Det är Du som fastighetsägare som ska utreda hälsoskyddsfrågor och bevisa att miljöbalkens regler följs. Om en hyresgäst är utsatt för olägenhet för människors hälsa och det finns grundad anledning att tro att olägenheten orsakas av någonting i själva byggnaden, ska fastighetsägaren utreda frågan och vidta åtgärder för att undanröja olägenheten. Miljönämnden kan begära att fastighetsägaren lämnar förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder Kunskapskravet Fastighetsägaren ska ha tillräcklig kunskap om fastighetens påverkan på människors hälsa och miljön för att kunna minska riskerna för skador. Miljönämnden ställer upp med information i sakfrågor, men lämnar inga förslag till lösningar. Försiktighetsprincipen Som fastighetsägare ska Du vidta de åtgärder som behövs för att förhindra att störningar för människors hälsa och miljön uppkommer. Bästa möjliga teknik ska användas. Försiktighetsprincipen gäller även när det finns skäl att anta att det finns risk för skada eller olägenhet.

6 Miljöbalken – Allmänna hänsynsregler
Lokaliseringsprincipen Minsta möjliga intrång och olägenhet för miljö och hälsa Hushållningsprincipen Råvaror och energi Möjligheter till återanvändning och återvinning Lokaliseringsprincipen Byggnad ska placeras på en plats som medför minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Hushållningsprincipen Alla verksamhetsutövare ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas.

7 Miljöbalken – Allmänna hänsynsregler
Produktvalsprincipen Byta mot mindre farliga alternativ Skälighetsprincipen Väg nyttan av skyddsåtgärder och försiktighetsmått mot kostnaderna för åtgärder Produktvalsprincipen Kemiska produkter som kan vara farliga för miljö eller hälsa ska bytas ut mot mindre farliga alternativ, om sådana finns. Skälighetsprincipen Kraven på hänsyn gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid bedömningen väger man nyttan av skyddsåtgärder och försiktighetsmått mot kostnaderna för sådana åtgärder.

8 Miljö och hälsopåverkan

9 Miljö och hälsopåverkan
Varmvattentemperatur - Legionärssjukan Fuktskador - Luftvägsbesvär, astma Höga radonhalter - Lungcancer PCB - Fortplantningsstörningar hos ex. fisk och säl Buller - Högt blodtryck , sömn – och koncentrationssvårigheter Dålig ventilation - Allergier Köldmedia - Växthuseffekten, nedbrytning av ozonskiktet

10 Egenkontroll steg för steg
Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

11 Inventera risker Inventering av områden som kan leda till störningar för människors hälsa eller miljön inom verksamheten. Varmvattentemperatur Fuktskador Höga radonhalter Dålig ventilation PCB Buller

12 Tips MIBB- Miljöinventering i befintlig bebyggelse
Exempel på riskinventering av fastigheter

13 Egenkontroll steg för steg
Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

14 Exempel på lagar och andra krav
Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna Miljöbalken och kravet på egenkontroll Socialstyrelsens allmänna råd gällande buller temperatur radon ventilation fukt och mikroorganismer Regelverk gällande köldmedia, cisterner, PCB, avfall

15 Tips Fastighetsägarnas ansvar- en checklista för egenkontroll
Tabell över riktvärden gällande inomhusmiljö Viktiga paragrafer i miljöbalken Socialstyrelsens hemsida

16 Egenkontroll steg för steg
Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

17 Vem är ansvarig för? kännedom om lagar upprättande av rutiner
utförande av kontroller Dokumentation hantering av klagomål

18 Egenkontroll steg för steg
Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

19 Rutiner För de återkommande kontroller som ska utföras
För hantering av ärenden/klagomål Hur man tar emot dem Hur man hanterar de vanligaste Hur man hanterar akuta ärenden såsom legionellautbrott och vattenskador

20 Rutinstruktur Syfte: Beskriv vad som är syftet med rutinen Ansvar:
Beskriv vem/vilka har ansvaret för de aktiviteter som rutinen berör Beskrivning: Beskriv med flödesbild och/eller text vad och hur det som rutinen berör ska utföras

21 Rutiner Undvik att använda: Ibland oftast bör om möjligt snarast
”vid behov” vanligen lämplig ”krångliga ord” personnamn

22 Att skriva en rutin Använd ord som förklarar: Vad som ska göras
När det ska göras Vem som ska göra det Hur en uppgift ska utföras Vanliga ord som alla känner till Tillräcklig detaljnivå Var tillhörande dokument finns ev. checklistor, journaler etc. Namn på funktioner eller befattningar

23 Rutin - Underhållsplan
Årligen Årliga kontroller, årligt underhåll tex. rensa hängrännor, årlig teknisk besiktning Långsiktigt planerade kontroller och underhållsåtgärder 2-5 år intervall tex. OVK, rensning av avlopp, 10 års intervall tex. fasadmålning och målning av fönster, renovering av tvättstugor 20 – 50 års intervall tex. byte yttertak, stambyten, dränering, fasader

24 Egenkontroll steg för steg
Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

25 Exempel på kontroller Radonmätningar Ventilationskontroller
Kontroll av vattentemperatur Riskområden för fuktskador Inventering av PCB-förekomst

26 Egenkontroll steg för steg
Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

27 Uppdatera egenkontrollen
Nya lagkrav Rutiner Förbättringsarbete Egenkontrollen blir man aldrig ”klar” med Uppdatera lagar – håll koll på nya lagstiftningar tex. energideklaration 2008 Uppdatera rutiner när man känner vad som fungerar och inte fungerar. Arbeta ständigt med er egenkontroll – den dagen jag slutar att göra parkontroll i dykningen riskerar jag både min egen säkerhet och min parkamrats säkerhet. Tänk på att det är miljön och de boendes hälsa som riskeras när ett boende inte fungerar.

28 Kontaktuppgifter Namn Telefon: E-post: Mer information:


Ladda ner ppt "Egenkontroll enligt Miljöbalken"

Liknande presentationer


Google-annonser