Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Egenkontroll enligt Miljöbalken Information om egenkontroll riktad till fastighetsägare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Egenkontroll enligt Miljöbalken Information om egenkontroll riktad till fastighetsägare."— Presentationens avskrift:

1 Egenkontroll enligt Miljöbalken Information om egenkontroll riktad till fastighetsägare

2 Egenkontroll för fastighetsägare Miljöbalken –Viktigaste krav på fastighetsägare –Allmänna hänsynsregler Miljö och hälsopåverkan Egenkontroll steg för steg

3 Miljöbalken Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

4 Miljöbalkens viktigaste krav på fastighetsägare Kap 1 – Miljöbalkens mål Kap 2 – Allmänna hänsynsregler Kap 26 – 19§ Egenkontrollskravet Kap 9 – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Kap 14 – Kemiska produkter och biotekniska organismer Kap 15 – Avfall och producentansvar

5 Miljöbalken – Allmänna hänsynsregler Omvänd bevisbörda  Bevis bördan ligger hos utövaren Kunskapskravet  Tillräcklig kunskap om verksamhetens påverkan på miljö och människors hälsa Försiktighetsprincipen  Vida de åtgärder som krävs för att förhindra störningar

6 Miljöbalken – Allmänna hänsynsregler Lokaliseringsprincipen  Minsta möjliga intrång och olägenhet för miljö och hälsa Hushållningsprincipen  Råvaror och energi  Möjligheter till återanvändning och återvinning

7 Miljöbalken – Allmänna hänsynsregler Produktvalsprincipen  Byta mot mindre farliga alternativ Skälighetsprincipen  Väg nyttan av skyddsåtgärder och försiktighetsmått mot kostnaderna för åtgärder

8 Miljö och hälsopåverkan

9 Varmvattentemperatur - Legionärssjukan Fuktskador - Luftvägsbesvär, astma Höga radonhalter - Lungcancer PCB - Fortplantningsstörningar hos ex. fisk och säl Buller - Högt blodtryck, sömn – och koncentrationssvårigheter Dålig ventilation - Allergier Köldmedia - Växthuseffekten, nedbrytning av ozonskiktet

10 Egenkontroll steg för steg Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

11 Inventera risker Inventering av områden som kan leda till störningar för människors hälsa eller miljön inom verksamheten. –Varmvattentemperatur –Fuktskador –Höga radonhalter –Dålig ventilation –PCB –Buller

12 Tips MIBB- Miljöinventering i befintlig bebyggelse Exempel på riskinventering av fastigheter www.miljosamverkanskane.se www.miljosamverkanskane.se

13 Egenkontroll steg för steg Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

14 Exempel på lagar och andra krav Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna Miljöbalken och kravet på egenkontroll Socialstyrelsens allmänna råd gällande - buller - temperatur - radon - ventilation - fukt och mikroorganismer Regelverk gällande köldmedia, cisterner, PCB, avfall

15 Tips Fastighetsägarnas ansvar- en checklista för egenkontroll www.fastighetsagarna.se Tabell över riktvärden gällande inomhusmiljö www.miljosamverkanskane.se Viktiga paragrafer i miljöbalken www.notisum.se Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se

16 Egenkontroll steg för steg Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

17 Vem är ansvarig för? kännedom om lagar upprättande av rutiner utförande av kontroller Dokumentation hantering av klagomål

18 Egenkontroll steg för steg Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

19 Rutiner För de återkommande kontroller som ska utföras För hantering av ärenden/klagomål –Hur man tar emot dem –Hur man hanterar de vanligaste –Hur man hanterar akuta ärenden såsom legionellautbrott och vattenskador

20 Rutinstruktur Syfte: Beskriv vad som är syftet med rutinen Ansvar: Beskriv vem/vilka har ansvaret för de aktiviteter som rutinen berör Beskrivning: Beskriv med flödesbild och/eller text vad och hur det som rutinen berör ska utföras

21 Rutiner Undvik att använda: Ibland oftast bör om möjligt snarast ”vid behov” vanligen lämplig ”krångliga ord” personnamn

22 Att skriva en rutin Använd ord som förklarar: Vad som ska göras När det ska göras Vem som ska göra det Hur en uppgift ska utföras Vanliga ord som alla känner till Tillräcklig detaljnivå Var tillhörande dokument finns ev. checklistor, journaler etc. Namn på funktioner eller befattningar

23 Rutin - Underhållsplan Årligen Årliga kontroller, årligt underhåll tex. rensa hängrännor, årlig teknisk besiktning Långsiktigt planerade kontroller och underhållsåtgärder 2-5 år intervall tex. OVK, rensning av avlopp, 10 års intervall tex. fasadmålning och målning av fönster, renovering av tvättstugor 20 – 50 års intervall tex. byte yttertak, stambyten, dränering, fasader

24 Egenkontroll steg för steg Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

25 Exempel på kontroller Radonmätningar Ventilationskontroller Kontroll av vattentemperatur Riskområden för fuktskador Inventering av PCB-förekomst

26 Egenkontroll steg för steg Inventera risker Ta reda på vilka lagkrav som gäller Fördela ansvar Ta fram rutiner Utför de kontroller som bedöms vara nödvändiga Uppdatera egenkontrollen kontinuerligt

27 Uppdatera egenkontrollen Nya lagkrav Rutiner Förbättringsarbete Egenkontrollen blir man aldrig ”klar” med

28 Kontaktuppgifter Namn Telefon: E-post: Mer information:


Ladda ner ppt "Egenkontroll enligt Miljöbalken Information om egenkontroll riktad till fastighetsägare."

Liknande presentationer


Google-annonser